نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . استاد مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 . استاد مدیریت ورزشی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تکنولوژی سیدنی، سیدنی، استرالیا

3 دانشیار مدیریت مالی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

4 . استادیار مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی عوامل اصلی مؤثر بر امنیت ورزشگاه‌های فوتبال ایران و اولویت‌بندی آنها با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی جهت تصمیم‌گیری‌های آینده بود. در بخش کیفی پژوهش عامل‌های اصلی مؤثر بر امنیت ورزشگاه‌های فوتبال ایران طی دوازده مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته با کارشناسان شناسایی شد. در بخش کمی نیز هفده کارشناس، پرسشنامه‌های AHP را تکمیل کرده و عامل‌های اصلی شناسایی‌شده در بخش کیفی پژوهش را به‌صورت دوبه‌دو مقایسه کردند. چهار عامل زیرساختار، حفاظت فیزیکی ورزشگاه، برنامه‌ریزی و مدیریت مسابقه و نیز پرسنل و کارکنان به‌عنوان مهم‌ترین عامل‌های مؤثر بر امنیت ورزشگاه‌ها شناسایی شدند. نتایج تحلیل سلسله‌مراتبی نشان داد عامل زیرساختار با وزن 460/0 بیشترین نقش را در امنیت ورزشگاه‌های فوتبال ایران دارد. عامل‌های حفاظت فیزیکی ورزشگاه، برنامه‌ریزی و مدیریت مسابقه و نیز پرسنل و کارکنان به‌ترتیب با اوزان 204/0، 173/0 و 162/0 در اولویت‌های بعدی قرار گرفتند. می‌توان گفت عوامل متعددی بر ارتقای سطوح امنیت ورزشگاه‌های فوتبال تأثیر دارند، اما براساس یافته‌های این پژوهش سرمایه‌گذاری روی زیرساختارها و به‌ویژه طراحی و ساخت ورزشگاه و نیز فناوری به‌عنوان عوامل بسیار مهم و ضروری شناسایی شد که به‌منظور بهبود امنیت ورزشگاه‌های فوتبال ایران باید به آنها توجه شود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prioritizing Factors Affecting the Security of Iranian Football Stadiums Using Analytical Hierarchy Process

نویسندگان [English]

 • MehrAli Hemati nezhad 1
 • Tracy Taylor 2
 • Mohammad Hassan Gholizadeh 3
 • Rasoul Faraji 4

چکیده [English]

This study aimed at identifying critical factors affecting the security of Iranian football stadiums and prioritizing them using the Analytical Hierarchy Process (AHP) for future decisions. In the qualitative stage of the study, the main factors affecting the security of Iranian football stadiums were identified in 12 semi-structured interviews with experts. In the quantitative stage, 17 experts completed AHP questionnaires and compared identified factors in a pairwise manner. 4 factors, namely infrastructure, physical protection of the stadiums, game planning and management and personnel and staff were recognized as those main factors affecting the security of the stadiums. The results of Analytical Hierarchy Process indicated that the infrastructure (weight=0.460) played the most important role in the security of Iranian football stadiums, followed by stadium physical protection (0.204), game planning and management (0.173), and personnel and staff (0.162) respectively. It can be stated that numerous factors affect the enhancement of security levels in football stadiums; however, based on the results of this study, investment in infrastructure, particularly stadium design and building and stadium technology was identified as a critical area that requires attention to improve the security of the Iranian football stadiums

