بررسی تأثیر درس‌پژوهی بر انگیزۀ تدریس و خودکارامدی معلمان تربیت بدنی شهرستان پیرانشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه ارومیه، معلم و مدرس دانشگاه پیام نور پیرانشهر، ایران

2 کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه ارومیه، معلم و مدرس دانشگاه پیام نور پیرانشهر، ایران

3 کارشناسی‌ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه تهران، معلم آموزش و پرورش پیرانشهر، ایران

4 کارشناس تربیت بدنی، دانشگاه ارومیه، معلم آموزش و پرورش پیرانشهر، ایران

چکیده

مطالعۀ شبه‌تجربی حاضر، به بررسی تأثیر استفاده از درس‌پژوهی به‌عنوان نمونه‌ای از پژوهش مشارکتی در کلاس درس بر انگیزۀ تدریس و خودکارامدی معلمان تربیت بدنی پرداخته است. برای گردآوری داده‌ها از روش‌های پژوهش توصیفی، موردکاوی و کیفی استفاده شد. جامعۀ آماری این پژوهش تمامی معلمان تربیت بدنی شهر پیرانشهر بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند، دو نمونۀ ده‌نفری، یکی به‌عنوان گروه آزمایش و دیگری به‌عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. تجزیه‌وتحلیل نتایج پژوهش با استفاده از نرم‌افزارهای آماریSPSS  که از تحلیل کوواریانس استفاده شده است، انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و مشاهده بود. داده‌های کیفی شامل مشاهدۀ فعال کلاس‌های درس تربیت بدنی در فرایند درس‌پژوهی، مصاحبه با معلمان تربیت بدنی، بررسی طرح درس‌ها، تجزیه‌وتحلیل درس‌های تربیت بدنی و یادداشت‌های معلمان است. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که درس‌پژوهی می‌تواند به‌عنوان الگویی مطلوب در ایجاد انگیزۀ تدریس و خودکارامدی معلمان مطرح شود. همچنین با توجه به مشکلات و موانع اجرایی در پایان برای هر یک از آنها راه‌حل‌هایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


