نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه حکیم سبزواری

2 استادیار دانشگاه حکیم سبزواری

3 دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی دیدگاه مدیران و کارشناسان در مورد توسعة صنعت گردشگری ورزشی در استان خراسان رضوی است. محدودة تحقیق استان خراسان رضوی و جامعة آماری مدیران و کارشناسان دخیل در امر گردشگری و ورزش استان انتخاب شدند. تحقیق حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی است و با توجه به نبود پرسشنامة استاندارد مطابق با اهداف تحقیق، از پرسشنامة محقق ساخته ای استفاده شد که روایی و پایایی (71 درصد) آن مورد تایید قرار گرفت. پس از جمع آوری اطلاعات با استفاده از بستة نرم افزار SPSS داده ها استخراج، ویرایش و از طریق بررسی میانگین ها، آزمون فریدمن برای رتبه بندی و ویل کاکسون به منظور بررسی معناداری اختلاف میانگین رتبه ها، تجزیه و تحلیل شدند. براساس نتایج به دست آمده از دیدگاه مدیران و کارشناسان از تاثیرات مهم توسعة صنعت گردشگری ورزشی، مؤلفه های «ایجاد سرور و شادمانی در جامعه»، «گرایش بیشتر مردم به ورزش و ارتقای سطح سلامت جامعه» و «گسترش تبادلات و تعاملات مثبت فرهنگی بین فرهنگ های مختلف» است و مهم ترین سازمان در توسعة صنعت گردشگری ورزشی، «سازمان گردشگری و تربیت بدنی» شناسایی شده است. همچنین سه عامل مهم در موانع و محدودیت های توسعة صنعت گردشگری در استان مؤلفه های «عدم برنامه ریزی سازمان ها به منظور جذب گردشگر ورزشی». «حمایت ناکافی مسئولان استان از سرمایه گذران و طرح های گردشگری ورزشی» و «کم توجهی به جاذبه های گردشگری ورزشی از طرف مسئولان شهری» هستند. در مجموع 2/94 درصد از مسئولان و کارشناسان استانی و شهری، حمایت و پشتیبانی خود را از برنامه های توسعة گردشگری ورزشی در استان خراسان رضوی اعلام کردند. نتیجة تحقیق حاضر حاکی از آن است که با توجه به شناخت تأثیرات توسعة صنعت گردشگری و وجود موانع و محدودیت های موجود این پدیدة ورزشی در استان و اهمیت توسعة گردشگری ورزشی و لزوم بهره مندی از منافع مختلف جذب گردشگر ورزشی در استان لزوم برنامه ریزی و توسعة گردشگری ورزشی توسط سیاستگذاران و برنامه ریزان استان احساس می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Viewpoints of Managers and Experts on the Development of Sport Tourism Industry in Khorasan Razavi

نویسندگان [English]

  • maryam belali 1
  • mohamadreza moinfard 2
  • mohamadreza hamediniya 3
  • abolghasem amirahmadi 3

چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the viewpoints of managers and experts on sport tourism development in Khorasan Razavi province. The statistical population consisted of managers and experts of tourism and sport in this province. The present study was of analytic descriptive kind. With regard to the lack of a standardized questionnaire complying with the goals of this study, a researcher-made questionnaire was devised and used after being confirmed in terms of validity and reliability (71%). The data were gathered and analyzed using SPSS software. Friedman test was used to rank and Wilcoxon test to examine the significance of the difference of mean ranks. The results showed that among the most important effects of sport tourism development were components such as “creating an atmosphere of happiness and liveliness in the society”, “people’s tendency to perform exercise and promote the health level of society” and “development of positive cultural exchanges and interactions among various cultures”. The most important organization in the development of tourism industry across the province was recognized to be “Tourism and Physical Education Organization”. Furthermore, three important factors impeding proper planning for sport tourism development across the province included “lack of planning of organizations in order to attract the sport tourists”, “inadequate support of the authorities from investors and sport tourism plans” and “lack of attention to the sport tourism attractions by the municipality officials”. Totally, 94.2% of the authorities and municipality and provincial experts declared their support for sport tourism development plans in Khorasan Razavi province. It is concluded that to promote sport tourism development and eliminate barriers and limitations across the province and subsequently to benefit from various potentials to attract sport tourism across this province, it is suggested that policy makers and the provincial planners should plan to promote development of sport tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Khorasan Razavi.
  • Potentials
  • sport tourism