نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 گروه تربیت بدنی ، واحد بروجرد، دانشگاه ازاد اسلامی، بروجرد، ایران

چکیده

هدف این پژوهش طراحی مدل توسعه منابع انسانی در سازمان‌های ورزشی با رویکرد کارآفرینانه با استفاده از نظریه داده بنیاد در استان لرستان بود. این تحقیق از حیث مبانی فلسفی پژوهش در پارادایم تفسیرگرایی، از منظر هدف جزء تحقیقات اکتشافی و روش اجرای کار به صورت کیفی بود که از راهبرد پژوهشی نظریه پردازی داده‌بنیاد با رهیافت نظام‌مند و با انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته، داده‌ها جمع‌آوری و کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش مدیران سازمان‌های ورزشی استان لرستان بودند. مشارکت‌کنندگان تحقیق با توجه به اشباع نظری داده‌ها شامل 20 نفر از مدیران ارشد سازمان‌های ورزشی استان لرستان بودند. یافته ها نشان داد که شرایط علی شامل نگرش و مسئولیت سازمان های ورزشی نسبت به کارآفرینی، شرایط محوری شامل داشتن مدیریت منابع کارآفرینانه؛ راهبردها شامل راهبردهای فردی و سازمانی؛ شرایط مداخله‌گر شامل داشتن نظام اداری و مدیریتی؛ شرایط زمینه‌ای داشتن توسعه و مشوق جویی کارآفرینی و پیامدها داشتن توسعه فردی و سازمانی (عملکرد کاری، رضایت شغلی و کیفیت کاری) بودند. مدیران سازمان‌های ورزشی باید در زمینه آموزش منابع انسانی برنامه ریزی کرده و به مهارت‌های کارآفرینانه نگاه ویژه داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a Human Resource Development Model in Sports Organizations with Entrepreneurial Approach Using Data Foundation Theory (Case Study of Lorestan Province)

نویسندگان [English]

  • Saeed Ali Sarlak 1
  • Hamid Foroghipor 2
  • Mohamad Nikravan 1

1 Secretary of Physical Education, Ministry of Department of Physical education, Borujerd branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran

2 Department of physical education, borujerd branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to design a human resource development model in sports organizations with an entrepreneurial approach using grounded theory in Lorestan province. Considering philosophical underpinnings of research in interpretive paradigm, in terms of purpose, the study was part of exploratory research. The method of work was qualitative in which grounded theory research strategy with a systematic approach was used. Data were collected through semi-structured interviews and then open, axial and selective coding was performed. The statistical population of the study was the managers of sports organizations in Lorestan province. Due to the theoretical saturation of the data, the participants of the study included 20 senior managers of sports organizations in Lorestan province. Findings showed that causal conditions include the attitude and responsibility of sports organizations to entrepreneurship, central conditions include having entrepreneurial resource management and individual and organizational strategies, intervening conditions include administrative and managerial system, contextual conditions include entrepreneurship development and finding incentives for it and finally, consequences were individual and organizational development (job performance, job satisfaction and job quality). Managers of sports organizations should plan for human resource training and pay special attention to entrepreneurial skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human resources
  • development
  • entrepreneurship
  • sports
  • Lorestan