تلویزیون و ورزش در زندگی روزمره (تحلیلی در پیوند رسانه و ‌ورزش در ایران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه دامغان، ایران

چکیده

 
پیوند بین ورزش و رسانه به‌عنوان یک رابطۀ فرهنگی و تجاری برای هر دو صنعت نیازمند مدیریت مناسب است. از بین رسانه‌های جمعی تلویزیون به‌واسطۀ پخش زنده و امکان مشاهدۀ تصاویر، تأثیر بیشتری در پیوند رسانه و ورزش داشته است. خط‌مشی تلویزیون با توجه به انحصاری بودن این رسانه در ایران و نقش ‌محوری آن در فعال کردن زندگی عامۀ مردم، نیازمند تحقیق و بررسی در مورد راه‌هایی است که بتوان از طریق آن، تلویزیون را در خدمت سطوح پایۀ ورزش (با حفظ جذابیت‌ها) قرار داد. این امر از اهمیت توجه به سطوح بالا (ورزش حرفه‌ای و ورزش قهرمانی) نمی‌کاهد. این پژوهش با در نظر گرفتن نقش فعال مخاطب ورزشی به ارتباط ورزش در زندگی روزمرۀ مخاطبان با برنامه‌های ورزشی تلویزیون می‌پردازد. رویکرد پژوهش تحلیلی و ابزار جمع‌آوری داده‌ها مصاحبه با مخاطبان برنامه‌های ورزشی است. در تحلیل داده‌ها تفکیک جنسیت در نظر گرفته شده و نقش تلویزیون در زندگی ورزشی زنان و مردان به‌تفصیل بیان شده است. براساس نتایج پژوهش شرایط موجود تلویزیون نقش چندانی در تعریف و شکل دادن به زندگی افراد در بعد مشارکت و فعالیت‌ بدنی ندارد، اما احتمالاً روی آوردن مخاطبان در شکل‌دهی و زمان‌بندی برنامه‌های ورزشی تلویزیون و پخش موجود نقش دارد.

