نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

 
هدف پژوهش حاضر، آسیب‌شناسی راهبردی ادارۀ کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در حوزۀ ورزش براساس مدل SWOT بود. در پژوهشی توصیفی – پیمایشی، جامعۀ آماری؛ مدیران، معاونان و کارکنان ادارات مذکور، رؤسا و نواب رئیس هیأت­های ورزشی (186 نفر)، بودند. نمونه برابر جامعه و به شیوۀ تمام‌شمار بود و 150 نفر به پرسشنامه­ها پاسخ دادند. از پرسشنامۀ محقق‌ساختۀ SWOT، که روایی آن توسط 10 نفر از خبرگان ورزشی و پایایی آن با آلفای کرونباخ (93/0=α) تأیید شد، استفاده گردید. برای تحلیل داده­ها از شاخص­های توصیفی، مقایسۀ میانگین­ها، آزمون فریدمن و برای تعیین موقعیت راهبردی از ماتریس‌‌های ارزیابی عوامل داخلی (IFE)، ارزیابی عوامل خارجی (EFE)، و داخلی و خارجی (IE) استفاده شد. یافته­ها، شامل 15 نقطۀ قوت، 16 نقطۀ ضعف، 14 فرصت و 14 تهدید؛ با موقعیت راهبردی (WO) استراتژی محافظه­کارانه بود. در نتیجه، سیاستگذاران این سازمان باید از فرصت­های موجود محیطی برای از بین بردن ضعف­های داخلی آن استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Strategic Pathology of Sport and Youth General Office of Kermanshah Province in Sport Based on SWOT Model

نویسندگان [English]

 • Homayoun Abbasi 1
 • Saeed Khanmoradi 2
 • Hossein Eydi 1

1 Assistant Professorof Sport management, Faculty of Physical Education& sport sciences, Razi University, Kermanshah, IRAN.

2 MA, of Sport Management, Faculty of Physical Education& sport sciences, Razi University Kermanshah, IRAN.

چکیده [English]

 The aim of this study was strategic pathology of Sport and Youth general office of Kermanshah province in sport based on SWOT model. In this descriptive survey, the statistical population included managers, deputies, staff of Sport and Youth offices and presidents and vice-presidents of sports associations (N=186). The statistical sample was equal to population (census sampling method) but 150 subjects answered the questionnaires. A SWOT researcher-made questionnaire was used; its validity was confirmed by 10 sport experts and its reliability was approved by Cronbach alpha (α=0.93). For data analysis, descriptive indices, mean comparison and Friedman test were used and IFE, EFE and IE matrixes were administered to identify strategic position. Findings indicated 15 strengths, 16 weaknesses, 14 opportunities and 14 threats with WO strategic position (conservative strategy). It was concluded that the policy makers of this office should use the existing environmental opportunities to eliminate internal weaknesses.

کلیدواژه‌ها [English]

