آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 539
تعداد پذیرش 96
تعداد عدم پذیرش 335
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 225

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 12
تعداد مقالات 291
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 10 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 44 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 130 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 31 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 379 روز
درصد پذیرش 18 %