نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 استادیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

3 دانشگاه رازی

چکیده

مدیران شهری که در عرصه توسعۀ شهری پیشتاز هستند، استراتژی‌های کلانی را دنبال می‌کنند تا در سطح جهانی مورد توجه قرار گیرند. بنابراین کانون توجه خود را به رویدادهای بزرگ ورزشی متمرکز می‌کنند. در این پژوهش، شهر تهران به عنوان کلان شهر ایران که دارای برنامه های توسعۀ راهبردی است، از جنبۀ توانایی میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت. روش پژوهش کیفی و ازنوع مطالعات اکتشافی است. با استفاده از چک لیست و مصاحبه نیمه هدایت شده با مدیران ارشد ورزش و اساتید برجسته مدیریت ورزشی با سابقه برگزاری، مشارکت یا حضور در رویداد‌های بزرگ ورزشی و بررسی پیشینۀ پژوهش، اطلاعات جمع آوری شد. یافته‌ها نشان داد که شهر تهران برای برگزاری موفقیت آمیز رویدادهای ورزشی در مقایسه با استانداردهای میزبانی دارای مشکلات زیرساختی، حمل و نقل، اسکان و فضاهای ورزشی است. همچنین، منابع انسانی و مدیریتی متناسب با رویدادهای کلان ورزشی برنامه ریزی نشده است. وضعیت اقتصادی، اجتماعی و آب و هوای تهران و دیگر عامل های تعیین کننده در موفقیت میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی نیز شاخص‌های دیگر اثر گذار بر میزبانی بود. تحلیل یافته‌ها نشان داد که از دیدگاه اساتید مدیریت ورزشی و مدیران اجرایی ورزش، شهر تهران و در مقیاسی بزرگ ایران دارای زیرساخت‌های میزبانی برای رویداد های بزرگ تک رشته ای (جام جهانی کشتی) و چند رشته‌ای ورزشی (بازی‌های آسیایی) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey of Tehran City Infrastructures for Hosting Men Mega Sport Events

نویسندگان [English]

  • Bahram Yousefi 1
  • hosein eydi 2
  • Mohammad KOusha 3

1 . Associate Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Razi University of Kermanshah, Kermanshah, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Razi University of Kermanshah, Kermanshah, Iran

3 . MSc, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Razi University of Kermanshah, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

Pioneer city managers in city development arena, follow strategies that had international attention, so focus their attempt to hosting major sporting events. This study evaluates and describes Tehran as one of megalopolis that has developing strategies were analysis relate to hosting major sporting event. In this qualitative research, data were gather with checklist and semi-structured interview with prime executive managers and sport managements scholars in Iran which has experience and manage the events or attended in bidding and hosting major sporting events and research background. Result showed that Tehran city in comparison with hosting standards for helding mega sport events has weakness in sport venues, transportation system, accommodation and infrastructures. Also, Human resources and city management was not planned for hosting major sporting events. Also, economic and social/community situation and weather of Tehran were other important factors for successful bidding and hosting mega sport events. A conclusion according to viewpoints of tow group of research, Tehran in overall sight Iran, has infrastructures to bid and host one-field sport events (such as Wrestling World Cup) and others sport events (Asian games).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bidding
  • events
  • Hosting
  • Infrastructures
  • Tehran