نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سردشت (ارومیه)، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، سردشت (ارومیه)، ایران

2 مربی، گروه تربیت بدنی، واحد پیرانشهر (ارومیه)، دانشگاه آزاد اسلامی، پیرانشهر (ارومیه)، ایران

چکیده

 
هدف از این پژوهش، بررسی رابطۀ بین اخلاق کاری اسلامی با رضایت شغلی، تعهد سازمانی و نیت ترک خدمت در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود که به روش میدانی انجام گرفت. جامعۀ آماری، کارشناسان وزارت ورزش و جوانان بودند (290 نفر). براساس جدول مورگان تعداد نمونه 165 نفر به‌دست آمد. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامۀ اخلاق کاری اسلامی علی و اوایهان (2008)، برای سنجش رضایت شغلی از پرسشنامۀ لایتله (1994)، به‌منظور سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامۀ پورتر و همکاران (1974) و برای سنجش نیت ترک خدمت در سازمان از پرسشنامۀ لونا و آروکاس (2008) استفاده شد. روایی پرسشنامه‌ها را هفت نفر از استادان رشتۀ مدیریت ورزشی تأیید کردند و پایایی پرسشنامه‌ها با آلفای کرونباخ به‌ترتیب 89/0، 78/0، 74/0، 83/0 به‌دست آمد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد. نتایج نشان داد بین اخلاق کاری اسلامی با رضایت شغلی (01/0P=) و تعهد سازمانی (05/0P=)، رابطۀ معنا‌داری وجود دارد. اما بین اخلاق کاری اسلامی و نیت ترک خدمت (05/0P=) رابطۀ معناداری مشاهده نشد. نتایج همچنین نشان داد که رضایت شغلی تأثیر مثبت و معناداری بر تعهد سازمانی دارد. ولی رابطۀ بین تعهد سازمانی و نیت ترک خدمت و همچنین رابطۀ بین رضایت شغلی و نیت ترک خدمت در بین کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران معنادار نبود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Islamic Work Ethic and Job Satisfaction, Organizational Commitment and Desertion in Iran Ministry of Sport and Youth Experts

نویسندگان [English]

 • Osman Alipour 1
 • bisotoon azizi 2

1 MSc, Islamic Azad University, Sardasht (Urmia) Branch, Young Researchers and Elite Club, Sardasht (Urmia), Iran

2 Instructor, Department of Physical Education, Piranshahr Branch (Urmia), Islamic Azad University, Piranshahr (Urmia), Iran

چکیده [English]

 
The aim of this study was to examine the relationship between Islamic work ethic and job satisfaction, organizational commitment and desertion in Iran Ministry of Sport and Youth experts. The correlation-descriptive method was used in this study which was conducted as a field. The statistic populations consisted of 290 Ministry of Sport and Youth experts. 165 subjects were selected as the sample by Morgan Table. For data collection, Ali and Owaihan (2008) Islamic Work Ethic Questionnaire, Laitle (1994) Job Satisfaction Questionnaire, Porter et al. (1974) Organizational Commitment Questionnaire and Luna Arocas (2008) Desertion Questionnaire were used. The validity of these questionnaires was approved by 7 sport management professors and their reliability was calculated by Cronbach alpha coefficient (0.89, 0.78, 0.74, and 0.83 respectively). For data analysis, Kolmogorov- Smirnov test, Pearson correlation test and linear regressionwere used. The results showed a significant relationship between Islamic work ethic and job satisfaction (P=0.01), and organizational commitment (P=0.05); but, there was no significant relationship between Islamic work ethic and desertion (P=0.05). Results also showed that job satisfaction had a significant and positive effect on organizational commitment. But the relationship between organizational commitment and desertion and also between job satisfaction and desertion was not significant in Iran Ministry of Sport and Youth experts.

کلیدواژه‌ها [English]

 • desertion
 • Islamic ethic
 • Job satisfaction
 • Organizational Commitment
 • staff
 1. گل‌پرور، محسن؛ نادی، محمدعلی (1390). «نقش میانجی وفاداری سازمانی در رابطۀ بین اخلاق کاری با رفتارهای انحرافی در محیط کار»، فصلنامۀ اخلاق در علم و فناوری، سال ششم، ش 1، ص 53-43.
 2. نادی، محمدعلی؛ حادقی، فاطمه (1390). «الگویابی معادلات ساختاری روابط بین جو اخلاقی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی با نیت ترک خدمت کارکنان در بین کارکنان بیمارستان‌های خصوصی شهرستان شیراز»، نشریۀ مدیریت اطلاعات سلامت، دورۀ هشتم، ش پنجم، ص 708-699.

 

 1. Abbas J. Ali, Amirshahi, Mirahmad. (2002). “The Iranian Manager: Work Values And Orientations”, Journal of Business Ethics,Vol 40, PP: 133–143.
 2. Abbasi, AbdusSattar. Rehman, Kashif. Ur, Bibi, Amna. (2011). “Islamic Work Ethics: How it Affects Business Performance”, Actual Problems of Economics, No 12, PP: 312- 322.
 3. Ali, A.J.; Al-Owaihan, A. (2008). “Islamic work ethic: A critical review. Cross Cultural Management", Cross Cultural Management: an International Journal, Vol 15, No 1, PP: 5-19.
 4. Ali, A.J.; & Al-Kazemi, A. (2007). “Islamic work ethic in Kuwait. Cross Cultural Management”,Cross Cultural Management: an International Journal, Vol 14, No 2, PP: 93-104.
 5. Atarian, S. (2008)." The relationship between organizational ethic and job satisfaction", (Master Thesis), Tehran: Allameh Tabatabaei University, pp: 14-16.
 6. Baloch, Q. B. (2009). “Effects of Job Satisfaction on Employees Motivation & Turnover Intentions”, Journal of Managerial Sciences, Vol II, No 1, PP: 17-22.
 7. Chen, CF. (2006). “Job satisfaction, organizational commitment and flight attendants’ turnover intentions: a note”, Journal of Air Transport Management, Vol 12, and pp: 274-276.

