اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2459
تعداد پذیرش 465
تعداد عدم پذیرش 1251
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 570

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 45 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 139 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 202 روز
درصد پذیرش 19 %