اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2699
تعداد پذیرش 550
تعداد عدم پذیرش 1406
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 659

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 55
تعداد مقالات 738
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 195 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 41 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 123 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 566 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 235 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 189 روز
درصد پذیرش 20 %