نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس، تهران – ایران

2 استاد دانشگاه تربیت مدرس گروه تربیت بدنی، گرایش مدیریت ورزشی، تهران – ایران

3 دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس، تهران- ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی نقش اخلاق کار در رضایت شغلی معلمان تربیت ‌بدنی شهرستان‌های استان تهران بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است که به شکل میدانی انجام گرفته است. نمونۀ آماری پژوهش 244 نفر از معلمان تربیت ‌بدنی شهرستان‌های تهران بودند. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامۀ رضایت شغلی مینه‌سوتا و پرسشنامۀ اخلاق کار بود که روایی و پایایی آنها تأیید شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، از بستۀ نرم‌افزاری SPSS 18 به‌منظور انجام آمار توصیفی و از نرم‌افزار لیزرل به‌منظور تحلیل عاملی تأییدی و مدل‌سازی معادلۀ ساختاری (SEM) استفاده شد. نتایج نشان داد میزان ضریب اثر اخلاق کاری بر رضایت شغلی 46/0 بود و از میان مؤلفه‌های مربوط به اخلاق‌کار، «جو اخلاقی» با ضریب اثر 03/1 و مقدار 8/85 t، «موفقیت ناشی از رفتار اخلاقی» با ضریب اثر 38/0 و مقدار 4/37 t، «حمایت مدیریت ارشد از رفتار اخلاقی» با ضریب اثر 49/0 و مقدار  5/39 t، تأثیر مؤلفۀ فضای اخلاقی بر اخلاق کاری بیش از دو مؤلفۀ دیگر بود. همچنین، در میان سؤالات مربوط به رضایت شغلی نمونه‌ها، به‌ترتیب متغیرهای«شرایط مطلوب کاری»، «احترام به پیشنهادها از طرف مافوق»، «حقوق و دستمزد» و «موقعیت اجتماعی مناسب در بین همکاران» بیشترین بار عاملی را داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Role of Work Ethics in Job Satisfaction in Physical Education Teachers

نویسندگان [English]

