نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه، گروه تربیت بدنی ، مبارکه، اصفهان ، ایران

2 استاد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان

چکیده

 
هدف از این تحقیق تبیین مدل توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان براساس سبک تفکر مدیران ادارۀ کل ورزش و جوانان اصفهان بود. روش تحقیق از نظر چگونگی جمع‌آوری اطلاعات از نوع توصیفی – اکتشافی و از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجرا میدانی بود. جامعۀ آماری تحقیق مدیران و کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان اصفهان بودند (به‌ترتیب 56 و 444 نفر). حجم نمونه با توجه به محدود بودن جامعۀ آماری، کلیۀ مدیران تمام‌شمار (56 نفر) و حجم نمونۀ کارکنان براساس جدول مورگان 205 نفر محاسبه شد که به‌طور تصادفی و نسبیتی از ادارات استان انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامۀ استاندارد سبک تفکر استرنبرگ– واگنر (1991) و پرسشنامۀ توانمندسازی روان‌شناختی اسپریتزر (1995) بود. پایایی پرسشنامه‌ها به‌ترتیب 87/0 و 89/0 براساس آلفای کرونباخ بود. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از طریق آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون معادلات ساختاری و به‌وسیلۀ نرم‌افزار SPSS و AMOS انجام گرفت. سطح معناداری 05/0 محاسبه شد. یافته‌ها نشان داد که مؤلفه‌های مربوط به سبک تفکر و توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان این متغیرها را اندازه‌گیری می‌کند و ازاین‌رو مدل اندازه‌گیری تأیید شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explanation of psychological empowerment of employees based on managers' thinking style Case Study: State General Administration of Sport and Youth in Isfahan

نویسندگان [English]

  • marziyeh abootalebi 1
  • Saeed Sadeghi Boroujerdi 2

1 Doctor of Education, Islamic Azad University Boroujerd Branch, Boroujerd, Young Researchers and Elite Club Islamic Azad University Mobarakeh Branch, Mobarakeh, Iran

2 professor, Department of physical education and sport sciences, Humanities Faculty, University of Kurdistan, Iran

چکیده [English]

 
The purpose of this research is to explain the model of psychological empowerment of the employees based on thinking way of the managers in general office of sports and youths in Isfahan. The method of this research was descriptive-explanatory in terms of data collection and applied in terms of purpose and field in terms of conducting. Statistical society of this research consisted of the managers and the employees of general office of sports and youths in Isfahan. The number of the managers and employees were 56 and 444 respectively.They were selected from the offices of Isfahan proportionally (205). Measurement tools of the research were two standard questionnaires including Sternberg- Wagner`s thinking way (1991) and Speritz`s psychological empowerment (1995).These questionnaire had content and context validities Reliabilities for thinking way questionnaire and psychological empowerment questionnaire were 0.87 and 0.89 respectively based on cronbach alpha. Data analysis was conducted by descriptive and inferential statistics including structured equations test. Information analysis was conducted using software SPSS and AMOS. Findings showed that components related to thinking way and psychological empowerment measured these variables and therefore, measurement model was approved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • Managers
  • Psychological Empowerment
  • Sport
  • thinking way
1. آبساران، مختار (1383). رابطۀ بین سبک­های تفکر و ویژگی­های شخصیتی براساس پنج عامل بزرگ در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، پایان­نامۀ کارشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
2. ابیلی، خدایار؛ ناستی‌زایی، ناصر (1388).«بررسی رابطۀ توانمندسازی روان‌شناختی با تعهد سازمانی در پرسنل پرستاری بیمارستان‌های شهر زاهدان»، مجلۀ طلوع بهداشت، ص 8 .
3. استرنبرگ، رابرت جی (1380). سبک‌های تفکر، ترجمۀ اعتماد هروی، علاءالدین، خسروی، علی‌اکبر، تهران: انتشارات دادار.
4.اسمعیل‌نژاد ملکی، ودود (1388). ارتباط سبک‌های تفکر با تعهد سازمانی فرماندهان کلانتری استان آذربایجان غربی، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدۀ علوم انسانی.
5.پاک‌طینت، اقبال؛ فتحی‌زاده، علیرضا (1387).« توانمندسازی کارکنان: ضرورت‌ها و راهکارها»، فصلنامۀ مدیریت پژوهشگر، 11، ص 47-33.
6.حقیقت‌جو، زهرا و همکاران (1388). «رابطۀ سبک تفکر و کارآفرینی مدیران با سلامت سازمانی کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور»، فصلنامۀ دانشکدۀ پرستاری و مامایی ارومیه، 1، ص 20- 13.
7.عبداللهی، بیژن؛ نوه ابراهیم، عبدالرحیم (1385). «توانمندسازی کارکنان کلید طلایی مدیریت منابع انسانی»، چ اول، تهران: نشر ویرایش.
8.عطایی کچویی، حجت‌الله (1389). بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدیران شعب بانک رفاه استان اصفهان، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
9. قنبری، سیروس؛ اردلان، محمدرضا؛ نصیری، فخرالسادات؛ کریمی، ایمان (1394).«تبیین نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان در رابطۀ میان مدیریت اثربخش و تعالی سازمانی»، مجلۀ مدیریت فرهنگ سازمانی، 31(2)، ص 512 – 485.
10.کشتاران، علی و همکاران (1388). «رابطۀ سبک تفکر با نوآوری سازمانی مدیران ارشد و میانی بیمارستان‌های آموزشی شیراز»، مجلۀ دانشکدۀ بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 4، ص40 – 33.
11.ملاحسینی، علی؛ ارسلان، احسان (1388).« بررسی رابطۀ توانمندسازی کارکنان و اثربخشی سازمانی در ادارات و سازمان‌های دولتی شهر رفسنجان»، مجلۀ توسعه و سرمایه، 4 ، ص140 – 117.
12. ناظم، فتاح (1388).« سبک تفکر مدیران و مؤلفه‌های آن در دانشگاه آزاد اسلامی»، فصلنامۀ اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، 2،  27- 11.
13. ناظمی، شمس‌الدین؛ مرتضوی، سعید؛ جعفریانی، حسن (1389).«ارتباط تفکر راهبردی و عملکرد»، مجلۀ چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 2، ص 87 – 69.
14. نریمانی، محمد و همکاران (1385).«مقایسۀ سرسختی روان‌شناسی، سبک­های تفکر، مهارت­های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ورزشکار (گروهی-انفرادی) و غیرورزشکار»، پژوهش در علوم ورزشی، 11، ص 77-59.
15. وان فانژه، اوژن (1374). «هنر خلاقیت در صنعت و فن»، ترجمۀ نعمتی حسن، تهران: امیرکبیر.
 
