دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار 1395 (فروردین و اردیبهشت) 
3. بررسی نقش اخلاق کاری در رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی

صفحه 37-50

احسان ططری؛ هاشم کوزه چیان؛ مهدی خطیب زاده


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1395
آذر ودی
زمستان 1395، صفحه 637-797
مهر و آبان
پاییز 1395، صفحه 481-635
مرداد و شهریور
تابستان 1395، صفحه 329-480
خرداد و تیر
بهار 1395، صفحه 169-327
فروردین و اردیبهشت
بهار 1395