بررسی رابطۀ بین اخلاق کاری اسلامی با رضایت شغلی، تعهد سازمانی و نیت ترک خدمت در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سردشت (ارومیه)، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، سردشت (ارومیه)، ایران

2 مربی، گروه تربیت بدنی، واحد پیرانشهر (ارومیه)، دانشگاه آزاد اسلامی، پیرانشهر (ارومیه)، ایران

چکیده

 
هدف از این پژوهش، بررسی رابطۀ بین اخلاق کاری اسلامی با رضایت شغلی، تعهد سازمانی و نیت ترک خدمت در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود که به روش میدانی انجام گرفت. جامعۀ آماری، کارشناسان وزارت ورزش و جوانان بودند (290 نفر). براساس جدول مورگان تعداد نمونه 165 نفر به‌دست آمد. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامۀ اخلاق کاری اسلامی علی و اوایهان (2008)، برای سنجش رضایت شغلی از پرسشنامۀ لایتله (1994)، به‌منظور سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامۀ پورتر و همکاران (1974) و برای سنجش نیت ترک خدمت در سازمان از پرسشنامۀ لونا و آروکاس (2008) استفاده شد. روایی پرسشنامه‌ها را هفت نفر از استادان رشتۀ مدیریت ورزشی تأیید کردند و پایایی پرسشنامه‌ها با آلفای کرونباخ به‌ترتیب 89/0، 78/0، 74/0، 83/0 به‌دست آمد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد. نتایج نشان داد بین اخلاق کاری اسلامی با رضایت شغلی (01/0P=) و تعهد سازمانی (05/0P=)، رابطۀ معنا‌داری وجود دارد. اما بین اخلاق کاری اسلامی و نیت ترک خدمت (05/0P=) رابطۀ معناداری مشاهده نشد. نتایج همچنین نشان داد که رضایت شغلی تأثیر مثبت و معناداری بر تعهد سازمانی دارد. ولی رابطۀ بین تعهد سازمانی و نیت ترک خدمت و همچنین رابطۀ بین رضایت شغلی و نیت ترک خدمت در بین کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران معنادار نبود.

کلیدواژه‌ها


  1. گل‌پرور، محسن؛ نادی، محمدعلی (1390). «نقش میانجی وفاداری سازمانی در رابطۀ بین اخلاق کاری با رفتارهای انحرافی در محیط کار»، فصلنامۀ اخلاق در علم و فناوری، سال ششم، ش 1، ص 53-43.
  2. نادی، محمدعلی؛ حادقی، فاطمه (1390). «الگویابی معادلات ساختاری روابط بین جو اخلاقی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی با نیت ترک خدمت کارکنان در بین کارکنان بیمارستان‌های خصوصی شهرستان شیراز»، نشریۀ مدیریت اطلاعات سلامت، دورۀ هشتم، ش پنجم، ص 708-699.
 

  1. Abbas J. Ali, Amirshahi, Mirahmad. (2002). “The Iranian Manager: Work Values And Orientations”, Journal of Business Ethics,Vol 40, PP: 133–143.
  2. Abbasi, AbdusSattar. Rehman, Kashif. Ur, Bibi, Amna. (2011). “Islamic Work Ethics: How it Affects Business Performance”, Actual Problems of Economics, No 12, PP: 312- 322.
  3. Ali, A.J.; Al-Owaihan, A. (2008). “Islamic work ethic: A critical review. Cross Cultural Management", Cross Cultural Management: an International Journal, Vol 15, No 1, PP: 5-19.
  4. Ali, A.J.; & Al-Kazemi, A. (2007). “Islamic work ethic in Kuwait. Cross Cultural Management”,Cross Cultural Management: an International Journal, Vol 14, No 2, PP: 93-104.
  5. Atarian, S. (2008)." The relationship between organizational ethic and job satisfaction", (Master Thesis), Tehran: Allameh Tabatabaei University, pp: 14-16.
  6. Baloch, Q. B. (2009). “Effects of Job Satisfaction on Employees Motivation & Turnover Intentions”, Journal of Managerial Sciences, Vol II, No 1, PP: 17-22.
  7. Chen, CF. (2006). “Job satisfaction, organizational commitment and flight attendants’ turnover intentions: a note”, Journal of Air Transport Management, Vol 12, and pp: 274-276.
10. DeConinck J. B. (2010). “The influence of ethical climate on marketing employees' job attitudes and behaviors” Journal of Business Research, Vol 63, No 4, PP: 384–391.

