درباره نشریه

مدیریت ورزشی

 

«حــرکــت سابق» 

 

نشریه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه تهران

 

 

سردبیر: دکتر محمود گودرزی (استاد دانشگاه تهران)

مدیر مسئول: دکتر عباسعلی گائینی (استاد دانشگاه تهران)

 

 

اعضای هیات تحریریه:

میر حسن سید عامری

غلامرضا شعبانی بهار

اسماعیل شریفیان

مهرزاد حمیدی

ابوالفضل فراهانی

حبیب هنری

اعضای هیات تحریریه بین المللی:

محمد خبیری

میشل دزبوردس

 

 دست اندرکاران:

دبیر تخصصی: دکتر احسان محمدی ترکمانی (استادیار دانشگاه تهران)

حروفچینی و صفحه آرایی: مهناز مهاجر

ویراستار فارسی: فاطمه جهانگیری

مترجم و ویراستار لاتین: مریم مهدی زاده باغبانی