اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول
عباسعلی گائینی
عباسعلی گائینی
استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

 • aagaeiniut.ac.ir
 • h-index: 25
سردبیر
مهرزادحمیدی
مهرزادحمیدی
دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران

مدیریت ورزشی

 • mhamidiut.ac.ir
 • 61118896
 • h-index: 11درگوگل اسکولار
اعضای هیات تحریریه
میر حسن سید عامری
میر حسن سید عامری
استاد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه

مدیریت ورزشی

 • m.ameriurmia.ac.ir
غلامرضا شعبانی بهار
غلامرضا شعبانی بهار
استاد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت ورزشی

 • shabani1345gmail.com
اعضای هیات تحریریه بین المللی
محمد خبیری
محمد خبیری
دپارتمان حرکت شناسی، کالج بروکلین، دانشگاه نیویورک

مدیریت ورزشی

 • mohammad.khabiribrooklyn.cuny.edu
اعضای هیات تحریریه
اسماعیل شریفیان
اسماعیل شریفیان
دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

مدیریت ورزشی

 • sharifianuk.ac.ir
مهرزاد حمیدی
مهرزاد حمیدی
دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران

مدیریت ورزشی

 • mhamidiut.ac.ir
ابوالفضل فراهانی
ابوالفضل فراهانی
استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور

مدیریت ورزشی

 • afarahanipnu.ac.ir
هاشم کوزه چیان
هاشم کوزه چیان
استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت ورزشی

 • kozechihmodares.ac.ir
حبیب هنری
حبیب هنری
دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت ورزشی

 • honari_hyahoo.com
اعضای هیات تحریریه بین المللی
میشل دزبوردس
میشل دزبوردس
استاد بازاریابی ورزشی ، دانشکده علوم ورزشی ، دانشگاه پاریس-ساکلای ، پاریس ، فرانسه

بازاریابی ورزشی