نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد روان‌شناسی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

 
هدف از این پژوهش مدل‌یابی تأثیر هویت ورزشی بر جهت‌گیری ورزشی در ورزشکاران شرکت‌کننده در یازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر سراسر کشور بود. 400 دانشجو از بین 2130 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامۀ جهت‌گیری ورزشی (87/0=SOQ, Gill et al.,1988,α) و پرسشنامۀ هویت ورزشی (82/0=Cieslak, 2004,α) بود. پرسشنامۀ جهت‌گیری ورزشی با 25 آیتم، سه بعد جهت‌گیری ورزشی و پرسشنامۀ هویت ورزشی با 22 آیتم، پنج بعد هویت ورزشی را ارزیابی کردند. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های کولموگروف- اسمیرنوف، رگرسیون چندگانه و روش مدلسازی معادلات ساختاری در سطح معناداری 05/0 ≥ P تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد همۀ ابعاد هویت ورزشی (به‌جز تأثیرپذیری منفی) رابطۀ مستقیم و معناداری با جهت‌گیری ورزشی دارند. همچنین مجموعه متغیرهای مستقل (هویت خود، هویت اجتماعی، انحصارگرایی، تأثیرپذیری مثبت، تأثیرپذیری منفی)، نزدیک به 41/0 از واریانس متغیر جهت‌گیری را پیش‌بینی یا برآورد می‌کنند (41/0 R 2 =).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling the Effect of Athletic Identity on Sport Orientation in Athletes Participating in 11th Sport Olympiad of Male Students in Iran

نویسندگان [English]

 • Najmeh Rezasoltani 1
 • m v 2

1

2

چکیده [English]

 
The aim of this study was to model the effect of athletic identity on sport orientation in athletes participating in 11th sport Olympiad of male students in Iran. 400 students were selected as the sample of this study from 2130 students of population. Sport Orientation Questionnaire (SOQ, Gill et al., 1988, α=0.87) and the Athletic Identity Questionnaire (Cieslak, 2004, α=0.82) were used. The SOQ with 25 items measured three dimensions of sport orientation, and the Athletic Identity Questionnaire with 22 items assessed five dimensions of athletic identity. The data were analyzed by Kolmogorov-Smirnov test, multiple regression test, and Structural Equation Modeling at significance level of P≤0.05. The results showed that all dimensions of athletic identity (excluding negative affectivity) had a direct and significant relationship with sport orientation. Also, 0.41 of variance of orientation was predicted or explained by independent variables (self-identity, social identity, exclusivity, positive affectivity, negative affectivity) (R2 = 0.41).

کلیدواژه‌ها [English]

