آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2787
تعداد پذیرش 566
تعداد عدم پذیرش 1463
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 693

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 57
تعداد مقالات 772
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 189 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 40 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 121 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 591 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 227 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 6349 روز
درصد پذیرش 20 %