نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

 
امروزه استفاده از فناوری اطلاعات با موانع و چالش‌هایی روبه‌روست، ازاین‌رو به‌منظور اولویت‌بندی موانعکاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌های ورزشی نظرهای 71 نفر از کارشناسان و مدیران این سازمان‌ها از طریق پاسخگویی به پرسشنامه­های محقق­ساخته جمع­آوری شد. روایی (صوری، محتوایی) پرسشنامه توسط متخصصان و پایایی آنها به‌سبب نرخ ناسازگاری پرسشنامه­ها که کمتر از 1/0 بود، تأیید شد. روش تحقیق حاضر توصیفی ـ پیمایشی بود و به‌منظور تحلیل داده­ها از روش AHP و نرم­افزار Expert Choic11 استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که موانع سازمانی با وزن نهایی450/0، اهمیت بیشتری از سایر موانع دارد. همچنین در بین موانع سازمانی، مانع برنامه‌ریزی با وزن نهایی 372/0 و در بین گزینه‌های موانع فنی، مشکلات سخت‌‌افزاری با وزن نهایی 481/0 اولویت اول را به خود اختصاص دادند. همچنین در بین موانع فردی، مانع ضعیف انگیزه و رغبت با وزن نهایی347/0 و در بین گزینه‌های موانع فرهنگی، قصور در ترویج و فرهنگ استفاده از فاوا با وزن نهایی 387/0 اولویت اول را به خود اختصاص دادند.با توجه به یافته­های تحقیق می­توان گفت که مانع سازمانی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌های ورزشی ایران است، ازاین‌رو تدوین برنامه‌های مناسب برای رفع این مانع ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prioritizeing Barriers to the use of information technology in sports organizations using AHP method

نویسندگان [English]

 • S Mohamadi
 • n m

چکیده [English]

 
Nowadays, the application of information technology is associated with barriers and challenges. So to prioritize barriers to information technology application in sports organizations, the viewpoints of 71 experts and managers of these organizations were collected by answering a researcher-made questionnaire. Validity (face, content) of this questionnaire was confirmed by experts and its reliability was confirmed as its inconsistency rate was less than 0.1. This study was a descriptive survey and data were analyzed by AHP method and Expert Choice 11 software. Findings showed that the organizational barriers (final weight=0.450) was the most important barriers of all. Also, among organizational barriers, planning barrier (final weight=0.372) and among technical barriers, hardware problems (final weight=0.481) received the first priority. Also, among personal barriers, weak motivation and eagerness (final weight=0.347) and among cultural barriers, failure to promote Information and communication technologies (ICT) culture (final weight=0.387) received the first priority. According to these findings, it can be stated that the organizational barrier was the most important barrier to use information technology in Iran sport organizations; therefore, proper plans are essential to eliminate this barrier.

کلیدواژه‌ها [English]

