رابطۀ بین توانمندسازی و یادگیری سازمانی در دانشکده‌های تربیت بدنی (مطالعۀ موردی: دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران و تربیت معلم)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پردیس کیش دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ بین توانمندسازی و یادگیری سازمانی در کارکنان دانشکده­های تربیت بدنی دانشگاه تهران و تربیت معلم است. جامعۀ پژوهش، شامل تمامی کارکنان دانشکده­های تربیت بدنی دانشگاه تهران و تربیت معلم به تعداد 180 نفر و تعداد نمونه برابر با 108 نفر بوده است. در این پژوهش به‌منظور گردآوری داده­ها از پرسشنامه‌های توانمندسازی روان‌شناختی اسپریتزر[1](1995) و پرسشنامۀ یادگیری سازمانی شفی (1385) استفاده شد. روایی پرسشنامه‌ها توسط متخصصان و ضریب پایایی کلی پرسشنامه‌ها توسط آلفای کرونباخ (توانمندسازی 95/0α= و یادگیری سازمانی 96/0α= ) به‌دست آمد و تأیید شد. از روش­های آماری شامل کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و تحلیل ماتریس همبستگی استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین توانمندسازی در کارکنان برابر با 89/69 درصد و میانگین یادگیری سازمانی برابر با 46/73 درصد است. علاوه‌بر این، بین توانمندسازی و یادگیری سازمانی ارتباط مثبت و معناداری (01/0P<، 588/0=r) به‌دست آمد. با توجه به نتایج حاضر، می­توان گفت سیاستگذاران و مدیران این دو دانشکده قادر خواهند بود از توانمندسازی و تأکید بر پرورش کارکنانی توانمند به‌عنوان شیوه­ای مؤثر به‌منظور توسعه و بهبود یادگیری سازمانی و ایجاد دانشکده‌هایی یادگیرنده استفاده کنند.[1].Spreitzer, G.m.

کلیدواژه‌ها


1. دستگردی،کاظم (1387)، ارتباط بین توانمندسازی و یادگیری سازمانی کارکنان سازمان تربیت بدنی، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران.

2. زارع، حمید؛ سجادی، سید نصرالله (1387)، رابطۀ بین ابعاد توانمندسازی روان‌شناختی و کارآفرینی در سازمان تربیت بدنی ایران، علوم حرکتی و ورزش، 5(9)، ص 81-71.

3. قربانی، محمدحسین (1387)، رابطۀ بین انطباق‌پذیری و مشارکت سازمانی در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران.

4. خان‌علیزاده و همکاران (1389)، رابطۀ بین توانمندسازی و یادگیری سازمانی: مطالعۀ موردی دانشگاه تربیت مدرس، پژوهش‌نامة مدیریت تحول؛ سال دوم، ش 3، ص 45-20.

5. شفی ، آرزو (1385)، تأثیر توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان بر توسعه سازمان یادگیرنده در شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران، فصلنامۀ مطالعات منابع انسانی، سال اول، ش 3،ص 155-138.

6. Christensen, C. M., Anthony, S. C., & Roth, E. A. (2004). Seeing What's Next: Using Theories of Innovation to Predict Industry Change. Boston: Harvard Business School Press.

7.  Crossan, C & Vera, D. (2004). "Strategic leadership and organizational learning". Academy of Management Review, 29, 222-240.

8. Denison, D. and Neale, W. (2000). Denison organizational culture survey: Facilitator guide, published by Denison Consulting, LLC, Ann Arbor, MI: Aviat.

9. Ellinger, A. D, Ellinger, A. E., Yang, B., & Howton, S. W. (2002). The Relationship between the Learning Organization Concept and Firms' Financial Performance: An Empirical Assessment. Human Resource Development Quarterly, 13(1), 5-21.

10.Gorelick, C. (2005). "Viewpoint Organizational Learning vs the Learning Organization: a Conversation with a Practitioner" Pace University, Lubin School of Business, New York, USA. The Learning Organization. Vol. 12 No. 4, pp. 383-388.Emerald Group Publishing Limited.

11.Montgomery, J., & Scalia, F. (1996). Managing in Organizations that Learn. Cambridge, MA: Blackwell.

   12. Senge, P.M. (1990). The leader's new work: Building learning  organizations. Sloan

      Management Review. Fall: 7-23.

     13.Spreitzer,G.m(1995).psychological  empowerment  in  the workplace:  Dimensions, Measurement  and  validation. Academy  of  management  Journal. 38 (5),1442-1465 

14. Thomas, K. and Velthouse, B. (1990). ‘Cognitive elements of empowerment: an interpretive model of intrinsic task motivation’. Academy of Management Review, 15, 1990, P670.

15.Ouksel, A & Vyhmeister R . (2000). "Performance of Organizational Design Models and Their Impact on Organization Learning". Journal of Computational & Mathematical Organization Theory, Vol. 6, No. 4, pp, 395-410.

16.Watkins, K., & Marsick, V. (1992). Building the Learning Organization: A new Role for Human Resource Developers. Studies in Continuing Education 14(2), 115-29.

17.Zhang.li,Tian.Yezhuang,Zhongying Qi,A,(2009).A conceptual model of organizational learning based on knowledge sharing, School of Management, Harbin Institute of Technology,China.