آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2859
تعداد پذیرش 566
تعداد عدم پذیرش 1515
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 732

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 59
تعداد مقالات 811
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 184 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 39 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 119 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 593 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 220 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 199 روز
درصد پذیرش 20 %