نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 کارشناس‌ارشد مدیریت ورزشی دانشکدۀ علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

چکیده

هدف این تحقیق تدوین مدل معادلات ساختاری طبقه‌بندی مدیران براساس مهارت‌های ارتباطی و هوش فرهنگی در سازمان‌های ورزشی استان اصفهان بود. ازاین‌رو این تحقیق از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعۀ آماری پژوهش را مدیران ورزشی استان اصفهان تشکیل دادند. حجم جامعۀ آماری پژوهش 550 نفر بود. 207 نفر به‌عنوان نمونۀ آماری تحقیق به‌صورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. ابزار اندازه‌گیری پژوهش شامل پرسشنامه‌های مهارت‌های ارتباطی (81/0)، پرسشنامۀ هوش فرهنگی (85/0) و پرسشنامۀ محقق‌ساختۀ طبقه‌بندی مدیران (86/0) بود. روش آماری توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‌افزار SPSS و LISREL استفاده شد. نتایج مدل مهارت‌های ارتباطی، هوش فرهنگی و طبقه‌بندی مدیران ورزشی از برازش مناسبی برخوردار بود (037/0RMSEA=، 912/0 GFI=، 902/ AGFI=،910/0NFT=). ازاین‌رو لازمة برنامه‌ریزی صحیح برای ارتقای مهارت‌های ارتباطی و هوش فرهنگی مدیران ورزشی به‌عنوان افراد اثرگذار ضروری است. ضمن اینکه مسئولان باید راهبردهای مناسبی در انتخاب مدیران تحلیل‌گر و شهودی برای پست­های مدیریتی داشته باشند، چراکه به‌نظر می‌رسد با این مدیران بهتر می‌توان چشم‌انداز روشن‌تری برای ورزش متصور بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Develop Structural Equation Model Classification Managers Based on Communication Skills and Cultural Intelligence in Isfahan’s sports organizations

نویسندگان [English]

  • Rasoul Nazari 1
  • Zahra Sohrabi 2
  • Mohammad Ehsani 3

چکیده [English]

The purpose of this research was Develop a Structural Equation Model Based on the Classification of Managers' Communication Skills and Cultural Intelligence in Isfahan Sports Organizations. Hence this study method was structural equation modeling. The study population consisted of Isfahan’s Sport Managers. In this research 550 sport manager’s as a Statistical society was considered. The samples of 207 subjects were randomly selected. Measuring instruments consisted of communication skills (0.81), cultural intelligence (0.88) and classify sport managers (0.84). Statistical methods included analysis of both descriptive and inferential statistics using SPSS and LISREL software. Model of communication skills, cultural intelligence and classification sport managers was the perfect fit (RMSEA=0.037 ،، GFI=912.، AGFI=0.902, NFT= 0.910). Hence the necessity of proper plans to improve communication skills and cultural intelligence and athletic directors as necessary to influence people. While the authorities have to choose appropriate strategies analyst and intuitive managers have for management positions, because it seems to be better managers can be expected to exercise a clearer perspective

کلیدواژه‌ها [English]

