نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

 
هدف از پژوهش حاضر ارزیابی میزان التزام عملی مربیان ورزشی به مسئولیت‌های حقوقی از دیدگاه ورزشکاران شهرستان ارومیه است. روش پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی– پیمایشی بود که به‌صورت میدانی انجام گرفت. بدین منظور 384 نفر از ورزشکاران شهرستان ارومیه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامۀ محقق‌ساخته بود که به روش آزمون – آزمون مجدد، پایایی آن بررسی و ضریب 93 درصد حاصل شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، با توجه به طبیعی بودن توزیع داده‌ها از آمار پارامتریک تی استیودنت و آنووا استفاده شد. بررسی یافته‌های تحقیق نشان داد 28/73 درصد مربیان ورزشی به مسئولیت‌های حقوقی خود از دیدگاه ورزشکاران آگاهی داشتند. بین دیدگاه زنان و مردان، مدرک تحصیلی و تجربه و مهارت، در خصوص میزان التزام عملی مربیان ورزشی به مسئولیت‌های حقوقی تفاوت معناداری وجود داشت (05/0 ≥P ). با توجه به اعلام آشنایی آزمودنی‌ها با وظایف مربیان ورزشی به مسئولیت‌های حقوقی، توصیه می‌شود با تهیۀ بروشورهای حقوق ورزشی متناسب با ایمنی و سلامت فضاهای ورزشی برای مربیان ورزش، والدین و ورزشکاران جهت تکمیل‌تر شدن آگاهی‌های جامعۀ ورزش اقدام شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Practical Obligation of Sport Coaches to the Legal Responsibilities from Athletes' Viewpoint

نویسندگان [English]

 • shahin Mostafapour Anzali 1
 • seyyed mohammad Kashef 2

چکیده [English]

 
The aim of this study was to evaluate sport coaches' practical obligation towards their legal responsibilities from Urmia athletes' viewpoints. The research method was descriptive–survey carried out as a field. 384 athletes of Urmia city were randomly selected. A researcher-made questionnaire was used to collect data and its reliability was evaluated by test–retest method (coefficient=%93). For data analysis, as the data distribution was normal, t student parametric test and ANOVA were used. The findings showed that 73.28% of sport coaches were aware of their legal responsibilities from athletes' viewpoint. There was a significant difference between male and female athletes in academic degree, experience and skill about sport coaches' practical requirement to their legal responsibilities (P≤0.05). As subjects claimed that they were familiar with sport coaches' legal responsibilities, it is recommended that sport rights brochures appropriate to safety and health of sport facilities for coaches, parents and athletes should be prepared to complete knowledge of sport community more than before.

کلیدواژه‌ها [English]

 • athletes
 • obligation
 • responsibility
 • rights
 • sport coaches
 1. آدرم، مجتبی (1389). «بررسی و مقایسۀ میزان آگاهی مربیان چهار رشتۀ منتخب ورزشی شهر اهواز با جنبه‌های حقوقی و قانونی ورزش »، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز. چکیده .
 2. آقایی‌نیا، حسین (1392). حقوق ورزشی، چ سیزدهم، تهران: میزان، ص46 .
 3. بنیان، عباس (1392). «میزان آگاهی‌های حقوقی و مسئولیت‌های مدنی معلمان در ساعت درس تربیت بدنی در مدارس»، نشر آموزش تربیت بدنی، ش 1، ص 10 _ 1.
 4. بنیان، عباس؛ کاشف، مجید. (1393). «تفاوت آگاهی‌های حقوقی و مسئولیت‌های مدنی مربیان ورزش زن و مرد در رویدادهای ورزشی»، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، ش 4 (پیاپی 8)، ص 90 – 79.
 5. جهاندیده، محمدعلی (1389). «وظایف حقوقی سرپرستان و مربیان در اردوهای ورزشی»، نشر آموزش تربیت بدنی، ش 3، ص 53 – 52.
 6. شعبانی مقدم، کیوان؛ طاهری، حمیدرضا؛ یوسفی، بهرام (1391). حقوق ورزشی، چ سوم، تهران: انتشارات اندیشه‌های حقوقی، ص 9 - 8.
 7. فروغی‌پور، حمید (1383). بررسی میزان آشنایی مربیان ، معلمان و مدیران ورزشی شهر تهران با حقوق ورزشی و ارائۀ راهکارهای آموزشی، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، پژوهشکدۀ تربیت بدنی ایران. چکیده.
 8. فروغی‌پور، حمید؛ صابونچی، رضا؛ نیکروان، محمد (1387). بررسی میزان آشنایی دانشجویان ورزشکار دانشگاه‌های آزاد اسلامی لرستان با مسئولیت‌های مدنی در ورزش،پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد. چکیده.
 9. قره‌خانی، حسن (زیر چاپ). «وظایف و مسئولیت‌های حقوقی و قانونی معلمان و مربیان ورزش»،نشر رشد آموزش تربیت بدنی.
 10. کاشف، میرمحمد؛ حسین‌پور، اسکندر (1391). «مدیریت ایمنی و بهداشت اماکن و رشته‌های ورزشی»، چ اول، تهران: حتمی، ص 202.
 11. کاشف، میرمحمد؛ شیدایی، مهدی (1389). حقوق و اخلاق ورزشی، چ اول، تهران: بامداد کتاب، صص68 - 69.
 12. کوزه‌چیان،‌ هاشم؛ گودرزی، محمود؛ خوانین، علی؛ فرزان، فرزام (1390). «تحلیلایمنیوتبیینالگویمربوطهدرسالن‌هایورزشیدانشکده‌هایتربیتبدنی». نشریةمدیریتورزشی، ش 11، ص 138 – 119.
 13. یوسفی، سعید؛ زکی، پرستو؛ شریفیان، اسماعیل (1392). «ارزیابی دانش مربیان ورزش درباره ی کمک‌های اولیه به ورزشکاران آسیب‌دیده در میادین ورزشی»، پژوهش‌‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، ش 2 (پیاپی 5)، ص 162 _ 151.

 

 1. Abdolvahabi Z., JafariSiavashani, F.Naghavi, M and Taj, A.A (2012).  The determination of sport coaches and managers’ knowledge with sport laws, European Journal of Experimental Biology, 2 (5):1738-1744.

 

 1. Frank, J. Cavico, Bahaudin G. Mujtaba, and Rosenberg, R (2015). An Emerging Legal, Ethical, and Practical Quandary.Journal of Management and Administrative Sciences Review,4(1): 1-22
 2. http://www.parksandrecreation.org/2015/May/Lower-Liability-Standard-for-Coaches-During-Competition/ (2015/06/22)