دوره و شماره: دوره 8، شماره 5، زمستان 1395، صفحه 637-797 (آذر ودی ) 
11. مدلسازی نرم (ISM) مؤلفه‌های دیپلماسی ورزش

صفحه 797-821

یوسف باقری؛ مهدی شریعتی فیض آبادی؛ عباس نظریان


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1395
آذر ودی
زمستان 1395، صفحه 637-797
مهر و آبان
پاییز 1395، صفحه 481-635
مرداد و شهریور
تابستان 1395، صفحه 329-480
خرداد و تیر
بهار 1395، صفحه 169-327
فروردین و اردیبهشت
بهار 1395