 • AHP method
 • cultural barrier
 • Information Technology
 • organizational barrier
 • personal barrier
 • sports organizations
 • technical barrier
 1. آتشک، محمد؛ ماه‌زاده، پریسا (1389). «شناساییورتبه‌بندیموانعمؤثربرعدماستفادهمعلماناز فناوریاطلاعاتوارتباطات»، فناوری آموزش، سال پنجم، ش 2، ص 122 -115.
 2. اخوان، مریم؛ محمد‌لو، علی‌مسلم؛ حبیبی، جعفر (1383). «علل حیاتی موفقیت و شکست پروژه‌های فناوری اطلاعات در کشور»، فصلنامۀ مدیریت صنعتی، ش 6، ص 44-28.
 3. سلمانی، بهزاد؛ موتاب، احمد (1389). فناوری اطلاعات و مربیان آمادگی جسمانی، اولین همایش علمی بین‌المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک، تهران، ص 89-88.
 4. شهباز، سوزان (1385). بررسی موانع کاربرد فاوا در مدارس متوسطۀ شهر اصفهان از نظر دبیران ومدیران، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه اصفهان.
 5. علی‌آبادی، رکسانا؛ تقی‌پورظهیر، علی (1388). «بررسیموانعبه‌کارگیریفناوریاطلاعاتوارتباطاتدرآموزش وپرورشوارائۀالگودراینزمینه»، فصلنامۀ نوآوری‌های آموزشی، سال هشتم، ش 31، ص 84 ـ53.
 6. عنایتی، ترانه؛ فرشیده، ضامنی؛ زنگانه، محمدجواد (1390). «شناساییموانعاصلیکاربردفناوریاطلاعاتدرمدارسدورۀمتوسطهشهرستانعلی‌آباد کتول»، فصلنامۀ فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال اول، ش 4، ص 116-98.
 7. فانی، علی‌اصغر؛ مصلح، عبدالمجید (1385).«عوامل مدیریتی و ساختاری مؤثر در کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی: استان بوشهر»، فصلنامۀ مدرس علوم انسانی، دورۀ 11، ش 3، ص 182-157.
 8. فرهنگی، علی‌اکبر؛ حسین‌نژاد، حسین؛ صالحی، علی (1389). «بررسیموانعبه‌کارگیریکارامد فناوریاطلاعات ارتباطاتدرجهتبهبودنظامپاسخگوییبهذی‌نفعان (مطالعۀموردی:شرکت‌هایدولتیصنایعمعدنیایران)»، نشریۀ مدیریت فناوری اطلاعات، دورۀ 2، ش 4، ص 156 - 137.
 9. کاظمی، مصطفی؛ فیاضی، مینا؛ میرزاده، ملیحه (1384). «موانع استفاده از فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری ایران»، فصلنامۀ اقتصاد و تجارت نوین، ش 2، پاییز ، ص 66 – 49.
 10. محمدی، سردار؛ اسمعیلی، نرگس؛ ابوبکری، گلاله (1389). بررسی میران آشنایی و اهمیت رایانه‌ای در سازمان‌های ورزشی ایران، همایش بین‌المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک، ایران، تهران، ص 76-75.
 11. محمدی، سردار؛ مشرف­جوادی، بتول؛ مظفری، امیراحمد (1391). «ارتباط بین نگرش، ساختار سازمانی و جو سازمانی با انتشار فناوری اطلاعات در سازمان‌های منتخب ورزشی ایران»، نشریۀ علوم‌ حرکتی و ورزش، ش 3 (دهم پیاپی)، ص 34-15.
  1. 12.  British Educational communications and Technology Agency (Becta), June 2004.
  2. 13.  Chizari, M., Movahed, H. & Lindner, J. R.(2003). “The Role of Internet in Educational Activities of Graduate Students at Tehran University”. College of Agriculture, Proceedings of the 19th Annual Conference Raleigh, North Carolina, USA., Ap8-12, pp: 126-134.
  3. 14.  Clegg, Chris et al. (1997). “Information technology: A study of performance and the role of human and organizational factors”. Ergonomics 40 (9): 851-871.
  4. 15.  Collis, B. (2000). “Building Evaluation of Collaborative Learning in to a www-Based Course: Pedagogical and Technical Experience”. Indian Journal of open learning, Vol (1), PP: 19 -20.
  5. 16.  Davis, F., Bagozzi, R., Warshaw, P. (1989). “User acceptance of computer technology: a comparison of two theoretical models “.Management Science.35, (8), pp: 982-1001.
  6. 17.  Dessler G. (1986). “Organization Theory: Integrating Structure and Behavior”; 2nd ed., Prentice-Hall International, PP: 501-517.
  7. 18.  Ewusi, Mensah, Kweku, and Zbigniew H. Przasnyski .(1991). “in information systems project abandonment: An exploratory study of organizational practices”.MIS quarterly (March): 67-86.
  8. 19.  Hakimi, R .)1996). “Determination of the amount of information technology use in central library at Zahedan for education”.PP:15. Available: http://database.irandoc.ac.ir.
  9. 20.  Robert E, Tony F, Jeffrey S, Elizabeth B and Desley H.(2008). “Barriers to use of information and computer technology by Australia’s nurses: a national survey”. Journal of Clinical Nursing, 18, PP: 1151–1158.

21. Venkatesh, V,. Davis, F. D. (2000). “A theoretical extension of the technology acceptance model: four longitudinal field studies”. Management Science.46,(2). PP: 186- 204.

22. Whittaker, Brenda. (1999). “what went wrong? Unsuccessful information technology projects”. Information Management & Computer Security 7 (1): 23-29.

23. Yaghoubi J. Shamsayi E. (2004).“Assessing Effective Factors in Using Internet by Faculty Members of Agricultural College of Zanjan University”, Iran, Proceeding of the 19th AnnualConference Dublin, Ireland, Available at:http://www.aiaee.org/2004/accepted/088.pdf, May 23-29, pp:604-608.