کلیدواژه‌ها


 1. ابریشم‌کار، مریم (1384). فرآیند تولید سازمان صداوسیما: برنامه‌سازی ویژۀ نوجوانان،‌ پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی
 2. اخگری، محمد (1390). درآمدی بر فلسفۀ تلویزیون، مطالعات میان‌رشته‌ای در رسانه و فرهنگ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1 (1)، ص 36-21.
 3. افروزه، محمدصادق؛ حمیدی، مهرزاد؛ الهی، علیرضا (1391). «شناسایی دیدگاه اعضای انجمن‌های ورزشی دانشگاه‌ها در خصوص رویکرد رسانه‌ها به ورزش»، فصلنامۀ پژوهش‌های ارتباطی، 19(69)، ص 70-55.
 4. بازتدوین ضوابط و رویه­های اجرایی تولید، تأمین و پخش سازمان سیما (1391). مرکز طرح و برنامه‌ریزی، ادارۀ کل معاونت برنامه‌ریزی راهبردی، مدیریت برنامه‌ریزی محتوایی.
 5. روشندل اربطانی، طاهر (1386). «تبیین جایگاه رسانه‌های همگانی در نهادینه کردن ورزش همگانی در ورزش کشور»، فصلنامۀ حرکت، 33(33)، ص 177-165.
 6. سند تفصیلی نظام جامع توسعۀ ورزش کشور (1384) مصوب هیأت وزیران.
 7. ظریفی، مجتبی؛ داوودی، کریم (1391). «رسانۀ ملی و توسعۀ ورزش همگانی»، پژوهش­های ارتباطی، 19(3)، ص 134-119.
 8. عرب‌نرمی، بتول (1393). طراحی و تدوین مدل نقش تلویزیون در توسعۀ مؤلفه‌های اصلی ورزش کشور، رسالۀ دکتری، دانشگاه تهران. 190-168، شمارۀ بازیابی . 63440.
 9. قاسمی، حمید؛ کرمی، عبدالله؛ صادقی، فرشاد (1392). «وضعیت پوشش تلویزیونی مسابقات رشته­های ورزشی در شبکه­های سیما از دیدگاه متخصصان رسانه­ای ورزش کشور»، فصلنامۀ پژوهش­های کاربردی در مدیریت.2(4): ص 54-43.
 10. فاضلی، نعمت‌اله (1385). «بازنمایی فوتبال یا واقعیت؟ نگاهی به رسانه‌ای شدن فوتبال در ایران»، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 2(6)، ص 109-81.
 11. کردی، محمد‌رضا (1386). بررسی نقش مطبوعات و رسانه‌های گروهی در ورزش ایران، طرح پژوهشی، تهران: دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، ص 139-30.
 12. کرمی، عبدالله؛ قاسمی، حمید؛ نعمتی انارکی، داوود (1391). «تحلیل محتوای برنامه‌های ورزشی شبکه‌های تلویزیونی با رویکرد ورزش بانوان»، فصلنامۀ پژوهش‌‌های ارتباطی، 19(69)، ص 155-135.
 13. گزارش عملکرد صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.(1391). پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت. Pmd.irib.ir.
 14. لمبو،رون (1388). تأملی در تلویزیون، ترجمۀ حسین پور‌قاسمیان، تهران: انتشارات دانشکدۀ صداوسیما، ص 120-102.
 15. مک‌کوئیل، دنیس (1385). نظریۀ ارتباطات جمعی ، ترجمۀ پرویز اجلالی، تهران: دفتر مطالعات و توسعۀ رسانه‌ها.
 16. منتظر‌قائم، ‌‌مهدی؛ ‌معتمدی، ‌بشیر (1390). بررسی نظام تولید برنامه‌های دینی تلویزیوندر سازمان صداوسیما»، دوفصلنامۀ علمی- ‌پژوهشی دین و ارتباطات، 1 (39)، ص 186-147.
 17. مهدی‌زاده، محمد (1388).مطالعۀ تطبیقی نظریۀ کاشت و دریافت در ارتباطات، چ دوم، تهران: سروش، ص70-55.
 

 1. Dhonde, B. M &. Patil, V. N. (2012). "Role Of Mass Media In Progress Of Physical Education And Sport". Indian Streams Research Journal, 2 (8),1-4.
 2. Gray, j. & Lotz, A.D.(2012)."Television Studies:Short Introduction", Polity Press, USA.45.
 3. Fathinia, M. & Alizadeh, A. (2007). "The role of media in Football fan aggression
Controlling". Evaluation and research. Television and radio research center, (42), 81- 105

 1. Forghni, O., zrudi, ‌M., Bararzadeh, M‌., Khanjani, M., & ‌Fatahi, M. ‌(2013)."The‌ role ‌of ‌Mass ‌media ‌in‌ student's ‌sport ‌development ‌at ‌Mazandaran ‌province", ‌International‌ Journal ‌of ‌Sport ‌Studies ‌3‌(1), 20-23
22. Gantz ,W. & Wenner.L.A. (1991)."Men, women, and sports: Audience experiences and effects". Journal of Broadcasting & Electronic Media, 35(2), 233-243.

23. Hamer‌, M., Weiler, ‌‌R., & ‌‌Stamatakis, ‌E.‌ (2014)."‌Watching ‌sport ‌on ‌television, ‌physical ‌activity, ‌and ‌risk‌ of ‌obesity ‌in ‌older ‌adults". ‌BMC‌ public ‌Health, (8). 4-1.

24. Ilhan, L. & Genser, E. (2012)."The media as the factor of tending to sport in children :A study after a TV competition program name asICE DANCING". Nigde University Journal of Physical Education And Sport Sciences, 6( 1), 85-93.

25. Rowe, D. (1999). "Sport, Culture and the Media: The Unruly Trinity". Buckingham, Philadelphia :Open University Press, 173.

26. Smith B,J. & Bonfiglioli C,M,F. (2015)."Physical activity in the mass media: an  audience". HEALTH EDUCATION RESEARCH, 30 (2), 359–369.