. ایوبیان، مرتضی (1385)، "جای خالی مطالعۀ تدریسی". رشد آموزش ریاضی، دفتر انتشارات کمک‌آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش، ش 85، ص 19- 9،کرمان، ایران.
     2. تجاری، فرشاد؛ حاتمی، حجت (1386)، "تربیت بدنی و آموزش در مدارس ابتدایی". رشد آموزش تربیت بدنی، زمستان 86، ش 25 ، ص 31-26، تهران، ایران.
     3. خاکباز، عظیمه سادات؛ فدایی، محمدرضا؛ موسی‌پور، نعمت‌الله (1387)، "تأثیر درس‌پژوهی بر توسعۀ حرفه‌ای معلمان ریاضی". فصلنامۀ تعلیم و تربیت، دورۀ جدید، تابستان 87، ش 94، ص 146-123، تهران، ایران.
      4. رمضانی‌نژاد، رحیم (1388)،" تربیت بدنی در مدارس". چ پنجم، انتشارات سمت، ص 17، تهران، ایران.
     5. رمضانی‌نژاد، رحیم؛ همتی نژاد، مهرعلی؛ همتی‌نژاد، محمد (1390). "رابطۀ خودکارامدی معلمان تربیت بدنی و روش‌های مدیریت کلاس‌های تربیت بدنی". پژوهش در علوم ورزشی، پاییز 1390 ش 11. ص 26-13، گیلان، ایران.
     6. سرکارآرانی، محمدرضا (1389). "درس‌پژوهی الگویی برای بهسازی گفتمان ریاضی در کلاس درس: مطالعۀ موردی درس ریاضی دبیرستان فوکی شیما". فصلنامۀ تعلیم و تربیت، ش 105، ص 41- 39.
     7. سلمانی دستجردی، ابراهیم؛ همتی‌نژاد، مهرعلی؛ رحمانی‌نیا، فرهاد (1387). "رابطۀ آموزش‌های ضمن خدمت با خود کارامدی معلمان تربیت بدنی". نشریۀ حرکت، پاییز 1387، ش 37، ص 204-193. تهران، ایران.
     8. شیار، جمشید (1371). "بررسی نظرات معلمین تربیت بدنی شهرستان آمل در زمینه‌های کلاس‌های آموزش ضمن خدمت". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران، ص 47، آمل، ایران.
    9. کوزه‌چیان، هاشم (1376). "ضرورت بازنگری اساسی در درس تربیت بدنی مقطع ابتدایی، میان‌رشته‌ای". مدرس علوم انسانی، تابستان 1376، ش 3 ، ص 15-1، تهران، ایران
    10. قلائی، بهروز؛ کدیور، پروین؛ صرامی، غلامرضا؛ اسفندیاری، محمد (1391). "ارزیابی مدل باورهای خودکارامدی معلمان به‌عنوان تعیین‌کنندۀ میزان رضایت شغلی آن‌ها و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان". پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، سال نهم، دورۀ دوم، ش5 (پیاپی32)، ص 96، تهران، ایران.
     11. مشرف جوادی، بتول (1376). "تربیت بدنی و ورزش در مدارس". چ اول، مرکز نشر دانشگاهی، ص 34. تهران، ایران.
    12.  هوی، وین؛ جی میسکل،سیسیل (1387). "تئوری تحقیق و عمل". ترجمۀ پروفسور میر محمد سید عباس‌زاده، انتشارات دانشگاه ارومیه، ص 394. ارومیه، ایران.
13. Cokley, K; Bernard, N; Cunningham, D & Motoike, J(2001). ”A psychometric investigation of the Academic Motivation Scale using a United States sample“. Measurement and Evaluation in Counseling and Development Journal, 34, pp: 109-119.
14. Deci, E.L & Ryan, R.M(1994). ”Promoting Self-Determined Education. “ Scandinavian Journal of Educational Research, 38(1), pp: 3-14.
15. Deci, E.L. & Ryan, R. M(2000). ”The 'what' and 'why' of goal pursuits: Human needs and the selfdetermination of behavior“. Psychological Inquiry, 11(4), pp: 68- 227.
16.  Fernandez,C; Cannon, J & Chokshi, S (2003). ”A U.S-Japan Lesson Study Collaboration Reveals Critical Lenses for Examining Practice“. Teaching and Teacher Education, Vol: 19,  pp: 171-185.
17. Grolnick, W.S; Gurland, S.T & DeCourcey, W (2002). ”Antecedents and Consequences of Mothers' Autonomy Support: An Experimental Investigation“. Developmental Psychology, 38(1), pp: 143- 155.
18. Guluzar Eymur & Omer Geban (2011). ”An Investigation of the Relationship between Motivation and Acadenic Achievement of Pre-service Chemistry Teachers“. Education and Science, Vol: 36, no 161, pp: 246- 255.
19. Lewis, C; Perry, R & Friedkin, S (2009). ”Lesson Study as Action Research, In S. Noffke and B. Somekh (Eds)“. The Sage Handbook of Educational Action Research, pp: 142-165.
20. Sarkar Arani, M. R; Shibata, Y & Matoba, M(2007). ”Delivering Jugyon Kenkyuu for Reframing Schools as Learning Organizations: An Examination of the Process of Japanese School Change“. Nagoya journal of Education and Human Development. Vol. 3. PP: 25-36.
21. Vallerand, R. J; Pelletier, L; Blais, M; Briere, N; Senecal, C & Vallieres, E(1992). ”The academic motivation scale: a measure of intrinsic motivation, extrinsic motivation and amotivation in education“. Education and Psychological Measurement, 52, pp: 1003-1017.
22. Vallerand, R.J & Ratelle, C.F (2002). ”Intrinsic and extrinsic motivation: A hierarchical model“. In E. L. Deci, & R. M. Ryan (Eds.), Handbook of self - determination research, pp. 3-33.
23. Vansteenkiste, M ; Lens, W & Deci, E. L (2006). ”Intrinsic Versus Extrinsic Goal Contents in Self- Determination Theory“. Another Look at the Quality of Academic Motivation .Educational Psychologist, 41(1), pp: 19-31.
24. Walkwitz, E ; lee, A (1992). ”The role of teacher knowledge in elementary physical education instruction : an exploratory study“. research Quarterly for exercise and sport, 63(2) : PP: 179-185.
25. Xiang, P; Lowy, S  & McBride, R (2002). ”The impact of a field-based elementary physical education methods course on preservice classroom teachers beliefs“. Journal of teaching in physical education, 21, PP:145-161.