 • athletes
 • athletic identity
 • modeling
 • sport Olympiad
 • sport orientation
 1. آقایی، محمود (1390). «ارتباط بین سبک‌های رهبری مربیان و هویت ورزشی در تیم‌های منتخب دانش‌آموزی شهر ارومیه»، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ارومیه، ص 75-35.
 2. انشل، مارک اچ. (1380). روان‌شناسیورزش،ازتئوریتاعمل، ترجمۀ سید علی‌اصغر مسدد، انتشارات اطلاعات، ص 192.
 3. احمدی، سیروس (1386). «بررسی آثار نتایج تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2006 بر هویت ملی شهروندان»، نشریۀ المپیک، ش 1 (شمارۀ 37پیاپی)، سال پانزدهم، زمستان، ص 95-89.
 4. جمشیدی، اکبر؛ باقرزاده، فضل‌الله؛ عرب عامری، الهه؛ رستگار، احمد (1387)، «مقایسۀ جهت‌گیری ورزشکاران شرکت‌کننده در هشتمین المپیاد ورزشی دانشجویی»، نشریۀ حرکت، ش 39، ص 144-133.
 5. جمشیدی، اکبر (1385). رابطۀ بین جهت‌گیری ورزشی و اضطراب رقابتی در ورزشکاران شرکت‌کننده در هشتمین المپیاد ورزشی دانشجویی، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، ص 24-14.
 6. رمضانی‌نژاد، رحیم؛ افقی، نادر؛ خالقی آرانی، حسین؛ صادقی، عباس (1384). «مقایسۀ جهت‌گیری ورزشی دانشجویان ورزشکار دانشگاه گیلان»، نشریۀ حرکت، ش 24، ص 72-59.
 7. کهولت، نعیمه؛ جوکار، بهرام (1391). «ارائۀ مدل علی برای شادی براساس ابعاد هویت با واسطۀ جهت‌گیری هدف»، نشریۀ دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی ، سال سیزدهم، ش 2، تابستان91، ص 94-81.
 8. گلبهار، علی (1388). ارتباط بین رفتارهای رهبری مربیان و هویت ورزشی در تیم‌های والیبال منتخب دانش‌آموزی استان خراسان شمالی، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه بیرجند، ص 65-14.
 9. مارتنز، رینر. ( 1385). روان­شناسی ورزشی، راهنمای مربیان، ترجمۀ محمد خبیری، انتشارات بامداد کتاب، ص 48.
 10. واینبرگ، رابرت. اس؛ گولد، دنیل (1392). مبانی روان‌شناسی ورزش و تمرین، ترجمۀ سید محمد کاظم واعظ موسوی و همکاران، انتشارات حتمی، ص 85-74.
  1. Andersoon,b. (2009). "Contribution of athletic identy to child and adolescent physical activity". American journal of preventive medicine, 37(3). pp: 220-226.
  2. Bowman, M, Flower, N, Machuga, J and et al. (2001). "Motivations differences between group and individual athletic teams participation in intercollegiate and intramural sport", journal sport and exercise psychology,23. p: 26.
  3. Boyle, B.A. & Magnusson, P. (2007). "Social identity and brand equity formation: A comparative study of collegiate sports fan". Journal of Sport Management, Volume 21, Issue 4, October, pp: 497-520.
  4. Burnsa G N, Jasinskib D. Dunnc S C, , Fletcherd D. (2012). "Athlete identity and athlete satisfaction: The nonconformity of exclusivity", Personality and Individual Differences, 52:3. pp: 280–284.
  5. Cabrita, TM., Rosado, AB., Leite, TO., Serpa, SO., & Sousa, PM. (2014). "The Relationship Between Athletic Identity and CareerDecisions in Athletes", Journal of Applied Sport Psychology, Taylor & Francis, 26(4).pp: 471-481.
  6. Daniels E., Sincharoen S., Leaper C. (2005). "The relation between sport orientations and athletic identity among adolescent girl and boy athletes". Journal of Sport Behavior, 28 (4). pp: 315-332.
  7. Derrick, W. (2008). "Online Social Networks: Educational Benefits and Dangers". Distance Learning, 5(1). P: 43.
  8. Elliot, A. J., & McGregor, H. A. (2001). "A 2× 2 achievement goal framework".Journal of personality and social psychology, 80(3),p: 501 
  9. Gill, D. (1988). "Gender differences in competitive orientation and sport participation". International Journal of Sport Psychology, 19. pp: 145-159. 
  10. Gill, D. (1993). "Competitiveness and competitive orientation in sport". In R. Singer, M. Murphey, & L. Tennant (Eds.), Handbook of research on sport psychology, pp. 314-327, New York: Macmillan.
  11. Gill, D., & Deeter, T. (1988). "Development of sport orientation questionnaire". Research Quarterly for Exercise and Sport, 59. pp: 191-202.
  12. Gill, D., Kelley, B., Martin, J., & Caruso, C. (1991). "A comparison of competitive-orientation measures". Journal of Sport & Exercise Psychology, 13. pp: 266-280.
  13. Gill, DL.(2001). "Feminist sport psychology: A guide to our journey". Sport Psychologist, 15. Pp: 363-372.
  14. Kokaridas D, Perkos S, Harbalis T, and Koltsidas E. (2009). "Sport orientation and athletic identity of greek wheelchair basketball players". Perceptual and Motor Skills, 109. Pp: 887-898.
  15. Proios, M. (2012). "Athletic identity and achievement goals of gymnastics athletes". Science of Gymnastics Journal, 4(1),pp: 15-24.
  16. Martin, Jeffrey J.; Adams-Mushett, Carol; Smith, Kari L. (1995). "Athletic identity and sport orientation of adolescent swimmers with disabilities", Adapted Physical Activity Quarterly, 12(2). pp: 113-123.
  17. Mills ,AL , Christensen, S.A. (2006). "Athletic identity and its relationship to sport participation levels".Journal of Science and Medicine in Sport, Volume 9 (6). Pp: 472-478.
  18. Proios, M.(2012). "Athletic identity and achievement goals of gymnastics athletes". Science of Gymnastics Journal, 4 (3). pp: 15 – 24.
  19. Skordilis E. K., Skafida F. A., Chrysagis N., and Nikitaras N. (2006). "Comparison of sport achievement orientation of male wheelchair basketball athletes with congenital and acquired disabilities". Perceptual and Motor Skills,103. pp: 726-732.
  20. Yue, H.L. & Andersen, J. (2008). "Validation of the athletic identity measurement scale with a Hong Kong sample". IJSEP, 6. Pp: 176-188.