طراحی مدل مبتنی بر تحلیل راهبردی عوامل اثرگذار بر توسعۀ ورزش همگانی اقشار خاص (مورد مطالعه: جامعۀ جانبازان، معلولان، ناشنوایان و نابینایان)

علی فهیمی نژاد؛ سید عسگر حسینیان مهاجر؛ باقر مرسل؛ سید مصطفی طیبی ثانی

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 891-906

https://doi.org/10.22059/jsm.2020.283130.2285