بررسی زیرساخت های شهر تهران برای میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی مردان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 استادیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

3 دانشگاه رازی

چکیده

مدیران شهری که در عرصه توسعۀ شهری پیشتاز هستند، استراتژی‌های کلانی را دنبال می‌کنند تا در سطح جهانی مورد توجه قرار گیرند. بنابراین کانون توجه خود را به رویدادهای بزرگ ورزشی متمرکز می‌کنند. در این پژوهش، شهر تهران به عنوان کلان شهر ایران که دارای برنامه های توسعۀ راهبردی است، از جنبۀ توانایی میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت. روش پژوهش کیفی و ازنوع مطالعات اکتشافی است. با استفاده از چک لیست و مصاحبه نیمه هدایت شده با مدیران ارشد ورزش و اساتید برجسته مدیریت ورزشی با سابقه برگزاری، مشارکت یا حضور در رویداد‌های بزرگ ورزشی و بررسی پیشینۀ پژوهش، اطلاعات جمع آوری شد. یافته‌ها نشان داد که شهر تهران برای برگزاری موفقیت آمیز رویدادهای ورزشی در مقایسه با استانداردهای میزبانی دارای مشکلات زیرساختی، حمل و نقل، اسکان و فضاهای ورزشی است. همچنین، منابع انسانی و مدیریتی متناسب با رویدادهای کلان ورزشی برنامه ریزی نشده است. وضعیت اقتصادی، اجتماعی و آب و هوای تهران و دیگر عامل های تعیین کننده در موفقیت میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی نیز شاخص‌های دیگر اثر گذار بر میزبانی بود. تحلیل یافته‌ها نشان داد که از دیدگاه اساتید مدیریت ورزشی و مدیران اجرایی ورزش، شهر تهران و در مقیاسی بزرگ ایران دارای زیرساخت‌های میزبانی برای رویداد های بزرگ تک رشته ای (جام جهانی کشتی) و چند رشته‌ای ورزشی (بازی‌های آسیایی) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها