نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشتۀ مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکدۀ علوم، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

 
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریت دانش مشتری در ایجاد مزیت رقابتی از دیدگاه هواداران تراکتورسازی تبریز بود. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است. برای نمونه­گیری از روش خوشه­ای تصادفی استفاده شد. پس از جمع­آوری، 450 پرسشنامه قابل استفاده بود. برای جمع­آوری اطلاعات از دو پرسشنامۀ مدیریت دانش: شرون لاسون (2003) و مزیت رقابتی حسینی (1390) استفاده شد. روایی پرسشنامه­ها را ده تن از استادان مدیریت ورزشی تأیید کردند. پایایی ابزار تحقیق با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه­های مدیریت دانش مشتری و مزیت رقابتی به‌ترتیب 81/0، 79/0 به‌دست آمد. از روش آماری مدل معادلات ساختاری برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها استفاده شد. خروجی­های نرم‌افزارAMOS  نشان‌دهندۀ مناسب بودن مدل ساختاری بود (91/0=GFI، 91/0=AGFI، 92/0=NFI، 97/0=CFI و 041/0= RMSEA). نتایج نشان داد بعد سازماندهی دانش با ضریب بتای 41/0 قوی‌ترین پیش­بینی‌کنندۀ مزیت رقابتی باشگاه در بین هواداران است. همچنین کاربرد دانش، ایجاد دانش، جذب دانش، ذخیرۀ دانش و انتشار دانش با ضریب بتای 23/0 ،21/0 و 18/0، 13/0 و 07/0 پیش­بینی‌کنندۀ خوبی برای مزیت رقابتی از دیدگاه هواداران است؛ یعنی باشگاه­هایی که دانش به‌دست‌آمدۀ مشتریان خود را مدیریت می­کنند، به برتری رقابتی در میان سایر باشگاه­ها منجر می­شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Customer Knowledge Management in Creating Competitive Advantage from Tractorsazi Tabriz Fans' Viewpoints

نویسندگان [English]

 • jamaleddin beyrami igder 1
 • m s 2
 • s h 1

چکیده [English]

 
The aim of this study was to investigate the role of customer knowledge management in creating competitive advantage from the perspective of Tractorsazi Tabriz fans. Method was descriptive - correlation. Cluster random sampling method was used to select sample. 450 questionnaires were usable after collection. Sharon Lawson (2003) Knowledge Management Questionnaire and Hoseini (2010) Competitive Advantage Questionnaire were used. The validity of these questionnaires were determined by sport management experts and their reliability was obtained by Cronbach’s alpha coefficient as 0.81 and 0.79 respectively. The Structural Equation Modeling (SEM) was utilized to analyze data. The output of AMOS software showed the fit of the structural model (GFI = 0.91, AGFI = 0.91, NFI = 0.92, CFI = 0.97, RMSEA = 0.041). The results showed that the knowledge organization (beta coefficient = 0.41) was the strongest predictor of competitive advantage of this club among fans. Also, application of knowledge, knowledge creation, knowledge attraction, save and dissemination of knowledge (beta coefficient of 0.23, 0.21, 0.18, 0.13 and 0.07) were good predictors of competitive advantage from fans' perspective, that is to say those clubs which manage their customers' obtained knowledge increase their competitive advantage compared with other clubs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Competitive Advantage
 • fans
 • football
 • Knowledge Management
 • modeling
 1. اخوان، پیمان؛ حیدری، صفاناز (1390). «مدیریت دانش مشتری رویکردی برای کسب مزیت رقابتی»، مجلۀ مدیریت فردا، ش 18، ص 53-45.
 2. امین بیدختی، علی‌اکبر (1390). «بررسی رابطۀ فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهرستان سمنان»، فصلنامۀ راهبرد، ش 59، ص 37-30.
 3. باقری، سید محمد؛ اصغری، فرشته (1392). «بررسی هماهنگی میان استراتژی‌های سطح کسب‌وکار و بازارگرایی در چارچوب مراحل چرخه عمر سازمان»، مجلۀ مدیریت بازاریابی، ش 19، ص 125-119.
 4. طغرایی، زهره (1390).«بررسی اثرات هم‌خطی در مدل‌های رگرسیونی چندگانه»، نشریۀ دانشجویی آمار، دورۀ اول، ش 5، ص 39-31.
 5. غلامیان، محمدرضا؛ خواجه افضلی، مریم؛ ابراهیمی، بابک (1385). «مدیریت دانش در ارتباط با مشتری»، مجلۀ تدبیر، ص 58-54.
 6. قاسمی، وحید (1389). «مدلسازی معادلۀ ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی با کاربرد AMOS.»، چ اول، تهران، جامعه‌شناسان، چ سوم، ص 59-45.
 7. هنری، حبیب (1390). «طراحی مدل معادلات ساختاری سرمایۀ اجتماعی و مدیریت دانش در سازمان‌های ورزشی»، پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، ش 1، ص 105- 85.
  1. 8.       Alavi, M., Smith, R. H, Leidner, D.E. (2009). Knowledge Management Systems: Issues, Challenges, And Benefits. http://cais.aisnet.org/articles/1-7articles.htm,13(4),139.
  2. 10.    Bentler, P. M. (1990). Comparative fit indexes in structural models. Psychological bulletin, 107(2), 238.
  3. 11.    Bentler, P. M., & Chou, C. P. (1987). Practical issues in structural modeling. Sociological Methods & Research, 16(1), 78-117.
  4. 12.    Hasanzadeh,m. Seyed mahaleh, SF. (2013). Effect of Knowledge Management on Success of Customer Relationship Management in Eghtesad Novin Bank of Tehran.Int.J.Buss.Mgt.Eco.Res., Vol 4(6),2013,839-848.
  5. 13.    Nonka, A, & Takeuchi. (1995). The knowledge creation company: how Japanese companies create the dynamic of innovation. New York, Oxford University Press.Pp. 88.
  6. 14.     Park, H, Ribiere, V., & Schulter. W.D. (2004). Critical attributes of organizational culture that promote knowledgeegement technology implementation succer. Journal if Management, Vol. 8. No. 3. Pp. 106 – 107.
  7. 15.    Palanisamy, R. (2010). Organizational Colture and knowledge management in ERP implementation: an empirical study. Journal of Computer Information Systems, Vol. 48. No. 2, pp. 100 – 120.        
  8. 16.    Pavicic,J. et al.(2009). CUSToMER KNowLEDGE MANAGEMENT: TowARD SoCIAL CRM I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f M a n a g e m e n t C a s e s.5(3),145-156.
  9. 17.    Perez, J.R. (2003). Knowledge management & organizational competitiveness: a framework for human capital analysis. Journal of Knowledge Management, Vol. 7. No. 3, pp. 82 – 91.
  10. 18.    Pitzer, P.S. (2007). A knowledge management policy for learning organization. Master of Science Thesis. Proquesr Information and Learning Company,7(3),39-51.
  11. 19.    Shieh,C,J. (2009). Study on the relations among the customer knowledge management,learning organization, and organizational performance. The Service Industries Journal Vol. 31, No. 5, April 2011, 791 –807.
  12. 20.    Zahari,A,S. Rahman,B. Othman,K,. Wahab,S. (2013). Investigating the Relationship between Customer Knowledge Management and Knowledge Sharing among Insurance Companies in Malaysia. Canadian Center of Science and Education,2(4),29-36.
 1. Barney, J (1991). “Firm resources and SCA”.Journal of Management 17(1), pp.99-120.