اعضای هیات تحریریه

سردبیر

محمود گودرزی

مدیریت ورزشی استاد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران

mgoodarzut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

میر حسن سید عامری

مدیریت ورزشی استاد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه

m.ameriurmia.ac.ir

غلامرضا شعبانی بهار

مدیریت ورزشی استاد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی

shabani1345gmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

محمد خبیری

مدیریت ورزشی دپارتمان حرکت شناسی، کالج بروکلین، دانشگاه نیویورک

mohammad.khabiribrooklyn.cuny.edu

اعضای هیات تحریریه

اسماعیل شریفیان

مدیریت ورزشی دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

sharifianuk.ac.ir

مهرزاد حمیدی

مدیریت ورزشی دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران

mhamidiut.ac.ir

ابوالفضل فراهانی

مدیریت ورزشی استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور

afarahanipnu.ac.ir

هاشم کوزه چیان

مدیریت ورزشی استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس

kozechihmodares.ac.ir

حبیب هنری

مدیریت ورزشی دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی

honari_hyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

میشل دزبوردس

بازاریابی ورزشی استاد بازاریابی ورزشی ، دانشکده علوم ورزشی ، دانشگاه پاریس-ساکلای ، پاریس ، فرانسه

michel.desbordesuniversite-paris-saclay.fr
0000-0002-0320-6309