نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار دانشگاه پیام نور تهران، ایران

چکیده

         
هدف این پژوهش شناسایی و رتبه‌بندی مهم‌ترین عوامل محیطی مؤثر در همگانی شدن ورزش‌های تفریحی در ایران بود و تنها جنبه‌هایی از محیط که ورزش‌های تفریحی ایران نسبت به آنها حساسیت دارد و برای بقا و ادامۀ حیات خود باید در برابر آنها از خود واکنش نشان دهد، مورد توجه قرار گرفت. این مطالعه به روش آمیختۀ اکتشافی بود و در دو فاز کیفی و کمی و به‌صورت پی‌درپی انجام گرفت. برای این منظور در مرحلۀ کیفی به خبرگان ورزش‌های تفریحی در ایران مراجعه و از طریق مصاحبۀ عمیق به جمع‌آوری اطلاعات از آنها پرداخته شد و روش نمونه‌گیری به‌صورت گلوله برفی بود؛ سپس داده‌های حاصل از بیست‌ونه مصاحبه به روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد در سه مرحله کدگذاری و تجزیه‌وتحلیل شد؛ نتیجۀ گروه‌بندی شش عامل محیطی اثرگذار را نشان داد. در مرحلۀ کمی پرسشنامه‌ای براساس یافته‌های مرحلۀ پیشین طراحی و پس از بررسی و تأیید ویژگی‌های روان‌سنجی آن بین 301 نفر از دست‌اندرکاران ورزش همگانی ایران که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای تعیین شده بودند، توزیع و جمع‌آوری شد. سپس از طریق تحلیل رگرسیون سلسله‌مراتبی با در نظر گرفتن ضرایب مسیر برای پیش‌بینی عوامل تأثیرگذار محیطی عوامل به‌ترتیب اهمیت مشخص شدند که عبارت‌اند از محیط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی-حقوقی، محیط زیست فرهنگ و محیط بین‌المللی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification and Classification of Effective Environmental Factors in Popularity of Recreational Sports in Iran

نویسندگان [English]

  • marjan Safari 1
  • Mohammad ali Ghareh 2

چکیده [English]

