درباره نشریه

مدیریت ورزشی

 

«حــرکــت سابق» 

 

نشریه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه تهران

 

 

سردبیر: دکتر محمود گودرزی (استاد دانشگاه تهران)

مدیر مسئول: دکتر ابراهیم علیدوست  (دانشیار دانشگاه تهران)

 

 

 

 

 

 

 هیات تحریریه:

 

1. دکتر محمد خبیری (دانشیار دانشگاه تهران)

 

2. دکتر هاشم کوزه چیان (استاد دانشگاه تربیت مدرس)

 

3. دکتر غلامرضا شعبانی بهار (دانشیار دانشگاه بوعلی سینا)

 

4. دکتر ابوالفضل فراهانی (استاد دانشگاه پیام نور)

 

5. دکتر فریدون تندنویس (دانشیار دانشگاه تربیت معلم)

 

6. دکتر حسن اسدی (دانشیار دانشگاه تهران)

 

7. دکتر امیراحمد مظفری (دانشیار دانشگاه تربیت معلم)

 

8. دکتر علی دلاور (استاد دانشگاه علامه طباطبائی)

 

9.دکتر نصراله سجادی (دانشیار دانشگاه تهران)

 

 دست اندرکاران:

 

دبیر تخصصی: دکتر احسان محمدی ترکمانی (استادیار دانشگاه تهران)

 

حروفچینی و صفحه آرایی: مهناز مهاجر

 

ویراستار فارسی: فاطمه جهانگیری

 

مترجم و ویراستار لاتین: مریم مهدی زاده باغبانی