نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 گروه تربیت بدنی ، واحد بروجرد، دانشگاه ازاد اسلامی، بروجرد، ایران

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش طراحی مدل توسعۀ منابع انسانی در سازمان‌های ورزشی با رویکرد کارآفرینانه با استفاده از نظریۀ داده‌بنیاد در استان لرستان بود.
روش پژوهش: این تحقیق از حیث مبانی فلسفی پژوهش در پارادایم تفسیرگرایی، از منظر هدف جزء تحقیقات اکتشافی و روش اجرای کار به‌صورت کیفی بود که از راهبرد پژوهشی نظریه‌پردازی داده‌بنیاد با رهیافت نظام‌مند و با انجام مصاحبة نیمه‌ساختاریافته، داده‌ها جمع‌آوری و کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت. جامعة آماری پژوهش مدیران سازمان‌های ورزشی استان لرستان بودند. مشارکت‌کنندگان تحقیق با توجه به اشباع نظری داده‌ها شامل 20 نفر از مدیران ارشد سازمان‌های ورزشی استان لرستان بودند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که شرایط علی شامل نگرش و مسئولیت سازمان‌های ورزشی نسبت به کارآفرینی، شرایط محوری شامل داشتن مدیریت منابع کارآفرینانه؛ راهبردها شامل راهبردهای فردی و سازمانی؛ شرایط مداخله‌گر شامل داشتن نظام اداری و مدیریتی؛ شرایط زمینه‌ای داشتن توسعه و مشوق‌جویی کارآفرینی و پیامدها داشتن توسعۀ فردی و سازمانی (عملکرد کاری، رضایت شغلی و کیفیت کاری) بودند.
نتیجه‌گیری: با توجه به اهمیت روزافزون منابع انسانی به‌عنوان عامل مهم تحول سازمان‌ها در عصر رقابت، توسعه و بهبود مستمر منابع انسانی و پرورش آنها به‌گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر، ضروری به‌نظر می‌رسد. مدیران سازمان‌های ورزشی باید در زمینۀ آموزش منابع انسانی برنامه‌ریزی کنند و به مهارت‌های کارآفرینانه نگاه ویژه داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting A Human Resource Development Model in Sports Organizations with an Entrepreneurial Approach Using Grounded Theory (Case Study of Lorestan Province)

نویسندگان [English]

  • Saeed Ali Sarlak 1
  • Hamid Foroghipor 2
  • Mohamad Nikravan 1

1 Department of physical education, borujerd branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran

2 Department of physical education, borujerd branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to design a human resource development model in sports organizations with an entrepreneurial approach using grounded theory in Lorestan province. Considering philosophical underpinnings of research in interpretive paradigm, in terms of the purpose, the study was part of an exploratory research.
Methods: The method of work was qualitative in which grounded theory research strategy with a systematic approach was used. Data were collected through semi-structured interviews and then open, axial and selective coding was performed. The statistical population of the study was the managers of sports organizations in Lorestan province. Due to the theoretical saturation of the data, the participants of the study included 20 senior managers of sports organizations in Lorestan province.
Results: The findings showed that causal conditions consisted of  the attitude and responsibility of sports organizations to entrepreneurship, central conditions included having entrepreneurial resource management and individual and organizational strategies, intervening conditions was composed of administrative and managerial system, contextual conditions comprised of entrepreneurship development and finding incentives for it and finally, consequences were individual and organizational development (job performance, job satisfaction and job quality).
Conclusion: Considering the increasing importance of human resources as an important factor in the transformation of organizations in the era of competition, the continuous development and improvement of human resources and their cultivation seems inevitable. Managers of sports organizations should plan for human resource training and pay special attention to entrepreneurial skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human resources
  • Development
  • Entrepreneurship
  • Sports
  • Lorestan