ارائه مدل توسعه منابع انسانی در سازمان‌های ورزشی با رویکرد کارآفرینانه با استفاده از نظریه داده بنیاد (مطالعه موردی استان لرستان )

سعید علی سرلک؛ حمید فروغی پور؛ محمد نیکروان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

https://doi.org/10.22059/jsm.2022.337572.2883

طراحی مدل مبتنی بر تحلیل راهبردی عوامل اثرگذار بر توسعۀ ورزش همگانی اقشار خاص (مورد مطالعه: جامعۀ جانبازان، معلولان، ناشنوایان و نابینایان)

علی فهیمی نژاد؛ سید عسگر حسینیان مهاجر؛ باقر مرسل؛ سید مصطفی طیبی ثانی

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 891-906

https://doi.org/10.22059/jsm.2020.283130.2285