نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پردیس کیش دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ بین توانمندسازی و یادگیری سازمانی در کارکنان دانشکده­های تربیت بدنی دانشگاه تهران و تربیت معلم است. جامعۀ پژوهش، شامل تمامی کارکنان دانشکده­های تربیت بدنی دانشگاه تهران و تربیت معلم به تعداد 180 نفر و تعداد نمونه برابر با 108 نفر بوده است. در این پژوهش به‌منظور گردآوری داده­ها از پرسشنامه‌های توانمندسازی روان‌شناختی اسپریتزر[1](1995) و پرسشنامۀ یادگیری سازمانی شفی (1385) استفاده شد. روایی پرسشنامه‌ها توسط متخصصان و ضریب پایایی کلی پرسشنامه‌ها توسط آلفای کرونباخ (توانمندسازی 95/0α= و یادگیری سازمانی 96/0α= ) به‌دست آمد و تأیید شد. از روش­های آماری شامل کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و تحلیل ماتریس همبستگی استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین توانمندسازی در کارکنان برابر با 89/69 درصد و میانگین یادگیری سازمانی برابر با 46/73 درصد است. علاوه‌بر این، بین توانمندسازی و یادگیری سازمانی ارتباط مثبت و معناداری (01/0P<، 588/0=r) به‌دست آمد. با توجه به نتایج حاضر، می­توان گفت سیاستگذاران و مدیران این دو دانشکده قادر خواهند بود از توانمندسازی و تأکید بر پرورش کارکنانی توانمند به‌عنوان شیوه­ای مؤثر به‌منظور توسعه و بهبود یادگیری سازمانی و ایجاد دانشکده‌هایی یادگیرنده استفاده کنند.[1].Spreitzer, G.m.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between empowerment and organizational learning in physical education faculties

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Moradi 1
  • Mahmoud Goudarzi 2
  • Abolfazl Farahani 3

1

2

3

چکیده [English]

The purpose of the present research was studying the relationship between empowerment and organizational learning in staffs of university of Tehran and Tarbiyat Moalem physical education faculties. The research population consist of all university of Tehran and Tarbiyat Moalem physical education faculties staffs that consist of 180 people. The research sample is 108 people.
In order to data gathering Spreitzer (1995) and Shafi (2005) questionnaires was applied. The validity and reliability of questionnaire in the target population examined and approved. For data analysis some statistical techniques (like: k-s, Pearson correlation, linear regression and correlation matrix analysis) were used. The results show that the mean of empowerment is equal to 69.89% and the organizational learning is equal to 73.46%. Moreover, the positive and significant relationship between empowerment and organizational learning was observed (p< 0/01, r= 0.558). Policy makers and managers of these two faculties will be able to emphasis on empowering and enabling staff to develop an effective way to improve organizational learning and creating learning organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • organizational learning
  • physical education faculties
1. دستگردی،کاظم (1387)، ارتباط بین توانمندسازی و یادگیری سازمانی کارکنان سازمان تربیت بدنی، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران.
2. زارع، حمید؛ سجادی، سید نصرالله (1387)، رابطۀ بین ابعاد توانمندسازی روان‌شناختی و کارآفرینی در سازمان تربیت بدنی ایران، علوم حرکتی و ورزش، 5(9)، ص 81-71.
3. قربانی، محمدحسین (1387)، رابطۀ بین انطباق‌پذیری و مشارکت سازمانی در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران.
4. خان‌علیزاده و همکاران (1389)، رابطۀ بین توانمندسازی و یادگیری سازمانی: مطالعۀ موردی دانشگاه تربیت مدرس، پژوهش‌نامة مدیریت تحول؛ سال دوم، ش 3، ص 45-20.
5. شفی ، آرزو (1385)، تأثیر توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان بر توسعه سازمان یادگیرنده در شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران، فصلنامۀ مطالعات منابع انسانی، سال اول، ش 3،ص 155-138.
6. Christensen, C. M., Anthony, S. C., & Roth, E. A. (2004). Seeing What's Next: Using Theories of Innovation to Predict Industry Change. Boston: Harvard Business School Press.
7.  Crossan, C & Vera, D. (2004). "Strategic leadership and organizational learning". Academy of Management Review, 29, 222-240.
8. Denison, D. and Neale, W. (2000). Denison organizational culture survey: Facilitator guide, published by Denison Consulting, LLC, Ann Arbor, MI: Aviat.
9. Ellinger, A. D, Ellinger, A. E., Yang, B., & Howton, S. W. (2002). The Relationship between the Learning Organization Concept and Firms' Financial Performance: An Empirical Assessment. Human Resource Development Quarterly, 13(1), 5-21.
10.Gorelick, C. (2005). "Viewpoint Organizational Learning vs the Learning Organization: a Conversation with a Practitioner" Pace University, Lubin School of Business, New York, USA. The Learning Organization. Vol. 12 No. 4, pp. 383-388.Emerald Group Publishing Limited.
11.Montgomery, J., & Scalia, F. (1996). Managing in Organizations that Learn. Cambridge, MA: Blackwell.
   12. Senge, P.M. (1990). The leader's new work: Building learning  organizations. Sloan
      Management Review. Fall: 7-23.
     13.Spreitzer,G.m(1995).psychological  empowerment  in  the workplace:  Dimensions, Measurement  and  validation. Academy  of  management  Journal. 38 (5),1442-1465 
14. Thomas, K. and Velthouse, B. (1990). ‘Cognitive elements of empowerment: an interpretive model of intrinsic task motivation’. Academy of Management Review, 15, 1990, P670.
15.Ouksel, A & Vyhmeister R . (2000). "Performance of Organizational Design Models and Their Impact on Organization Learning". Journal of Computational & Mathematical Organization Theory, Vol. 6, No. 4, pp, 395-410.
16.Watkins, K., & Marsick, V. (1992). Building the Learning Organization: A new Role for Human Resource Developers. Studies in Continuing Education 14(2), 115-29.
17.Zhang.li,Tian.Yezhuang,Zhongying Qi,A,(2009).A conceptual model of organizational learning based on knowledge sharing, School of Management, Harbin Institute of Technology,China.