چالش‌های پیش روی توسعۀ ورزش همگانی در ایران و راهبردهای آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی و برنامه‌ریزی دانشگاه امام حسین(ع)، تهران، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی چالش‌های فراروی توسعۀ ورزش همگانی و تحلیل راهبردهای مناسب به‌منظور گسترش فعالیت‌های ورزشی در بین آحاد مختلف جامعه است. جامعۀ آماری افراد شرکت‌کننده در ایستگاه‌های ورزش همگانی کشور در سال ۱۳۹۱ (۲۱ درصد جمعیت کل کشور) بودند که ۲۰۰۰ نفر از آنان با استفاده از جدول مورگان و با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی در پانزده استان کشور برای نمونه، پرسشنامه‌های تحقیق را تکمیل کردند. پرسشنامه از نوع محقق‌ساخته بود که پایایی آن به‌وسیلۀ آلفای کرونباخ (81/0) محاسبه شد.
نتایج داده‌های تحقیق نشان داد که بین اهداف و انگیزه‌های نمونه‌ها با میزان تحصیلات آنان رابطۀ معناداری وجود داشت و آنان بر تأثیر ورزش بر سلامت جسم و روان تأکید بیشتری داشتند. بین آثار فعالیت‌های ورزشی و اهداف و انگیزه‌های آزمودنی‌ها نیز براساس سن ارتباط معناداری مشاهده شد. کمبود امکانات، عدم آگاهی ورزشی، نبود مربیان متخصص و مشکلات اقتصادی به‌ترتیب، عمده‌ترین مسائل توسعۀ ورزش همگانی از سوی افراد مورد بررسی معرفی شدند.
ایجاد امکانات و میادین ورزشی مناسب که به‌راحتی در اختیار شهروندان علاقه‌مند به فعالیت‌های ورزش همگانی قرار گیرد و همچنین برنامه‌های تبلیغاتی به‌منظور ارتقای آگاهی‌های عمومی مردم در زمینۀ ورزش و تربیت و تعیین مربیان و کارشناسان ورزش برای راهنمایی مردم در ایستگاه‌های ورزش همگانی، از اهم راهبردهایی است که باید مدنظر برنامه‌ریزان ورزش همگانی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


 1. آفرینش خاکی، اکبر. تندنویس، فریدون. مظفری، سید امیراحمد. (۱۳۸۴). "مقایسۀ دیدگاه‌های اعضای هیأت علمی، مربیان، ورزشکاران و مدیران در مورد چگونگی توسعۀ ورزش همگانی". نشریۀ علوم حرکتی و ورزش، جلد اول، شمارۀ ۵، تابستان ۱۳۸۴، ص: ۲۲.
 2. اتقیا، ناهید. (۱۳۸۷). "نیازسنجی ورزشی بانوان شاغل در دانشگاه الزهرا و ارائۀ راهکارهای کاربردی". نشریۀ علوم حرکتی و ورزش، شمارۀ ۱۱، ص: ۹۷.
 3. تندنویس، فریدون. (۱۳۸۰). "جایگاه ورزش در اوقات فراغت مردم ایران". نشریۀ پژوهش در علوم رفتاری، شمارۀ 4، صص:۱۵ - ۳۳.
 4. غفوری، فرزاد. شعبانی، عباس. هنری، حبیب. (۱۳۹۰). "بررسی چالش‌های ورزش همگانی در ایران". نشریۀ پژوهش در علوم ورزشی، شمارۀ ۱۰، تابستان ۱۳۹۰، ص:۱۳.
 5. قالیباف، محمدباقر. (1389). "نگاه راهبردی به نظام ورزش در کشور". انتشارات نگارستان حامد، تهران، مؤسسۀ اندیشه و عمل پویا. ص:۲۳.
 6. قره، محمدعلی. مظفری، امیراحمد. (۱۳۸۴). "وضعیت ورزش همگانی ایران و مقایسۀ آن با چند کشور منتخب جهان". نشریۀ علوم حرکتی و ورزش، جلد اول، شمارۀ ۶، زمستان ۱۳۸۴، صص:۶۱–۷۱.
 7. کاشف، میرمحمد. (۱۳۷۹). "بررسی وضعیت ورزش همگانی در ایران و توصیه‌هایی برای توسعۀ آن". طرح ملی زیر نظر دانشگاه ارومیه. صص:۱۴–۲۳.
 8. کشکر، سارا. سلیمانی، مجتبی. (۱۳۹۱). "نقش برنامۀ خصوصی‌سازی بر توسعۀ ورزش‌های همگانی از دیدگاه کارشناسان". نشریۀ پژوهش‌های کاربردی مدیریت و علوم زیستی در ورزش، شمارۀ ۲، پاییز ۱۳۹۱، ص: ۱۰۴.
 9. مجد آرا، علی. (۱۳۹۰). "ورزش برای همه". انتشارات آوای ظهور. صص:۳۲–۳۶.
 10. مرادی، مهدی. هنری، حبیب. احمدی، عبدالحمید. (۱۳۹۰). "بررسی نقش چهارگانۀ رسانه‌های ورزشی در توسعۀ فرهنگ ورزش همگانی". نشریۀ مدیریت ورزشی، شمارۀ ۹، تابستان ۱۳۹۰، ص:۵۵.
 11. نیک نیاز، علیرضا. (۱۳۸۱). "سلامت محور توسعۀ پایدار". نشریۀ پیام سلامت، شمارۀ 9، زمستان 81 و بهار 82، ص:۶.
 12. Etang, J. (2006). "Public relations and sport in promotional culture". Public Relations Review, Vol. 32, PP: 386-394.
 13. Kiden, F. (2001)." Sport in developing countries". Journal of Sport Policy and Planning, Vol. 6, No. 15, PP: 243-244.
 14. Lobo, L. (2003). "To what extent do sport participant patterns effect health related expenses". Research on Leisure and Recreation for Everyone (RLRFEO) Med, Vol. 47, No. 3, PP: 301-287.
 15. Paul, D., Tess, K. (2004). "An analysis of adult participation based on the 2002 General Household Survey (GHS)". Sport and the Family Review, Vol. 38, No. 7, PP: 32-33.
 16. Saunders, E. (2001)." Strategic sport for all plan 2002-2007." Quarterly Sport Council Pub, Northern Ireland, Vol. 2, No. 32, PP: 17-19.
 17. Thomaselli, N., Stotlar, D. K. (2004). "Canada fitness and life style". Available on: http://www.sportcanada.com/DHHS.
 18. Tokildsen, G. (1996).  "Leisure and recreation management". Journal of Leisure Research, Vol. 21, No. 9, PP: 54-56.
 19. Zhang, B., Zhang, L. (2009). "Government regulations of the privatization of the public sports facilities". Sport Science Research, Vol. 11, PP: 12-13.