دوره و شماره: دوره 8، شماره 5، زمستان 1395، صفحه 637-797 (آذر ودی ) 
11. مدلسازی نرم (ISM) مؤلفه‌های دیپلماسی ورزش

صفحه 797-821

یوسف باقری؛ مهدی شریعتی فیض آبادی؛ عباس نظریان