نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران.

چکیده

ورزش به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه شش بر آن به‌منظور رسیدن به توسعۀ پایدار اجتناب‌ناپذیر است[MO1] . هدف این پژوهش تدوین سند راهبردی بخش آمایش سرزمینی ورزش استان اصفهان است. جامعة آماری پژوهش، صاحب‌نظران ورزش استان اصفهان بودند. در مجموع 150 نفر از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری و تحلیل داده‌ها از ترکیبی از روش‌های کیفی پرسشنامة باز و مصاحبه و روش‌های کمی ضریب‌دهی و رتبه‌دهی استفاده شد. ابزار پژوهش، پرسشنامة باز بود که در آن از پاسخ‌دهندگان خواسته شد تا قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای بخش ورزش را فهرست کنند، ضمن اینکه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) ارائة مدل به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفت و بخشی از اطلاعات به‌دست‌آمده در محیط نرم‌افزار Arc – GIS تحلیل و بررسی شد. نتیجۀ کلی مطالعات آمایش بخش ورزش استان اصفهان نشان داد که سرانۀ بخش ورزش استان با 51/0 متر مربع رتبۀ 23 کشور را دارد؛ ضمن اینکه اماکن و فضاهای ورزشی در پهنۀ استان به‌طور غیرمتوازنی توزیع شده است. مهم‌ترین اهداف کلان سند ارتقای نگرش آمایشی در سیاست‌گذاری‌ها و ارتقای همگرایی و هماهنگی بین‌بخشی در ورزش استان است. ایجاد و تعمیق نگرش آمایشی برای برقراری توازن در فاکتورهای آمایشی، هم‌افزایی هرچه بهتر فعالیت‌های ورزشی سازمان‌ها را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین راهبرد‌های بخش ورزش استان در نظر گرفت.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Strategic Plan of Land Logistics of Isfahan Sports Sector

نویسندگان [English]

 • Rasool Nazari 1
 • Leila Yaghmaei 2
 • zahra sohrabi 3

1 عضو هیئت علمی

2 PhD Student, Isfahan University of Technology

چکیده [English]