16. Cano-Garcia, F., & Hughes, E. H. (2000). "Learning and thinking styles: An analysis of their interrelationship and influence on academic achievement". Educational Psychology, 20, 413-430
17. Cheung, C., Baum, Tom. Wong, A. (2012).Relocating empowerment as a management concept for Asia. Journal of Business Research, 65(1), 36- 41.
18. Chiang C , Hsieh T . (2012) ."The Impact of perceived organizational support and psychological empowerment on job performance : The Mediating effects of organizational citizenship behavior".International Journal of Hospitality Management , 31: 180 _190 .
19. Ghorbani, M., & Ahmadi, Sh. (2011). Relationship between employee's empowerment dimensions and creativity improvement in educational organizations. Middle-East Journal of Scientific Research, 10(2),213- 217. (Persian).
20. Grigorinko, E. L., &Strenberg, R. J (1993)." Thinking Styles and gifted". Reaper Rrview, 16, 122-130.
21. Grigorinko, E. L., &Strenberg, R. J (1997)."Styles thinking, abilities, and academic performance". Exceptional children, 63, 295-312.
22. Li-Yun, S., Zhen, Z., Jin, Q. i., & Zhen Xiong, Ch. (2012). Empowerment and creativity, The Leadership Quarterly, 23(1), 55- 65.
23. RezaeiDizgah M ,Goudarzv and Chegini M , SalehiKordabadi S . (2011)." Employee empowerment and organizational effectivencess in the executive organizations" . Journal of Basic and Applied .
24. Rothermel R,& Lamarsh J.(2012)." Managing Change through employee empowerment". Global Business and Organizational Excellence, 31(2): 17-23
25. Sanchez, T. (2012). Obtaining Employee Empowerment. Nurse Leader, 10(2), 38- 40.
26. Sunsan M. Broniarczy K, Jill G. Griffin.(2014)." Decision Difficulty in the Age of Consumer Empowerment". Journal of Consumer Psycholo, 24(4):608-625.
27.Spreitzer , G. M .(1995) . "Psychological empowerment in the workplace: dimensions, measurement and validation" , Academy of Management Journal, vol. 38, No. 5:1442-1465.
28.Thomas K .W ,Velthhouse B . A .(1990) ." Cognitive elements of empowerment : an interpretive model of intrinsic task motivation" . Academy of Management Journal , 15 : 661- 681.
29.Zhang, L. F., &Strenberg, R. J. (2000)." Are learning approaches and thinking style related? A study in two Chinese populations". Journal of Personality, 134, 469-489.
30.Zhang, L. F (2001a)."Relationship between Thinking Styles Inventory and Study Process Questionaire. Personality and Individual Differences", 21, 841-856.
31.Zhang, L. F (2001b)." Do thinking styles contribute to academic achievement beyond abilities?" Journal of Psychology, 135, 621-637.
32.Zhang, L. F (2001c). "Do styles of thinking matter among Hong Kong secondary school student? Personality and Individual Differences", 29, 841-856.
33.Zhang, X., & Bartol, K. M. Linking empowering leadership and employee creativity: The influence of psychological empowerment, intrinsic motivation, and creative process engagement: Academy of Management Journal, 2010.