نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکدۀ علوم اقتصادی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

3 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره)

چکیده

 
تبعیض می­تواند تأثیرات منفی­ای بر عملکرد تیم­های ورزشی بگذارد. شناسایی فرایندها، بسترها و عوامل ایجادکنندۀ تبعیض می­تواند به بهبود عملکرد تیم­های ورزشی کمک کند. هدف از این تحقیق طراحی مدل تبعیض در تیم‌های ورزشی است که با روش تحقیق کیفی و با ماهیت اکتشافی- بنیادی انجام گرفت. از طریق روش نمونه‌گیری هدفمند- گلوله‌برفی و براساس مصاحبه‌های عمیق، داده‌های تحقیق از متخصصان آکادمیک و مدیران و مربیان ورزشی جمع‌آوری شد. براساس روش نظریۀ داده‌بنیاد، داده‌ها پس از کدگذاری تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج نشان داد که مسمومیت فضای تیم به‌عنوان عوامل علّی، عدم سلامت ساختاری تیم به‌عنوان بسترهای حاکم، عوامل درونی تیم به‌عنوان شرایط مداخله‌گر، ولنگاری مدیریت تیم به‌عنوان کنش و تعاملات و بی‌اهمیتی نسبت به تیم به‌عنوان پیامدهای مدل تبعیض در تیم‌های ورزشی نقش بازی می‌کنند. براساس مدل تبعیض در تیم‌های ورزشی، توصیه می‌شود که نقش عوامل مختلف در پدیدآیی تبعیض در تیم‌های ورزشی مدنظر قرار گیرد و برای پیشگیری از آن تدابیری به‌صورت نظام­مند لحاظ شود. توجه ویژه به بسترها و عوامل ایجادکنندۀ تبعیض در تیم­های ورزشی، می‌تواند ایجاد این پدیده را در تیم­های ورزشی کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Model of Discrimination in Sport Teams (Using Grounded Theory)

نویسندگان [English]

 • rasoul norouzi 1
 • k m 2
 • Frough Fattahi Masrour 3

1

2

3

چکیده [English]

