آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 454
تعداد پذیرش 98
تعداد عدم پذیرش 274
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 179

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 10
تعداد مقالات 260
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 38 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 120 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 30 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 315 روز
درصد پذیرش 22 %