 • analysis matrix
 • general office
 • Kermanshah
 • strategic position
 • SWOT analysis
 1. اعرابی، محمد؛ آقازاده،‌ هاشم؛ نظامی وند چگینی، هوشنگ (1392). دست‌نامۀبرنامه‌ریزیاستراتژیک، چ هفتم، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، ص 15.
 2. پیری، رقیه (1390). طراحی و تدوین استراتژی توسعۀ ورزش قهرمانی و همگانی استان ایلام، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه رازی، ص 34-20.
 3. رشیدلمیر، امین؛ دهقان قهفرخی، امین؛ رشیدلمیر، امیر (1392). «تدوینبرنامۀراهبردیادارۀکلورزشوجواناناستان خراسانرضویدرحوزۀورزشو تربیتبدنی»، نشریۀ علمی پژوهشی مدیریت ورزشی، 5 (4)، ص 198-179.
 4. سواری، سعید؛ مهدی‌پور، عبدالرحمن؛ رنجبر، روح‌الله (1394). «توصیف وضعیت ورزش همگانی استان خوزستان و تدوین راهبرد‌های توسعۀ آن»، مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی»، 21، ص 92-83.
 5. سیف‌پناهی شعبانی، جعفر؛ گودرزی، محمود؛ حمیدی، مهرزاد؛ خطیبی، امین (1390). «طراحیوتدوینراهبردتوسعۀ ورزشقهرمانیاستانکردستان»، مدیریت ورزشی، 8، ص 73-57.
 6. علی‌دوست قهفرخی، ابراهیم؛ قهرمانی، امید؛ یکتایار، مظفر (1392). «طراحی و تدوین راهبرد توسعۀ ورزش قهرمانی استان کرمانشاه»، مطالعات مبانی مدیریت در ورزش، 1، ص 50-39.
 7. غفرانی، محسن (1390). «طراحی و تدوین توسعۀ ورزش قهرمانی استان گلستان»، پژوهش‌‌های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، 5، ص 33-17.
 8. غفرانی، محسن؛ گودرزی، محمود؛ سجادی، سید نصراله؛ جلالی فراهانی، مجید؛ مقرنسی، مهدی؛ نقیب طباطبایی، سید علی؛ علی‌دوست قهفرخی، ابراهیم (1389). «طراحی و تدوین راهبرد توسعۀ ورزش قهرمانی استان سیستان و بلوچستان»، مدیریت ورزشی، 4، ص 190-169.
 9. فراهانی، ابوالفضل؛ کاشف، میرمحمد؛ غلام‌زاده یامچی، ایوب؛ خدادادی، محمدرسول (1393). «ارتباط مدیریت کیفیت جامع و بهره‌وری در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی»، مدیریت ورزشی، 6 (1)، ص 17-1.
 10. گودرزی، محمود؛ نصیرزاده، عبدالمهدی؛ فراهانی، ابوالفضل؛ وطن‌دوست، مریم (1392). طراحی و تدوین راهبرد توسعۀ ورزش همگانی استان کرمان، 17، ص 172-149.
 11. نصیر زاده، سید مهدی (1387). تهیهوتدویناستراتژىتوسعۀورزشقهرمانىوهمگانىاستانکرمان، پایان‌نامۀ کارشناسى‌ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز تهران.
 12. همتی‌نژاد، مهرعلی؛ حمیدی، مهرزاد؛ مدنی، سید مهدی؛ میرزایی کالار، اکبر ( 1391). «مطالعۀآمادگیکارمنداناداراتکلتربیتبدنیاستان‌هایآذربایجانشرقی،غربیو اردبیل در پذیرش مدیریت کیفیت جامع»، مدیریت ورزشی، 14، 138-123.
 13. یداله‌زاده، رباب؛ کاشف، میرمحمد؛ محمدزاده، حسن (1393). «ارزیابی حوزه‌های مدیریت استراتژیک ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی»، مطالعات مدیریت ورزشی، 24، ص 227-223.

 

 

 1. AliAbadi, S., Sajadi. S.N. Hamidi, M. (2012). "Analysis of Strategic Position of Sport and Youth Ministry`s Public Relations Department in Iran: A Case Study", International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2(8), 409-418.
 2. Bergsgard, N. A., Houlihan, B., Mangset, P., Nodland, S. I., Rommetveldt, H. (2007). "Sport policy. A comparative analysis of stability and change", Elsevier, London. 19-37.
 3. David, E. M., David, F. R., David, F. F. (2009). "The quqntitative strategic planing matrix (QSPM) applied to a retail computer store". The Coastal Business Journal, 1, 42-52.
 4. Ganjali, S., Shayesteh, K., Ghasemi, A., Mohammadi, H. (2014). "Environmental and strategic assessment of ecotourism potential in Anzali Wetland using SWOT analysis", Caspian Journal of Environmental Sciences, 12(1), 155-164.
 5. Gerasimov Y, Karjalainen T (2008) "Development program for improving wood procurement in Northwest Russia based on SWOT analysis". Baltic Forestry 14(1), 87–92.
 6. Ghazinoory S, Abdi M, Azadegan-Mehr M (2011) "SWOT methodology: a state-of-the-art review for the past, a framework for the future". Journal of Business Economics and Management 12(1), 24–48.
 7. Haslip, S. (2001). "A treaty right to spent morduch university. Electronic of law", 1(2). 35.
 8. Helms, M. M., & Nixon, J. (2010). "Exploring SWOT analysis—where are we now? A review of academic research from the last decade". Journal of Strategy and Management, 3, 215–251.
 9. Rauch P (2007) "SWOT analyses and SWOT strategy formulation for forest owner cooperations in Austria". European Journal of Forest Research 126, 413–420.
 10. Sharma, M. (2005). "Health education in India: A strengths, weaknesses, opportunities, and threats" (SWOT) analysis. International Electronic Journal of Health Education, 8, 80–85. Retrieved from http://www.eric.ed.
 11. Thomas, S., Chie, Q. T., Abraham, M., Raj, S. J. B, L. S (2013). "A Qualitative Review of Literature on Peer Review of Teaching in Higher Education: An Application of the SWOT Framework". Review of Educational Research, 2, 1-48.