نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه هنر

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید بهشتی

10.22059/jsm.2024.373190.3263

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش رسانه‌های جمعی بر توسعه فرهنگی ورزش قهرمانی بانوان بود.

روش پژوهش: پژوهش با توجه به نحوة گردآوری داده‌ها آمیخته از نوع اکتشافی متوالی بود. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در مرحله کیفی، مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته با 20 نفر از از مدیران عالی و اجرایی سازمان‌های متولی فرهنگ، رسانه و ورزش، از قبیل ادارة کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما، خانۀ مطبوعات، خبرگزاری‌ها، سازمان تبلیغات اسلامی، ادارة کل ورزش و جوانان، ادارة کل میراث فرهنگی و گردشگری و از اعضای هیات علمی بودند. به روش نمونه‌گیری هدفمند و به شیوه گلوله‌برفی انتخاب شده‌‌اند. ابزار پژوهش در بخش کمی، پرسشنامه محقق‌ساخته بود و نمونه پژوهش شامل 220 نفر از ورزشکاران حرفه‌ای زن، مربیان، مدیران ورزشی، جامعه‌شناسان ورزشی و متخصصین رسانه‌های ورزشی (مجریان ورزشی، خبرنگاران ورزشی) بودند. که به‌روش تصادفی طبقه‌بندی شده، انتخاب شدند.

یافته‌ها: داده‌ها در مرحله کیفی به روش کدگذاری در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل و یافته‌ها در قالب 11 مفهوم طبقه‌بندی شدند. همچنین در بخش کمی از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی با استفاده از نرم افزار20 Spss و AMOS جهت ارزیابی مدل پژوهش استفاده شده است.

نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد؛ رسانه‌ها از طریق مشارکت اجتماعی، اطلاع‌رسانی، تبلیغ، آموزش، عدالت در رسانه‌ها، استقلال رسانه‌ای‌، عینیت‌گرایی و واقیعت‌گرایی رسانه‌ها، قانون‌گذاری، مدیریت و امور اقتصادی نقش اساسی در توسعه فرهنگی ورزش قهرمانی بانوان دارند. با توجه به یافته‌ها ضرورت دارند مدیران ورزشی به منظور توسعه فرهنگی ورزش قهرمانی بانوان پتانسیل موجود در حوزه‌ رسانه‌ها را شناسایی و...

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the role of mass media on the cultural development of women's championship sports

نویسندگان [English]

  • MAHBOUBEH NAGHAVI 1
  • amir reza khadem 2

1 Art UniversityAssistant Professor of Sports Management at Art University

2 Assistant Professor of Sports Management at Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this research was to investigate the role of mass media on the cultural development of women's championship sports

Methods: According to the method of data collection, the research was of sequential exploratory type. The data collection tool in the qualitative phase is semi-structured interviews with 20 senior and executive managers of organizations in charge of culture, media and sports, such as the General Directorate of Culture and Islamic Guidance, radio and television, press houses, news agencies. Islamic Propaganda Organization, General Administration of Sports and Youth, General Administration of Cultural Heritage and Tourism and were members of the academic staff. They have been selected by purposeful sampling and snowball method. The research tool in the quantitative part was a researcher-made questionnaire. The research sample included 220 female professional athletes, coaches, sports managers, sports sociologists, and sports media specialists (sports anchors, sports reporters). They were selected by random classification method.

Results: In the qualitative stage, the data were analyzed by coding method in three stages of open, central and selective coding, and the findings were classified in the form of 11 concepts. Also, in the quantitative part, exploratory and confirmatory factor analysis using Spss 20 and AMOS software was used to evaluate the research model.

Conclusion: The results showed; Through social participation, information, promotion, education, media justice, media independence, media objectivity and realism, legislation, management and economic affairs, the media play an essential role in the cultural development of women's championship sports. According to the findings,..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Championship
  • Development
  • Media
  • sports
  • Women