  • Ehsan Tatari 1
  • Hashem Kouzehchian 2
  • Mehdi Khatibzadeh 3

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the role of work ethics in job satisfaction of PE teachers of Tehran cities. The research method was descriptive correlation conducted as a field. The statistical sample consisted of 244 PE teachers of Tehran cities. Data were collected by two questionnaires: Minnesota Job Satisfaction and Work Ethics and their validity and reliability were approved. For data analysis, the SPSS 18 software was used for descriptive statistics and LISREL software was used for confirmatory factor analysis and Structural Equation Modeling (SEM). The results showed that the effect coefficient of work ethics on job satisfaction was 0.46. Among work ethics factors: ‘’ethical atmosphere’’ (effect coefficient=1.03, t=8.85), ‘’success resulting from ethical behavior’’ (effect coefficient=0.38, t=4.37), ’’support of top managers from ethical behavior’’ (effect coefficient=0.49, t=5.39), the effect of ethical atmosphere on job ethic was more than the other two factors. Also, among the items related to job satisfaction, ‘’suitable job conditions’’, ‘’superiors' respect for suggestions’’, ‘’salary and payment’’ and ‘’appropriate social status among colleagues’’ had the most factor loading.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethical atmosphere
  • Job satisfaction
  • physical education teachers
  • Tehran cities
  • Work Ethics
جوادالدین، سید رضا (1385)، مدیریت منابع انسانی، تهران، انتشارات ترمه، چ اول، ص 31-25.
2. حقیری، عباس (1388)، «رابطۀ بین اخلاقگرایی مدیران با تعهد سازمانی کارکنان و درگیری کاری در مدارس آموزش و پرورش سمنان»، پایان‌نامۀ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، ص 81-78.
3. درویش، حسن (1386)، «بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی»، فرهنگ مدیریت، سال پنجم، ش شانزدهم، ص 140-117.
4. رضایی‌منش، بهروز (1383)، «بررسی زیر ساخت‌های اخلاقی در بخش خدمات عمومی ایران»، رسالۀ دکتری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ص 57-56.
5. سلطانی، مرتضی (1382)، «بررسی رابطۀ بین اخلاق کار با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در دبیران شهرستان ارسنجان»، مدیریت اخلاق در سازمان، ماهنامۀ تدبیر، ش 132، ص 36-34.
6. سلیمانی، نادر؛ عباس‌زاده، ناصر؛ نیاز آذری، بهروز (1391)، «رابطۀ اخلاق کار با رضایت شغلی و استرس شغلی کارکنان در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای شهر تهران»، فصلنامۀ علمی – پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال سوم، ش 1، ص 37-21.
7. صفری، هاجر (1389)، «رابطۀ بین رفتار اخلاقی مدیران با مدل رفتار مصرف در سازمان‌های عمومی»، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد واحد گرمسار، ص 80-78.
8. کریمان، مریم؛ قربانی‌زاده، وجه‌اله (1389)، «عوامل درون‌سازمانی مؤثر بر اخلاق کاری کارکنان»، فصلنامۀ پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال اول، ش 4، ص 51-36.
9. محمدیان، هاجر (1386)، «بررسی رابطۀ اخلاق کار با رضایت شغلی مدیران شهرداری تهران»، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد،‌ دانشگاه علامه طباطبایی، ص 57-55.
10. مظاهری راد، حمید (1390)، «مروری بر مفهوم رفتار اخلاقی در سازمان‌ها»، پایگاه مقالات علمی مدیریت، قابل دسترسی در http://www.modiryar.com
11. ولی‌زاده اوغانی، اکبر؛ قمقامی، حسین (1391)، «اصول هوش اخلاقی و استفاده از آن در مدیریت»، ماهنامۀ الکترونیکی ارتباط علمی، ج 23، ش 2، ص 41-25.
12. AFZA, T. (2000). “Ethical behavior and allocate efficiency”. Pakistan Economic and Social Review Volume XXXVIII, No. 2 (Winter 2000), pp. 129-144.
13. Ahmed, B. Shad, I. (2012),” Organizational ethics and job satisfaction: Evidence from Pakistan”, African Journal of Business Management. Pp 54-76
14. Ardahan, F. (2012). “Life satisfaction and emotional intelligence of participants/nonparticipants in outdoor sports: Turkey case”. WC-BEM, Procedia - Social and Behavioral Sciences 62,pp 4 – 11.
15. Arnold John and e.t (1996). “understanding human behavior in workplace” work psychology. Pitman publishing. Second edition (2), pp 110-129.
16. Bahcecik, N, Ozturk. (2003). “The Hospital ethical climate JOANS Health law. Ethics Regul, survey in turkey”.. (5), pp.94-98
17. Fiúekçiolu, I.B. Duman, S. (2010). “An investigation of job satisfaction levels of sports managers working in amateur sports clubs”. WCES, Procedia Social and Behavioral Sciences 2, pp 4901–4905
18. Fogel, KM. (2007).” The relationship of moral distress, ethical climate, and intent to turnover among critical care nurse” . PhD Dissertation in philosophy. University of Chicago. Pp 70-72.
19. Godbold, R. Lees, A. (2013). “Ethics education on for health professionals: A values based approach”. Nurse Education in Practice xxx 1. Pp, 44-61.-8
20. Hayati, K. Caniago, J. (2012) “Islamic Work Ethic: The Role of Intrinsic Motivation, Job Satisfaction, Organizational Commitment and Job Performance”. International Congress on Interdisciplinary Business and Social Science, Procedia - Social and Behavioral Sciences 65,pp 272 – 277.
21. Joseph, J. Deshpande, SP. (2006). “Factors impacting ethical behavior in hospitals”. Journal of Business Ethic. (69), pp.207-216
22. Kristofer, H. (1996), “Extrinsic & Intrinsic Job Satisfaction”, Journal of Business Management. (5), pp, 34-51.
23. Koh, HC. Boo, EHY. (2001). “The link between organizational ethical and job satisfaction: A study of managers in Singapore”. Journal of Business. (12), pp, 165-178.
24. Lieberman, L. J. (2012) “Inclusionin in physical education ethics, principles and practice”. European congress on adapted physical activity. 1, pp 91-103.
25. Martin, KD. Cullen, JB. (2006). “Continuities and extension of ethical climate theory: A meta-analytic review” .Journal of Business Ethics 5,pp 78-93.
26. Meriac, J.P. (2012). "Work ethic and academic performance: Predicting citizenship and Counterproductive behavior” Learning and Individual Differences 22,pp 549-553.
27. Raymond K.Van and e.t (2012). “Work Ethic: Do New Employees Mean New Work Values?” Journal of Managerial Issues, 22 (1),pp 10-34
28. Saner, T. Eyüpoğlu, S.Z. (2012). “The Age and Job Satisfaction Relationship in Higher Education”. Procedia - Social and Behavioral Sciences 55,pp 1020 – 1026
29. Schluter, J., Winch, S., Holzhauser, K., Henderson, A. (2008). “Nurses’ moral sensitivity and hospital ethical climate”. Nursing Ethics. 15(3), pp.305-321
30. Trevino l.k . Brown M.E (2004) “Managing to be ethical: Debunking five business ethics myths” Academy of Management Executive, 2004, Vol. 18, No. 2
31. Victor, B. Parbotea, K B. Cullen, J B. (2003).” The effects of ethical climates on organizational commitment: A two-study analysis”. Journal of Business Ethics. 46(2), pp.127-141
32. Yujeong, P and e.t (2016). "Predictors of job satisfaction among individuals with disabilities: An analysis of South Korea's National Survey of employment for the disabled". Research in Developmental Disabilities Volumes 53–54, June–July 2016, Pages 198–212
33. Zehir, T. and e.t. ( 2012 ) “The Moderating Effect of Ethical Climate on the Relationship between Job Satisfaction and Organizational Commitment: Evidence from Large Companies in Turkey” Procedia - Social and Behavioral Sciences Ethics. 29(4), pp.309-32
34. Zhao, x and e.t (2016). "Motivating frontline employees: Role of job characteristics in work and life satisfaction". Journal of Hospitality and Tourism. Volume (27), Pages 27–38.