دوره و شماره: دوره 8، شماره 6، زمستان 1395 
10. تدوین الگوی پیامدهای توسعۀ مسئولیت اجتماعی باشگاه‌های حرفه‌‌ای فوتبال ایران

صفحه 977-997

محمد صادق افروزه؛ سید امیر احمد مظفری؛ نجف آقایی؛ مرجان صفاری


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1395
آذر ودی
زمستان 1395، صفحه 637-797
مهر و آبان
پاییز 1395، صفحه 481-635
مرداد و شهریور
تابستان 1395، صفحه 329-480
خرداد و تیر
بهار 1395، صفحه 169-327
فروردین و اردیبهشت
بهار 1395