نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه ارومیه، معلم و مدرس دانشگاه پیام نور پیرانشهر، ایران

2 کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه ارومیه، معلم و مدرس دانشگاه پیام نور پیرانشهر، ایران

3 کارشناسی‌ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه تهران، معلم آموزش و پرورش پیرانشهر، ایران

4 کارشناس تربیت بدنی، دانشگاه ارومیه، معلم آموزش و پرورش پیرانشهر، ایران

چکیده

مطالعۀ شبه‌تجربی حاضر، به بررسی تأثیر استفاده از درس‌پژوهی به‌عنوان نمونه‌ای از پژوهش مشارکتی در کلاس درس بر انگیزۀ تدریس و خودکارامدی معلمان تربیت بدنی پرداخته است. برای گردآوری داده‌ها از روش‌های پژوهش توصیفی، موردکاوی و کیفی استفاده شد. جامعۀ آماری این پژوهش تمامی معلمان تربیت بدنی شهر پیرانشهر بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند، دو نمونۀ ده‌نفری، یکی به‌عنوان گروه آزمایش و دیگری به‌عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. تجزیه‌وتحلیل نتایج پژوهش با استفاده از نرم‌افزارهای آماریSPSS  که از تحلیل کوواریانس استفاده شده است، انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و مشاهده بود. داده‌های کیفی شامل مشاهدۀ فعال کلاس‌های درس تربیت بدنی در فرایند درس‌پژوهی، مصاحبه با معلمان تربیت بدنی، بررسی طرح درس‌ها، تجزیه‌وتحلیل درس‌های تربیت بدنی و یادداشت‌های معلمان است. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که درس‌پژوهی می‌تواند به‌عنوان الگویی مطلوب در ایجاد انگیزۀ تدریس و خودکارامدی معلمان مطرح شود. همچنین با توجه به مشکلات و موانع اجرایی در پایان برای هر یک از آنها راه‌حل‌هایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Effect of Lesson Study on Teaching Motivation and Self-Efficacy of Physical Education Teachers in Piranshahr City

نویسندگان [English]

  • chiman Mostafanezhad 1
  • Osman Savareh 2
  • Farough Khakzad 3
  • Zaynab Akbarzadeh 4

چکیده [English]