10. DeConinck J. B. (2010). “The influence of ethical climate on marketing employees' job attitudes and behaviors” Journal of Business Research, Vol 63, No 4, PP: 384–391.

11. Ebadollahi Chanzanagh, H. Akbarnejad, M. (2011). “The Meaning and Dimensions of Islamic Work Ethic: Initial Validation of a Multidimensional IWE in Iranian Society”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol 30, PP: 916–924.

12. Eliyana, Anis, Mardiana Yusuf, Ria, Prabowo, Koko. (2012). “The Influence of Employee’s Job Satisfaction Factors on Organizational Commitment”, American Journal of Economics, Special Issue, PP: 141-144.

13. Freund, Anat, (2005). “Commitment and job satisfaction as predictors turnover intentions among welfare workers”, Administration in Social Work, Vol 29, No 2, PP: 5-21.

14. Fu,Weihui. Deshpande, Satish, P. Zhao, Xiao. (2011). “The Impact of Ethical Behavior and Facets of Job Satisfaction on Organizational Commitment of Chinese Employees Journal of Business Ethics, Vol104, No 4, PP: 537-543.

15. Kim, W. G. Leong, J. K. Lee, Y. K. (2005). “Effect of service orientation on job satisfaction, organizational commitment, and intention of leaving in a casual dining chain restaurant” Hospitality Management, Vol 24, PP: 171-193.

16. Koonmee, K. Singh apakdi A., Virakul B. Lee, D. (2010). “Ethics institutionalization, quality of work life, and employee job-related outcomes: A survey of human resource managers in Thailand”. Journal of Business Research, Vol 63, No1, PP: 20-26.

17. Liu, B.C. Liu, J. X. Hu, J. (2010). “Person-organization fit, Job satisfaction and turnover intention: An empirical study in the Chinese Public Sector”, Social behavior and Personality, Vol 38, No 5, PP: 615- 626.

18. Luna Arocas, R. Camps, J. (2008). “A model of high performance work practices and turnover intentions”, Personnel Review, Vol 37, No1, PP: 26-46.

19. Mohamed Waled A. (2008). “The Relationship between Job Satisfaction and Organizational Commitment on Turnover Intentions”, Master’s thesis, Universiti Utara Malaysia, PP: 34-39.

20. Narimani, Susan. Fallah, Zaynulabedin. Narimani, Mostafa. (2012). “Work ethic and its relationship with selected demographic characteristics in faculties and employees of Islamic Azad University”, Archives of Applied Science Research, Vol 4, No 1, PP: 632-637.

21. Okpara, J. O. Wynn. P. (2008). “The impact of ethical climate on Job Satisfaction, and commitment in Nigeria. Implication for management development”, Journal of Management Development, Vol 9, No 27, PP: 935- 950.

22. Rokhman, wahibur. (2010). “The Effect of Islamic Work Ethics on Work Outcomes”, Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies, Vol 15, No 1, PP: 21-27.

23. Roohi, Qanbar, Asayesh, Hamid, Rahmani, Hossein, Abbasi, Ali. (2011). “The Relationship between Job Satisfaction and Organizational Commitment among Nurses in a University Hospital Golestan”, Payesh Journal, Vol. 10, No 2, pp: 285-292.

24. Sadozai, A.M, Marri, M.Y., Zaman. H.M, Yousufzai, M.I., Nas, Z. (2013). “Moderating Role of Islamic Work Ethics between the Relationship of Organizational Commitment and Turnover Intentions: A Study of Public Sector of Pakistan”, Mediterranean Journal of Social Scences, Vol 4, No 2, pp: 767-775.

25. Samad, S., Yusuf, S.Y.M. (2012). “The Role of Organizational Commitment in Mediating the Relationship between Job Satisfaction and Turnover Intention”. European Journal of Social Sciences, Vol. 30, Issue 1-2, pp: 125-135.

26. Sangroengrob T, Techachaicherdchoo, T. (2010). “The impact of employee satisfaction, organization commitment and work commitment to turnover intention: a case study of it outsourcing company in Thailand”, BAI Conference, PP: 9-17.

27. Saporna, Gudelia, Claveria, Ryan A. (2013). “Exploringthe Satisfaction, Commitment and Turnover Intentions of Employees in Low Cost Hotels in or. Mindoro, Philippines”, Journal of Tourism Research & Hospitality, Vol 2, No 1, PP: 1-4.

28. Valentine, Sean, Philip Varca, Lynn Godkin, and Tim Barnett. (2010). “Positive Job Response and Ethical Job Performance. Journal of Business Ethics”, Vol 91, PP: 195-206.

29. Yousef, D. A. (2001). “Islamic work ethic- A moderator between organizational commitment and job satisfaction in a cross-cultural context”, Personnel Review, Vol 30, No 2, PP: 152-165.