اعضای هیات تحریریه

سردبیر

محمود گودرزی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/گروه مبانی علوم انسانی

mgoodarzut.ac.ir
88630001

اعضای هیات تحریریه

حسن سید عامری

مدیریت ورزشی استاد دانشگاه ارومیه

ha_ameri2003yahoo.com
044-32753174

محمد خبیری

مدیریت ورزشی دانشیار دانشگاه تهران

mekhabiriyahoo.com
09128026588

اسماعیل شریفیان

مدیریت ورزشی دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

sharifianuk.ac.ir
034-33221065

مجید جلالی فراهانی

مدیریت ورزشی دانشیار دانشگاه تهران

madjiddjalalihotmail.com
09122474881

غلامرضا شعبانی بهار

مدیریت ورزشی دانشیار دانشگاه بو علی سینا همدان

shabani1345gmail.com
09188142085

ابوالفضل فراهانی

مدیریت ورزشی استاد دانشگاه پیام نور

afarahanipnu.ac.ir
09123596096

هاشم کوزه چیان

مدیریت ورزشی استاد دانشگاه تربیت مدرس

kozechihmodares.ac.ir
09123077287

حبیب هنری

مدیریت ورزشی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

honari_hyahoo.com