 
Discrimination can have negative effects on sport teams' performance. Identification of processes, contexts and contributing factors of discrimination can be a useful method to improve sport teams' performance. The aim of this study was to design a model of discrimination in sport teams which was conducted through qualitative research method with an exploratory-fundamental nature. Data were collected by purposive-snowball sampling method based on in-depth interviews of academic experts and sport managers and coaches. According to grounded theory, data were analyzed after coding. The results showed that toxic environment of team as causal factors, lack of structural health of team as dominant contexts, internal factors of team as intervening conditions, insouciance of team management as action and interaction strategies and indifference toward a team as consequences of model of discrimination played a role in sport teams. According to the model of discrimination in sport teams, it is suggested that the role of various factors in causing discrimination in sport teams should be considered and systematic approaches should be adopted to prevent the consequences of discrimination. Special attention to contexts and contributing factors of discrimination in sport teams can reduce this phenomenon in sport teams.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Discrimination
 • Grounded theory
 • sport teams
 • structural health
 • toxic environment
 1. اشترواس، آنسلم؛ کوربین، جولیت (1390). اصول روش تحقیق کیفی (نظریۀ مبنایی، رویه‌ها و شیوه‌ها)،ترجمۀ بیوک محمدی، چ سوم، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ص 100.
 2. اکرم، کاوه (1381). بررسی پدیدۀ تبعیض دستمزدی علیه زنان در بازار کار ایران، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه، ص 110-89.
 3. امیری، مجتبی؛ نوروزی سید حسینی، رسول (1393)، "درآمدی بر روش تحقیق کیفی در ورزش". تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ص 235- 233.
 4. اندرو، پاتریک؛ پدرسن، پائول؛ مک اووی، چاد (1391). طراحی و روش‌های تحقیق در مدیریت ورزشی، ترجمۀ هاشم کوزه­چیان، رسول نوروزی سید حسینی، اکبر حیدری، تهران، حتمی، ص 30- 29.
 5. انشل، مارک. اچ (1380). روان‌شناسی ورزش از تئوری تا عمل، ترجمۀ علی‌اصغر مسدد، تهران، اطلاعات، ص 118.
 6. پورسلطانی زرندی، حسین؛ نقندر، رامین (1392). «ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی شهر مشهد در سال 1390»، نشریۀ مدیریت ورزشی، ش 16، ص 147-127.
 7. توکلی ، زینب اله؛ [MO1] عابدی، محمدرضا؛ صالح‌نیا، منیژه (1388). «بررسی تأثیر آموزش رفتار شهروندی سازمانی بر افزایش تعهد سازمانی»، چشم‌انداز مدیریت، ش 33، ص 124-105.
 8. دانایی­فرد، حسن (1389). نظریه‌پردازی: مبانی و روش‌شناسی‌ها، تهران، سمت، ص370.
 9. دانایی­فرد، حسن؛ الوانی، مهدی؛ آذر، عادل (1391). روش­شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، ویرایش دوم، چ اول، تهران، صفار، ص 132-130.
 10. سید جوادین ، سید رضا؛ فراحی، محمدمهدی؛ طاهری عطار، غزاله (1387). «شناخت نحوۀ تأثیر گذاری ابعاد عدالت سازمانی بر جنبه‌های گوناگون رضایت شغلی و سازمانی»، مجلۀ مدیریت بازرگانی، دورۀ 1 ، ش 1، ص 70-55.
 11. گل‌پرور، محسن؛ کرمی، مهرانگیز؛ جوادیان، زهرا (1390). "بی‌عدالتی سازمانی ادراک شده و رفتار مخرب: رویکرد شناخت‌های مرجع"، پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی، دورۀ 1، ش 2، ص 67-44.
 12. گل‌پرور، محسن؛ واثقی، زهرا؛ مصاحبی، محمدرضا (1391). «مدل بی‌عدالتی سازمانی، استرس و فرسودگی هیجانی در پرستاران زن»، فصلنامۀ سلامت کار ایران، دورۀ 9، ش 3، ص 95-83.
 13. موسوی، سید فضل‌الله؛ رهوری، کتایون (1383). «بررسی تطبیقی شرایط کار زنان و نوجوانان در کشورهای ژاپن، کره جنوبی، هند، مصر، انگلستان، ایران»، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 64، ص 187-218.
 14. مهرام، بهروز؛ دشتی رحمت‌آبادی، مرضیه (1388). «تأثیرسبکرهبریمدیرانبراحساسبرابری کارکناندانشگاهعلومپزشکیمشهد»، نشریۀ مدیریت سلامت، ش 12، ص 38.
 15. نوروزی سید حسینی، رسول؛ فتحی، حسن؛ بروجردی، سعید (1391)، «اثر ادراک رفتارهای رهبری مربیان بر تعهد ورزشی، انگیزش پیشرفت و رضایتمندی جودوکاران لیگ برتر ایران»، نشریۀ مطالعات مدیریت ورزشی، ش 16، ص 206-189.
 16. نوروزی سید حسینی، رسول (1391). «اثر حمایت سازمانی ادراک‌شده بر تعهد سازمانی و رفتار شهرونی سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی»، نشریۀ حرکت/ مدیریت ورزشی، ش 15، ص 103-87.
 17. -------------------- (1392). «ارتباط ادراک رفتارهای رهبری مربیان با اهداف پیشرفت و رضایت‌مندی بسکتبالیست‌های زن نخبۀ ایران»، نشریۀ مطالعات مدیریت ورزشی، ش 18، ص 158-143.
 18. نوروزی، لادن (1383). «تفاوت‌های جنسیتی در ساختار شغلی»، علوم اجتماعی: زن در توسعه و سیاست، ش 8، ص 181-165.
 19. ولسی، کریس؛ آبرامز، جفری؛ مینتن، سو (1392). مدیریت منابع انسانی در صنعت ورزش و اوقات فراغت، ترجمۀ هاشم کوزه‌چیان، رسول نوروزی سید حسینی، تهران، حتمی، ص 84.
 20. هچ، ماری جو (1392). نظریۀ سازمان مدرن، نمادین- تفسیری و پست مدرن، ترجمۀ ح. دانایی‌فرد، تهران، مهربان نشر، چ پنجم، ویرایش ششم، ص 501.
  1. Ames, C., & Archer, J. (1988). “Achievement Goals in the Classroom: Students ̓ Learning Strategies and Motivation Processes”. Journal of Educational Psychology, 80, 260-267.
  2. Bodvarsson. O, Papps . K, Sessions. J (2014) “Cross-assignment discrimination in pay: A test case of major league baseball”, Labour Economics, (28) 84–95.
  3. Boss K (2001) “Fundamental Research by Means of Laboratory Experiments Is Essential For a Better Understanding of Organizational Justice. General of Vocational Behavior; (58):254-9.
  4. Broyles. P., Keen. B (2010), “Consumer discrimination in the NBA: An examination of the effect of race on the value of basketball trading cards”, The Social Science Journal (47): 162–171.
  5. Chelladurai, P. (1984). “Discrepancy between Preferences and Perceptions of Behavior and Satisfaction of Athletes in Varying Sports”. Journal of Sport Psychology. Vol 6 (1), 27-41.
  6. Dupre K & Barling. J (2006) “Predicting and preventing supervisory workplace aggression”. J Occup Health Psychol; 11(1): 13-26.
  7. Giddings. L (2005) “Health disparities social injustice, and the culture of nursing”. J Nursing Research, 54(5):304-312.
  8. Golparvar. M, Rafizadeh. P. (2010) “The role of justice on attitude toward organization and satisfaction with complaint handing”. Ethics in Science & Technology, 4(3, 4): 54-65.
  9. Holmes, P (2011),”New evidence of salary discrimination in major league baseball”, Labour Economics,(18): 320–331
  10. Mahoney. F. Daniel, Hums A, Andrew .P.S., Dittmore .W (2010). “Organizational justice in sport”. Sport Management Review, Volume 13, Issue 2, PP: 91-105.
  11. Scanlan, T. K., Carpenter P. J., Schmidt, G. W., Simons, J. P., & Keeler, B. (1993). “An introduction to the Sport Commitment Model”. Journal of Sport and Exercise Psychology, 15,115.
  12. Smith, S. L., Fry, M. D., Ethington, C. A., & Li, Y. (2005). “The Effect of Female Athletes' Perceptions of Their Coaches' Behaviors on Their Perceptions of the Motivational Climate”. Journal of Applied Sport Psychology, 17: 170-177
  13. Zaccaro, S. J., Rittman, A. L., & Marks, M. A. (2001). “Team Leadership”. The Leadership Quarterly, 12, 451-483.


 [MO1]