          This study aimed to identify and rank the most important environmental factors for the popularity of recreational sports in Iran. Only those sensitive aspects of the environment to which recreational sports should react were considered in order to survive. This study was performed consecutively in two qualitative and quantitative phases by mixed heuristic method. For this purpose the experts of recreational sports of Iran were consulted in the qualitative stage to gather their information through in-depth questionnaire. Sampling was made by snowball method. Data obtained from twenty nine interviews was coded and analyzed by data-based theorization in three stages. The result of classification was six effective ambient factors. In the quantitative stage a questionnaire was designed based on the findings from the previous part. Upon reviewing and confirming psychometric characteristics, the questionnaires were distributed among 301 individuals engaged in public sports in Iran and selected by stratified random sampling method. Then the factors were specified by the order of priority through hierarchical regression analysis taking into account route coefficient for prediction of effective ambient factors. These factors include social ambient, economic ambient, political-legal ambient, cultural ambient, and international ambient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political-legal
  • Cultural
  • Social ambient
  • Economic ambient
  • International ambient
  • Recreational sport
1.   آفرینش خاکی، اکبر؛ تندنویس، فریدون؛ مظفری، سید امیراحمد (1384)، مقایسۀ دیدگاه‌های اعضای هیئت ‌علمی، مربیان، ورزشکاران و مدیران در مورد چگونگی توسعۀ ورزش همگانی، نشریۀ علوم حرکتی و ورزش؛3(5):22-1، ص 20-16.
2.   اتقیاء، ناهید (1386)، نیازسنجی از اقشار مختلف زنان ایرانی در زمینۀ ورزش‌های همگانی، پژوهش در علوم ورزشی زمستان، 5(17):31-15، ص 16-15.
3.   استونر، جیمز؛ فری من، ادوارد؛ گیلبرت، دانیل (1382)، مدیریت، ترجمۀ علی پارساییان و سید محمد اعرابی، ج اول، چ دوم، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، ص 140-99.
4.   اسماعیلی، فاطمه (1380)، بررسی رابطۀ بین قشربندی اجتماعی – اقتصادی ورزش همگانی در شهر تهران، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تهران، دانشکدۀ تربیت بدنی، ص 115-108.
5.   بازرگان، عباس (1387)، مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته، رویکردهای متداول در علوم رفتاری، تهران، دیدار، ص 167-166.
6.   دانایی‌فرد، حسن (1386)، هم‌سازی شیوه‌های کمی و کیفی در پژوهش‌های سازمانی: تأملی بر استراتژی پژوهش ترکیبی، فصلنامۀ حوزه و دانشگاه: روش‌شناسی علوم انسانی، سال سیزدهم، ش 53، ص 55.
7.   دفت، ریچارد.ال (1389)، مبانی تئوری و طراحی سازمان، ترجمۀ علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چ پنجم، ص 88-85.
8.   رحمتی، محمدمهدی (1388)، نیازسنجی شهروندان تهرانی به ورزش همگانی، دفتر مطالعات اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران، ص 174-164.
9.   روشندل اربطانی، طاهر (1386)، تبیین جایگاه رسانه‌های همگانی در نهادینه کردن ورزش همگانی در کشور، نشریۀ حرکت، ش 33، ص 176-173.
10. سند تفضیلی نظام جامع توسعۀ تربیت بدنی و ورزش کشور (1383)، توسعۀ محیط حقوقی، سیب سبز، ص 7.
11. صفاری، مرجان (1391)، طراحی مدل ورزش همگانی ایران، رسالۀ دکتری، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، ص 134 و 135.
12. غفرانی، محسن (1388)، طراحی و تدوین راهبرد توسعۀ ورزش همگانی استان سیستان و بلوچستان، فصلنامۀ حرکت، ش 39، ص 128-126.
13. غفوری، فرزاد (1382)، تعیین عوامل اصلی مؤثر بر گرایش به ورزش همگانی و قهرمانی برای تعیین راهبردهای ورزش در جمهوری اسلامی ایران، رسالۀ دکتری، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ص 112-110.
14. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، (1358)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، http://rc.majlis.ir/fa/law/show/132239
15. گولد، جولیوس (1376)، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمۀ باقر پرهام و دیگران، انتشارات مازیار، ص320.
16. لازار، ژودیت (1380)، افکار عمومی، ترجمۀ مرتضی کلینی، نشر نی، چ اول، ص136.
17. Andreff, Wladimir,2001, The Correlation Between Economic underdevelopment and sport, European Sport Management Quarterly, 1,pp. 251-279.
18. Beaton A.Anthony., Daniel C. Funk.,2008, An Evaluation of Theoretical Framework for Studying Physically Active Leisure, Leisure Sciences, 30,pp.53–55.
19. Benson,A. Henderson,S.,2005, UK leisure centres under best value: a strategic analysis, International Journal of Public Sector Management,Vol. 18 No. 3, pp. 196-197.
