اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2582
تعداد پذیرش 506
تعداد عدم پذیرش 1342
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 612

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 53
تعداد مقالات 663
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 204 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 42 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 129 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 576 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 244 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 192 روز
درصد پذیرش 20 %