فرایند پذیرش مقالات

فرایند کلی پذیرش مقاله در نشریه مدیریت ورزشی