مدیریت ورزشی

 

«حــرکــت سابق» 

 

نشریه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه تهران

 

 

سردبیر: دکتر مهرزاد حمیدی (دانشیار دانشگاه تهران)

مدیر مسئول: دکتر عباسعلی گائینی (استاد دانشگاه تهران)

 

 

اعضای هیات تحریریه:

سید نصراله سجادی

محمد احسانی

محمد حسین رضوی

غلامرضا شعبانی بهار

حبیب هنری

اسماعیل شریفیان

ژاله معماری

فریبا عسکریان

سیده عذرا میرکاظمی

ابراهیم علیدوست قهفرخی

 

اعضای هیات تحریریه بین المللی:

محمد خبیری

میشل دزبوردس

مارکو پریک

 

 دست اندرکاران:

دبیر تخصصی: 

حروفچینی و صفحه آرایی: مهناز مهاجر

ویراستار فارسی: فاطمه جهانگیری

مترجم و ویراستار لاتین: شریفی

مدیر داخلی: فریبا عسکریان