  • Classify Managers
  • Communication skills
  • Cultural Intelligence
  • sports manager
  • structural equation
. ابزری، مهدی؛ اعتباریان، اکبر؛ خانی، اعظم (1389)، تأثیر هوش فرهنگی بر اثربخشی گروهی (مورد مطالعه :شرکت فولاد مبارکۀ اصفهان) پژوهش‌نامۀ مدیریت تحول، سال دوم، ش 4، ص23.
2. حسینی نسب، سید داوود؛ قادری، رویا (1390)، بررسی رابطۀ بین هوش فرهنگی با بهره‌وری مدیران در مدارس شاهد استان آذربایجان غربی. علوم تربیتی، سال چهارم، ش 13، ص 44-27.
3. حمیدی، مهرزاد؛ اندام، رضا؛ فهیمی، سمیرا (1392)، بررسی ابعاد هوش فرهنگی نیروهای داوطلب در ورزش، مدیریت ورزشی ( 5) 3، ص 20- 5.
4. رحیمی، محمد؛ کشتی‌دار، محمد؛  خوشبختی، جعفر (1391)، سنجش میزان هوش فرهنگی مدیران فدراسیون‌های منتخب در کشور و بررسی رابطۀ آن باسبک رهبری تحول آفرین ، مطالعات مدیریت ورزشی ، ش 14، ص208-191.
5. رحیم‌نیا، فریبرز؛ مرتضوی، سعید؛ دلارام، طوبی (1381)، بررسی میزان تأثیر هوش فرهنگی بر عملکرد وظیفه‌‌ای مدیران، نشریۀ علمی پژوهشی ش 22، سال هشتم ، ص 32-28.
6. زمانی، ابوالفضل؛ طبرسا، غلامعلی (1388)، هوش فرهنگی شایستگی مدیران ، مقالات تدبیر ش 212، ص 12.
7. قدم‌پور، عزت‌الله؛ مهرداد، حسین؛ جعفری، حسنعلی (1390)، بررسی رابطۀ بین ویژگی‌‌های شخصیتی و هوش فرهنگی کارکنان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان، فصلنامۀ روان‌شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن سال دوم، ش اول ص81-101.   
8. گودرزی، محمود؛ نظری، رسول؛ احسانی،محمد (1391)، ارائۀ مدل معادلات ساختاری اثر مهارت‌های ارتباطی بر مهارت‌های مدیریتی مدیران ورزشی، پژوهش‌های کاربردی مدیریت و علوم زیستی در ورزش ش 1، ص 20-11.
9. نظری، رسول؛ احسانی،محمد؛ گنجویی، فریده اشرف؛ قاسمی،حمید (1391)، اثرات مهارت‌‌‌های ارتباطی و ارتباطات بین‌فردی بر اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی ایران، مطالعات مدیریت ورزشی ش 16، ص 174-157.
10. نظری، رسول؛ احسانی، محمد؛ گنجویی، فریده؛ قاسمی، حمید (1392)، ارائۀ مدل معادلات ساختاری اثرات مهارت‌های ارتباطی و ارتباطات بین‌فردی بر اثربخشی سازمانی مدیران  سازمان‌های ورزشی، مجلۀ مدیریت ورزشی دانشگاه تهران،5 (4)، ص 82-67.
11.Asgharzade,Gasemi. (2010). Cultural intelligence and fun co ns of organize. Cultural Engineering magazine. Issue 41, 42 June and July fourth. Available from hp: // bora. Uhh. No/bit stream /2330/1889/1/Cavanaugh.210- 217.
12.Duck, S. Kashman(2000). A strategy for communicating about uncertainty. Academy of Management Executive. Winter 2002. pp 41-57.
13.Earley P C &Mosakowfski (2004): cultural Intelligence: business Review, October, pp 13-25.
14.Hengst Julie A. (2003). Collaborative referencing between individuals with aphasia and routine communication partners. Journal of Speech, Language, and Hearing Research; 46(4):831-848.
15.Moein far Hameid. NazariRasool. YektayarMozafar(2013).Structural equations modeling of fundamental communication skills with occupational satisfaction and its role on organizational commitment of the sport organizations. European Journal of Experimental Biology, 2013, 3(5):190-196.
16.Nazari.R, Ehsani.M, Ganjouei.A, Ghasemei.H (2012). Structural equation modeling of relationship and interpersonal communication on organizational effectiveness between sport managers. African Journal of Business Management Vol.6 (27), pp. 8136-8145, 11 July, 20. Available online at http://www.academicjournals.org/AJBM. ©2012 Academic Journals.
17.Nazari1, N. Naseri, M. (2014).The model of Relation between communication skills with leadership styles and its role on organizational effectiveness in sport organization. Research in Sport Management and Psychology, Volume 2, Issue 1: 7-13.
18.Nasr isfahani, Ali, Bahraminejad, Rayhane, Azar,marsa.(2013). Analyzing the Effect of cultural intelligence on Employee performance in Azaran Industrial Group (Isfahan province). Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society. 2013; 54(2):321.
19.Safari, Ali. Radmehr, Reza, (2013). The Study of the Effects of Cultural intelligence on Service Staff s professional commitment. International Journal of Academic in progressive Education and Development, April 2013. Vol 2, No. 2, p 194-205.
20.Yukl, Gary (2008). How leaders influence organizational effectiveness. The Leadership Quarterly 19. pp 708–722.
21.Ziaaddini,M.  Mahmudan. H, (2013). Study of Relationship between cultural intelligence and Happiness Rate of Employees in Kerman saderat banks.International Journal academic in Business and social science. 3(2). 131-140.