20. Breuer, C. 2004. Zur Dynamik der Sportnachfrage im Lebenslauf. Sport und Gesellschaft, 1(1), pp.50-72
21. Chen,T., 2011 ,Using Hybrid MCDM Model for Enhancing the Participation of Teacher in Recreational Sports, Journal of Decision Systems, Volume 20, Issue 1, pages 33-49.
22. De Liu ,Y. Taylor,P. Shibli,S. 2009, Sport Equity: Benchmarking the Performance of English Public Sport Facilities, European Sport Management Quarterly, Vol. 9, No. 1,pp. 3_4.
23. Donnelly, Peter ,2008, Sport and Human Rights ,Sport in Society,Vol. 11, No.4,pp.381.
24. Green ,Mick,2006,From 'Sport for All' to Not About 'Sport' at All?: Interrogating Sport Policy Interventions in the United Kingdom, European Sport Management Quarterly,Vol. 6, No. 3, 217-225.
25. Hartmann, Ilse.Tews,1999,The Idea of Sport for All and the Development of Organised Sport in Germany and Great Britain, Journal of European Area Studies, Vol.7, No.2,pp 145 — 156.
26. Houlihan, Barrie.2001, Citizenship, Civil Society and the Sport and Recreation Professions, Managing Leisure, 1466-450X, Volume 6, Issue 1, PP 1 –14.
27. Hua,Changhua. Shen, Dijun. You , Songhui.2012, Study on Recreational Sport Management Development, Asian Sports Science,pp 46-52.
28. Kassing,Gayle,2012,Introduction to Recreation and Leisure, Human Kinetics,pp: 308.
29. Laakso, Lauri, Telama,Risto. Nupponen, Heimo, Rimpelä, Arja. Pere, Lasse.2008, Trends in leisure time physical activity among young people in Finland, 1977--2007, European Physical Education Review , 14(2): 139,pp139-155.
30. Meeting Report,2004, Physical Activity Expert Meeting "Agita Europe", Magglingen, Switzerland.pp.1-5.
31. McIntosh, P. & Charlton, V. 1985. The impact of Sport for All policy 1966-1984 and a way forward. London: Sports Council. PP:6-8.
32. Mills, C. 1959. The Sociological Imagination. Cambridge: Oxford University Press.PP:18-30.
33. Mull,R., Bayless. F, Kathryn.G, Jamieson ,L. , 2005, Recreational sport management,3rd ed, Australia ,Human Kinetics.pp:10
34.Renson, R, 1983, ‘Sport for All’: New Perspectives in Text and Context. In: Van Lierde, A. & De Clercq, L. (Eds.).Evaluation of the Impact of ‘Sport for All’ Policies and Programmes (1st meeting of the European project group, Dudzele. Brussels: BLOSO. PP. 121-135.
35. Rowe, Nicholas F,2009, The Active People Survey: a Catalyst for Transforming Evidence-Based Sport Policy in England, International Journal of Sport Policy, Vol. 1, No. 1, pp 89–94.
36. Schein Edgar H;1985, Organizatinal Culture and Leadership: A Dynamic View; Jossey- Bass Publisher.pp 31-45.
37. Sport for all organization,2010,home page, Available on http: // www. sportforall.org.rs /eng/index.html.
38. Tsai,Wen-chin.2008, A study of participations Motivation and Constraint Factors Concerning Marine Recreational sports Involvement at The South Bay Beach of Kenting Scenic National Park, Taiwan, Dissertation Project Submitted to The Faculty of United State Sports Academy. Doctor of Sport management.pp23-24.
39. Van Bottenburg, M., Rijnen, B. & Van Sterkenburg, J. 2005. Sports participation in the European Union: Trends and differences. Nieuwegein: Arko.pp 8-14.
40.Van, Tuyckom,2011, Sport for All: Fact or fiction? Individual and cross-national differences in sport participation from a European perspective, Submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree of Doctor in Sociology and social sciences department of sociology, Gent University.pp19-21
41.Van, Tuyckom. Jeroen Scheerder. 2008. Sport for All? Social Stratification of Recreational Sport Activities in the EU-27, Kinesiologia Slovenica. 14, 2, 54–63
42. Van Sluijsı, E.M. F.,Van Poppel,M.N.M., Twisk, J.W. R., Brug, J.,&VanMechelen,W. ,2005. The positive effect on determinants of physical activity of a tailored, general practice-based physical activity intervention. Health Education Research, 20, pp.345–356.
43.Wicker. P. Breuer , C. Pawlowski. T. 2009,Promoting Sport for All to Age-specific Target Groups: the Impact of Sport Infrastructure, European Sport Management Quarterly, Vol. 9, No. 2,pp. 103-104.
44.Xiong, Huan.,2007,The Evolution of Urban Society and Social Changes in Sports Participation at the Grassroots in China, International Review for the Sociology of Sport, 42/4,pp. 441–471.