The present quasi-experimental study investigated the effect of using lesson study as an example of collaborative research in the classroom on the teaching motivation and self-efficacy of physical education teachers. For data collection, descriptive, case study, and qualitative methods were applied. The statistical population consisted of all physical education teachers in Piranshahr city. 20 subjects were selected as the sample by purposive sampling method and were assigned to two groups: experimental (10 subjects) and control (10 subjects). Data were analyzed by covariance analysis and SPSS software. Data were collected by a questionnaire and interview. Qualitative data consisted of active observation of physical education classes during the lesson study process, interview with physical education teachers, review of the lesson plans, analysis of physical education lessons, and teachers’ notes. The results of covariance analysis revealed that lesson study can be brought up as a desired pattern to create teaching motivation and self-efficacy of teachers. Moreover, given executive barriers and problems, some solutions were provided for each of them.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • lesson study
  • physical education
  • Self-Efficacy
  • teachers
  • teaching motivation
. ایوبیان، مرتضی (1385)، "جای خالی مطالعۀ تدریسی". رشد آموزش ریاضی، دفتر انتشارات کمک‌آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش، ش 85، ص 19- 9،کرمان، ایران.
     2. تجاری، فرشاد؛ حاتمی، حجت (1386)، "تربیت بدنی و آموزش در مدارس ابتدایی". رشد آموزش تربیت بدنی، زمستان 86، ش 25 ، ص 31-26، تهران، ایران.
     3. خاکباز، عظیمه سادات؛ فدایی، محمدرضا؛ موسی‌پور، نعمت‌الله (1387)، "تأثیر درس‌پژوهی بر توسعۀ حرفه‌ای معلمان ریاضی". فصلنامۀ تعلیم و تربیت، دورۀ جدید، تابستان 87، ش 94، ص 146-123، تهران، ایران.
      4. رمضانی‌نژاد، رحیم (1388)،" تربیت بدنی در مدارس". چ پنجم، انتشارات سمت، ص 17، تهران، ایران.
     5. رمضانی‌نژاد، رحیم؛ همتی نژاد، مهرعلی؛ همتی‌نژاد، محمد (1390). "رابطۀ خودکارامدی معلمان تربیت بدنی و روش‌های مدیریت کلاس‌های تربیت بدنی". پژوهش در علوم ورزشی، پاییز 1390 ش 11. ص 26-13، گیلان، ایران.
     6. سرکارآرانی، محمدرضا (1389). "درس‌پژوهی الگویی برای بهسازی گفتمان ریاضی در کلاس درس: مطالعۀ موردی درس ریاضی دبیرستان فوکی شیما". فصلنامۀ تعلیم و تربیت، ش 105، ص 41- 39.
     7. سلمانی دستجردی، ابراهیم؛ همتی‌نژاد، مهرعلی؛ رحمانی‌نیا، فرهاد (1387). "رابطۀ آموزش‌های ضمن خدمت با خود کارامدی معلمان تربیت بدنی". نشریۀ حرکت، پاییز 1387، ش 37، ص 204-193. تهران، ایران.
     8. شیار، جمشید (1371). "بررسی نظرات معلمین تربیت بدنی شهرستان آمل در زمینه‌های کلاس‌های آموزش ضمن خدمت". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران، ص 47، آمل، ایران.
    9. کوزه‌چیان، هاشم (1376). "ضرورت بازنگری اساسی در درس تربیت بدنی مقطع ابتدایی، میان‌رشته‌ای". مدرس علوم انسانی، تابستان 1376، ش 3 ، ص 15-1، تهران، ایران
    10. قلائی، بهروز؛ کدیور، پروین؛ صرامی، غلامرضا؛ اسفندیاری، محمد (1391). "ارزیابی مدل باورهای خودکارامدی معلمان به‌عنوان تعیین‌کنندۀ میزان رضایت شغلی آن‌ها و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان". پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، سال نهم، دورۀ دوم، ش5 (پیاپی32)، ص 96، تهران، ایران.
     11. مشرف جوادی، بتول (1376). "تربیت بدنی و ورزش در مدارس". چ اول، مرکز نشر دانشگاهی، ص 34. تهران، ایران.
    12.  هوی، وین؛ جی میسکل،سیسیل (1387). "تئوری تحقیق و عمل". ترجمۀ پروفسور میر محمد سید عباس‌زاده، انتشارات دانشگاه ارومیه، ص 394. ارومیه، ایران.
13. Cokley, K; Bernard, N; Cunningham, D & Motoike, J(2001). ”A psychometric investigation of the Academic Motivation Scale using a United States sample“. Measurement and Evaluation in Counseling and Development Journal, 34, pp: 109-119.
14. Deci, E.L & Ryan, R.M(1994). ”Promoting Self-Determined Education. “ Scandinavian Journal of Educational Research, 38(1), pp: 3-14.
15. Deci, E.L. & Ryan, R. M(2000). ”The 'what' and 'why' of goal pursuits: Human needs and the selfdetermination of behavior“. Psychological Inquiry, 11(4), pp: 68- 227.
16.  Fernandez,C; Cannon, J & Chokshi, S (2003). ”A U.S-Japan Lesson Study Collaboration Reveals Critical Lenses for Examining Practice“. Teaching and Teacher Education, Vol: 19,  pp: 171-185.
17. Grolnick, W.S; Gurland, S.T & DeCourcey, W (2002). ”Antecedents and Consequences of Mothers' Autonomy Support: An Experimental Investigation“. Developmental Psychology, 38(1), pp: 143- 155.
18. Guluzar Eymur & Omer Geban (2011). ”An Investigation of the Relationship between Motivation and Acadenic Achievement of Pre-service Chemistry Teachers“. Education and Science, Vol: 36, no 161, pp: 246- 255.
19. Lewis, C; Perry, R & Friedkin, S (2009). ”Lesson Study as Action Research, In S. Noffke and B. Somekh (Eds)“. The Sage Handbook of Educational Action Research, pp: 142-165.
20. Sarkar Arani, M. R; Shibata, Y & Matoba, M(2007). ”Delivering Jugyon Kenkyuu for Reframing Schools as Learning Organizations: An Examination of the Process of Japanese School Change“. Nagoya journal of Education and Human Development. Vol. 3. PP: 25-36.
21. Vallerand, R. J; Pelletier, L; Blais, M; Briere, N; Senecal, C & Vallieres, E(1992). ”The academic motivation scale: a measure of intrinsic motivation, extrinsic motivation and amotivation in education“. Education and Psychological Measurement, 52, pp: 1003-1017.
22. Vallerand, R.J & Ratelle, C.F (2002). ”Intrinsic and extrinsic motivation: A hierarchical model“. In E. L. Deci, & R. M. Ryan (Eds.), Handbook of self - determination research, pp. 3-33.
23. Vansteenkiste, M ; Lens, W & Deci, E. L (2006). ”Intrinsic Versus Extrinsic Goal Contents in Self- Determination Theory“. Another Look at the Quality of Academic Motivation .Educational Psychologist, 41(1), pp: 19-31.
24. Walkwitz, E ; lee, A (1992). ”The role of teacher knowledge in elementary physical education instruction : an exploratory study“. research Quarterly for exercise and sport, 63(2) : PP: 179-185.
25. Xiang, P; Lowy, S  & McBride, R (2002). ”The impact of a field-based elementary physical education methods course on preservice classroom teachers beliefs“. Journal of teaching in physical education, 21, PP:145-161.