دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 481-635 (مهر و آبان) 
2. طراحی مدل تبعیض در تیم‌های ورزشی (با استفاده از نظریۀ داده‌بنیاد)

صفحه 495-510

رسول نوروزی سید حسینی؛ کیوان موسوی چشمه کبودی؛ فروغ فتاحی مسرور


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1395
آذر ودی
زمستان 1395، صفحه 637-797
مهر و آبان
پاییز 1395، صفحه 481-635
مرداد و شهریور
تابستان 1395، صفحه 329-480
خرداد و تیر
بهار 1395، صفحه 169-327
فروردین و اردیبهشت
بهار 1395