 1. منابع و مآخذ

  1. اسدی، حسن؛ پورنقی، امین؛ افتخاری، ابراهیم؛ فلاحی، احمد (1393)، مطالعۀ ابعاد عینی امنیت در گردشگری ورزشی ایران و عملکرد سازمان‌های ورزشی در تأمین و توسعۀ آن، مدیریت ورزشی، دورۀ 7، ش 1، ص 15-1.
  2. اصفهانی، نوشین (1390)، امنیت و جایگاه آن در صنعت جهانگردی ورزشی، پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، سال اول، ش 2، ص 78-69.
  3. الهی، علیرضا؛ پورآقایی اردکانی، زهرا  (1383)، بررسی وضعیت ورزشگاه‌های فوتبال کشور در مقایسه با استانداردهای اروپایی، حرکت، ش 19، ص 79-63.
  4. جان‌بزرگی، ابراهیم؛ الیاسی، محمدحسین؛ حسینیان، شهامت (1389)، نقش پیشگیرانۀ مدیریت انتظامی در جلوگیری از وقوع رفتارهای تخریبی تماشاگران فوتبال، فصلنامۀ مطالعات مدیریت انتظامی، سال پنجم، ش 2، ص 271-251.
  5. حاج‌بیگی، محمدرضا؛ مسعودی، احمدرضا (1385)، خشونت و پرخاشگری در فوتبال و راه‌کارهای کنترل آن، فصلنامۀ امنیت، سال پنجم، ش 1و 2، ص 116-73.
  6. خبرگزاری فارس، (1386)، حوادث ورزشگاه فولادشهر و مجروح شدن سرباز ناجا، قابل دسترسی در: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8610180224
  7. خبرگزاری فارس (1389) چاقوکشی تماشاگران در ورزشگاه تختی آبادان، قابل دسترسی در: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8908170243
  8. خبرگزاری نصر، (1390)، خسارات ورادشده به ورزشگاه یادگار امام، قابل دسترسی در:  http://www.nasrnews.ir/show.php?ID=1339
  9. خبیری، محمد؛ سجادی، سید نصرالله؛ دوستی، مرتضی؛ محمدیان، عسگری (1389)، نظرسنجی از مدیران ورزشگاه‌ها در زمینۀ مدیریت خطرهای احتمالی ورزشگاه‌های فوتبال ایران، مدیریت ورزشی، ش 6، ص 83-67.
  10. خدادادی، محمدرسول؛ یوسفی، سعید؛ رضایی، سعید؛ جمالی، علی (1393)، بررسی عوامل جامعه‌شناختی پرخاشگری تماشاگران از دیدگاه تماشاگران مسابقات فوتبال شهر تبریز، مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، ش 23، ص 157-148.
  11. دلاور، علی؛ احمدوند، علی‌محمد؛ رضایی، علی‌محمد (1387)، ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس احساس امنیت تهران (TFSS)، دوماهنامۀ علمی- پژوهشی دانشور رفتار، سال پانزدهم، ش 28، ص 62-49.
  12. رحمتی، محمدمهدی؛ محسنی تبریزی، علیرضا (1382)، بررسی عامل‌های جامعه شناختی خشونت و پرخاشگری تماشاگران فوتبال: مطالعۀ موردی شهر تهران، المپیک، سال یازدهم، ش 3 و 4 (پیاپی 24)، ص 91-77.
  13. رحمتی، محمدمهدی (1384)، بررسی اعتبار تجربی تئوری ناکامی- پرخاشگری تماشگران فوتبال شهر تهران، فصلنامۀ علوم پژوهشی رفاه اجتماعی، سال چهارم، ش 14، ص 220-194.
  14. رحیمی، قاسم؛ امیرتاش، علی‌محمد؛ خبیری، محمد (1381)، بررسی مدیریت ایمنی در ورزشگاه‌های فوتبال کشور از دیدگاه تماشاگران، بازیکنان و مدیران اجرایی، پژوهش در علوم ورزشی، ش چهارم، ص 52-32.
  15. سادات الحسینی، مهدی  (1393)، مقایسۀ دیدگاه تماشاچیان و مسئولان برگزاری مسابقات فوتبال به مدیریت امنیت در استادیوم آزادی، مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، ش 23، ص 168-159.
  16. شاه منصوری، عزت‌الله؛ مظفری، سید امیر احمد (1385)، عوامل بروز بحران‌های ورزشی و روش پیشگیری از آنها در زمینه‌های نرم‌افزار و سخت‌افزار، جان افزار و رسانه‌ها، پژوهش در علوم رفتاری، ش دوازدهم، ص 106-87.
  17. غلامی ترکسلویه، سجاد؛ حیدری‌نژاد، صدیقه (1394)، بررسی دیدگاه هواداران تیم‌های فوتبال اهواز در خصوص عوامل مؤثر بر بروز پرخاشگری، مطالعات مدیریت ورزشی، ش 28، ص 134-121.
  18. محمدکاظمی، رضا؛ شیخ، محمود؛ شهبازی، مهدی؛ راسخ، نازنین (1386)، بررسی علل آشوب تماشاگران فوتبال پس از شهرآورد بزرگ ایران (از دیدگاه تماشاگران)، پژوهش در علوم ورزشی، ش 17، ص 114-101.
  19. نادریان جهرمی، مسعود؛ پورسلطانی، حسین؛ روحانی، الهام (1392)، شناسایی شاخص‌ها و استانداردهای ایمنی سالن‌ها و اماکن ورزشی، مدیریت ورزشی، دورۀ 5، ش 3، ص 36-21.
  20. نصری، غدیر (1381)، معنا و ارکان جامعه شناسی امنیت، نشریه پژوهش های استراتژیک، ش 26، ص 133-112.
  21. وبلاگ آمار و ارقام (1392)، آمار تماشاگران لیگ برتر ایران. قابل دسترسی در: http://amaroargam.blogfa.com
  22. وثوقی، منصور؛ خسروی نژاد، محسن، (1388)، بررسی عوامل فرهنگی-اجتماعی رفتار هیجانی تماشاگران فوتبال، پژوهش‌نامۀ علوم اجتماعی، سال سوم، ش اول، ص 149-125.
