اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2524
تعداد پذیرش 486
تعداد عدم پذیرش 1295
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 589

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 44 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 134 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 192 روز
درصد پذیرش 19 %