11. Ebadollahi Chanzanagh, H. Akbarnejad, M. (2011). “The Meaning and Dimensions of Islamic Work Ethic: Initial Validation of a Multidimensional IWE in Iranian Society”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol 30, PP: 916–924.

12. Eliyana, Anis, Mardiana Yusuf, Ria, Prabowo, Koko. (2012). “The Influence of Employee’s Job Satisfaction Factors on Organizational Commitment”, American Journal of Economics, Special Issue, PP: 141-144.

13. Freund, Anat, (2005). “Commitment and job satisfaction as predictors turnover intentions among welfare workers”, Administration in Social Work, Vol 29, No 2, PP: 5-21.

14. Fu,Weihui. Deshpande, Satish, P. Zhao, Xiao. (2011). “The Impact of Ethical Behavior and Facets of Job Satisfaction on Organizational Commitment of Chinese Employees Journal of Business Ethics, Vol104, No 4, PP: 537-543.

15. Kim, W. G. Leong, J. K. Lee, Y. K. (2005). “Effect of service orientation on job satisfaction, organizational commitment, and intention of leaving in a casual dining chain restaurant” Hospitality Management, Vol 24, PP: 171-193.

16. Koonmee, K. Singh apakdi A., Virakul B. Lee, D. (2010). “Ethics institutionalization, quality of work life, and employee job-related outcomes: A survey of human resource managers in Thailand”. Journal of Business Research, Vol 63, No1, PP: 20-26.

17. Liu, B.C. Liu, J. X. Hu, J. (2010). “Person-organization fit, Job satisfaction and turnover intention: An empirical study in the Chinese Public Sector”, Social behavior and Personality, Vol 38, No 5, PP: 615- 626.

18. Luna Arocas, R. Camps, J. (2008). “A model of high performance work practices and turnover intentions”, Personnel Review, Vol 37, No1, PP: 26-46.

19. Mohamed Waled A. (2008). “The Relationship between Job Satisfaction and Organizational Commitment on Turnover Intentions”, Master’s thesis, Universiti Utara Malaysia, PP: 34-39.

20. Narimani, Susan. Fallah, Zaynulabedin. Narimani, Mostafa. (2012). “Work ethic and its relationship with selected demographic characteristics in faculties and employees of Islamic Azad University”, Archives of Applied Science Research, Vol 4, No 1, PP: 632-637.

21. Okpara, J. O. Wynn. P. (2008). “The impact of ethical climate on Job Satisfaction, and commitment in Nigeria. Implication for management development”, Journal of Management Development, Vol 9, No 27, PP: 935- 950.

22. Rokhman, wahibur. (2010). “The Effect of Islamic Work Ethics on Work Outcomes”, Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies, Vol 15, No 1, PP: 21-27.

23. Roohi, Qanbar, Asayesh, Hamid, Rahmani, Hossein, Abbasi, Ali. (2011). “The Relationship between Job Satisfaction and Organizational Commitment among Nurses in a University Hospital Golestan”, Payesh Journal, Vol. 10, No 2, pp: 285-292.

24. Sadozai, A.M, Marri, M.Y., Zaman. H.M, Yousufzai, M.I., Nas, Z. (2013). “Moderating Role of Islamic Work Ethics between the Relationship of Organizational Commitment and Turnover Intentions: A Study of Public Sector of Pakistan”, Mediterranean Journal of Social Scences, Vol 4, No 2, pp: 767-775.

25. Samad, S., Yusuf, S.Y.M. (2012). “The Role of Organizational Commitment in Mediating the Relationship between Job Satisfaction and Turnover Intention”. European Journal of Social Sciences, Vol. 30, Issue 1-2, pp: 125-135.

26. Sangroengrob T, Techachaicherdchoo, T. (2010). “The impact of employee satisfaction, organization commitment and work commitment to turnover intention: a case study of it outsourcing company in Thailand”, BAI Conference, PP: 9-17.

27. Saporna, Gudelia, Claveria, Ryan A. (2013). “Exploringthe Satisfaction, Commitment and Turnover Intentions of Employees in Low Cost Hotels in or. Mindoro, Philippines”, Journal of Tourism Research & Hospitality, Vol 2, No 1, PP: 1-4.

28. Valentine, Sean, Philip Varca, Lynn Godkin, and Tim Barnett. (2010). “Positive Job Response and Ethical Job Performance. Journal of Business Ethics”, Vol 91, PP: 195-206.

29. Yousef, D. A. (2001). “Islamic work ethic- A moderator between organizational commitment and job satisfaction in a cross-cultural context”, Personnel Review, Vol 30, No 2, PP: 152-165.