   1. Cieslak, T. J. (2009). Match day security at Australian sport stadia: a case study of eight venues, Event Management, 13, 43–52.
   2. Cieslak, T. J., Hall, A. S., & Giardino, L. (2010).  Spectators’ Perceptions of Perceived Risk and Awareness of Event Safety and Venue Security: A Quasi Experimental Study. Sport, Entertainment & Venues Tomorrow (SEVT) Conference, Columbia, SC. Available at:http://www.hrsm.sc.edu/SEVT/PDFs/2011%20SEVT%20PDFs/Archives%20page/2010 %20SEVT%20Conference%20Proceedings.pdf
   3. Cieslak, T. J., Hall, S. A. (2010). Standardization of match day security at Australian football stadia: A Delphi study. Australian journal of emergency management, 26, 48-52.
   4. Emery, P. (2010). Past, present, future major sport event management practice: the practitioner perspective, sport management review, 13, 158-170.
   5. Hall, A. S. (2010). Sport event safety and security: the importance of training your people, Security magazine. Available at: http://www.securitymagazine.com/articles/sport-event-safety-and-security-the-importance-of-training-your-people-1
   6. Hall, S. A. (2006). Standards for effective security management of university sport venues, Doctoral dissertation, retrieved from ProQuest Digital dissertations database, UMI number: 3257011, 53-96.
   7. Hall, S. A. (2010), An Examination of British Sport Security Strategies, Legislation, and Risk Management Practices, the sport journal, 13(2). Available at: http://thesportjournal.org/article/tag/special_edition/page/2/
   8. Hall, S. A., Cooper, W. E., Marciani, L. & McGee, J. A. (2012). Security management for sport and special events: an interagency approach to creating safe facilities, Human kinetics, 1-41.
   9. Hall, S. A., Marciani, L. & Cooper, W. (2008). Introducing a sport event security aware system, North American Society for Sport management Conference (NASSM), Toronto, Ontario, Canada. Available at: http://www.thesportjournal.org/article/examination-british-sport-security-strategies-legislation-and-risk-management-practices
   10. Hall, S. A., Schwarz, E. & Cieslak, T. J. (2009). Protective security measures for major sport events: proposing a baseline standard for the United States, 17th EASM conference. Available at: http://easm.net/download/2009/91ef68e60331a0e89639391f843d6667.pdf
   11. Hall, S. A., Ward, R., Cunningham, T. & Marciani, L. (2008). Developing a new curriculum in sport security management, Journal of homeland security and emergency management, 5(1). Available at: http://aquila.usm.edu/fac_pubs/1610
   12. Lubisco, A. Robyn. (2011). NCAA division I basketball facility managers’ perceptions of terrorism, Unpublished PhD dissertation, the University of New Mexico, PP: V & Vi.
   13. Mil, H.I., Sanli, S., Yildirim, A. & Domac, S. (2015). Interprofessional education model for sport security professionals in turkey, European Scientific Journal, 11(8), 88-104.
   14. Pantera, J. M., Accorsi, R., Winter, C., Gobille, R., Griveas, S., Queen, D., Insalaco, J., & Domanoski, B. (2003). Best Practices for game day security at athletic and sport, the sport journal, 6(4). Available at: http://thesportjournal.org/article/tag/volume_6_number_3/
   15. Swenson, J. S. (2012). Unsportsmanlike Conduct: The Duty Placed on Stadium Owners to Protect Against Fan Violence, Marquette Sports Law Review. 23(1), 135-153.
   16. Taylor, I. (1991). English football in the 1990s: taking Hillsborough seriously. In J. Williams & S. Wagg (Eds.), British football and social change. London: Leicester University Press, 3-25.
   17. Taylor, T., & Toohey, K. (2006). Impacts of terrorism-related safety and security measures at a major sport event, Event management, 9, 199-209.  35.
   18. Yusoff, N.H. (2016). Types of Deviant Behavior among Football Fans in Malaysia, Mediterranean Journal of Social Sciences, 7(1), 59-62.