Sport as one of the main bases of human development to achieve sustainable development is unavoidable. The aim of this study was to develop strategic planning of land logistics of sport in Isfahan province. Statistical population consisted of Isfahan sport experts. 150 subjects were selected by stratified random sampling method. A combination of qualitative methods, open questionnaires, interviews, quantitative indexing methods and ranking were used to collect and analyze data. An open questionnaire was applied in which respondents were asked to list the strengths, weaknesses, opportunities and threats of sports sector. Using geographic information system (GIS), a model was provided by descriptive – analytic method and some of obtained data were analyzed in Are- GIS software. The results of this study indicated that per capita sport of Isfahan province occupied the 23rd place in Iran with 0.51 m2. There was an asymmetrical distribution of sporting places and facilities across the province. The main macro objectives of the planning were to improve a logistic approach in policy making and to improve inter-sector convergence and coordination in sport in the province. Establishing and deepening logistic approaches to balance logistic factors and better synergy of sports activities in organizations can be considered as the main strategies in the sports sector of this province.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Development
 • Isfahan
 • Land logistics
 • Sport
 • strategic
 1. ابراهیمی، کلثوم (1387)."تحلیل مکانیفضاهایورزشیشهرآملبااستفادهازسیستم اطلاعاتجغرافیایی(GIS)، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شمال، ص 123-116.
 2. دیوید، فرد آر (1378). مدیریت استراتژیک، ترجمۀ علی پارسائیان و محمد اعرابی، انتشارات مدیریت، ص 28.
 3. رحمانی‌نیا، بهمن (1386). "ایجادبانکاطلاعاتمستندوموثقازفضاهایسرپوشیدهوروبازورزشیاستانگلستان"، طرح پژوهشاتی ادارة کل تربیت بدنی استان گلستان، ص 89-57.
 4. رستم کورانی، ابراهیم؛ بیرانوندزاده، مریم؛ علی‌زاده، سیده دانا؛ حشمتی جدید، مهدی (1392). "بررسی جایگاه مناطق آزاد تجاری جزیرۀ قشم در توسعۀ پایدار و امنیت اجتماعی"، دوفصلنامۀ علمی پژوهشی آمایش سرزمین، 5(1)، ص 49-27.
 5. رشید لمیر، امین؛ دهقان قهفرخی، امین؛ رشید لمیر، امیر(1392). "تدوینبرنامةراهبردیادارةکلورزشوجواناناستانخراسانرضویدرحوزةورزشو تربیتبدنی"، نشریة مدیریت ورزشی، 5(4)، 198-179.
 6. زرقانی، سید هادی؛  اعظمی، هادی (1390). "تحلیل ملاحظات نظامی- امنیتی در آمایش و مکان‌گزینی مراکز و استقرارگاه‌های نظامی با تأکید بر استان خراسان رضوی"، فصلنامۀ مدرس علوم انسانی( برنامه‌ریزی و آمایش فضا )، 15(2)، ص 161-141.  
 7. سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، مرکز ملی توسعة ورزش کشور (1384). مطالعات تفضیلیتوسعةامکاناتوتجهیزات، تهران، انتشارات سیب سبز، ص 111-97.
 8. سجادی، نصرالله (1384). طرح جامع ورزش ایران از استراتژی تا عمل، پنجمین همایش بین‌المللی تربیت بدنی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ص 31-29.
 9. سعیدنیا، احمد (1382). فضاهایفرهنگیوورزشی، تهران، انتشارات سیب سبز، ج 10، ص 23-21.
 10. عزیزی، منصور (1383)."کاربردسیستم‌هایاطلاعاتجغرافیایی GIS درمکان‌یابی،توزیع فضاییوتحلیلشبکةمراکزبهداشتیودرمانی(مطالعةموردیشهرمهاباد). پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تبریز، ص 59-24.
 11. فرد، گیل (1388). مدیریتاماکنورزشی، ترجمة حسن اسدی، کیوان شعبانی مقدم، نوشین اصفهانی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ص 139-118.
 12. قادری، عمران (1381). "توسعةپایدارشهریومکانیابیفضاهایورزشیدرشهر، مجموعه مقالات اولین سمینار ورزش، محیط زیست و توسعة پایدار، کمیتة ملی المپیک، ص 44-27.
 13. قالیباف، محمدباقر (1389). نگاهراهبردیبهنظامورزشدرکشورازبرنامةپیشرفتوعدالت، نشر نگارستان، تهران، ص 3 .
 14. کاپلان رابرت. نورتون. سازمان استراتژی محور،چاپ چهارم، نشر سازمان مدیریت صنعتی. 1386؛ 19-40.
 15. گرین، مایک؛ هولیهان، باری(1378). سیاستگذاریواولویت‌بندیدرتوسعةورزشقهرمانی، ترجمة رضا قراخانلو، انتشارات کمیتة ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، ص 5 .
 16. گوهر رستمی، حمیدرضا؛ کوزه‌چیان، هاشم؛ امیری، مجتبی؛ هنری، حبیب (1391). "گونه‌شناسی ذی‌نفعان و مدیریت استراتژیک آنها در سیستم ورزش کشور"، مطالعات مدیریت ورزشی، 5(19)، ص 971-959.
 17. لشکر بلوکی، مجتبی (1390). فرامین و فنون تفکر استراتژیک، انتشارات نص، تهران، ص 165-13.
 18. محمودی، سعید (1388). "ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﺳـﻴﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﻛـﻼن آﻣـﺎﻳﺶ ﺳـﺮزﻣﻴﻦ ﻓﺮاﻧﺴـﻪ"، ﻣﺠﻠـۀ آﻣـﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ، (1)، ص 45-35.
 19. مسیع‌نیا، مونا؛ پیمانی زاد، حسین؛ جوادی‌پور، محمد (1392). "آسیب‌شناسی راهبردی ورزش همگانی در ایران و ارائۀ راهکارهای توسعه براساس مدل SWOT"، مطالعات مدیریت ورزشی، 5(20)، ص 228-221.
 20. نوروزی سید حسینی، رسول؛ دهقانی زاد، رضا؛ هنری، حبیب؛ یوسفی، بهرام؛ نوروزی حسینی، ابراهیم (1392). "ارائةمدل (GIS) تحلیلمکانیفضاهایورزشیبااستفادهازسیستماطلاعاتجغرافیایی مطلوب(مطالعۀموردی:  منطقۀیکشهرتهران)"، نشریة مدیریت ورزشی، 5(4)، ص 28-5.
 21. هاکسهولد، ویلیام (1377). مقدمه‌ایبرسیستم‌هایاطلاعاتجغرافیایی، ترجمة فرشاد نوریان، تهران، انتشارات پردازش و برنامه‌ریزی شهری، ص 8.
  1. Brownson E A. Baker R A. Houseman R C. (2001). “Environmental and policy determinants of physical activity in the united states”. American journal of public health. 2001 :( 12). P: 91.