دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار 1395 (فروردین و اردیبهشت) 
3. بررسی نقش اخلاق کاری در رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی

صفحه 37-50

احسان ططری؛ هاشم کوزه چیان؛ مهدی خطیب زاده