نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

 
هدف از این پژوهش ارائۀ مدلی از رابطۀ فرایندهای مدیریت دانش با تفکر استراتژیک در ادارۀ کل ورزش و جوانان استان البرز بود. پژوهش حاضر از نظر روش گردآوری داده­ها توصیفی، از نظر هدف کاربردی و از حیث ارتباط بین متغیرهای پژوهش از نوع علی بود. روش انجام پژوهش نیز به‌صورت پیمایشی بود. بدین منظور با بررسی پیشینۀ پژوهش، متغیرهای پژوهش شناسایی شدند، سپس مدل اولیۀ پژوهش طراحی و براساس آن پرسشنامه­ای ساخته شد و روایی آن توسط جمعی از صاحب‌نظران دانشگاهی و از طریق تکنیک تحلیل عاملی تأیید شد و پس از تعیین پایایی در اختیار جامعۀ آماری قرار گرفت. داده­های جمع‌آوری‌شده با نرم‌افزار لیزرل تجزیه‌وتحلیل شد و نتایج نشان داد که بین فرایندهای مدیریت دانش، شامل تولید دانش، تسهیم دانش، به‌کارگیری و ذخیرۀ دانش، با تفکر استراتژیک در جامعۀ مورد مطالعه ارتباط وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Model of the Relationship between Processes of Knowledge Management and Strategic Thinking

نویسندگان [English]

 • Masoud Fereydooni 1
 • Majid Jalali Farahani 2

1 Ph.D. Student of Sport Management, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

2 Associate Professor, Department of Sport Management, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

 The aim of this study was to design a model on the relationship of knowledge management processes with strategic thinking in Sport and Youth general office in Alborz province. The study used a descriptive approach in terms of data collection, applied with regard to aims and casual in terms of the relationship of research variables which was carried out as a field study. After a review of the related literature, the variables were identified. Then, the primary model was designed, a questionnaire was prepared and its validity was confirmed by some university experts using factor analysis; it was distributed among the statistical population after its reliability was determined. The collected data were analyzed using Lisrel software. The results showed a relationship between knowledge management processes including knowledge generation, knowledge sharing, knowledge utilization and knowledge storage and strategic thinking

کلیدواژه‌ها [English]

 • knowledge application
 • knowledge creation
 • knowledge sharing
 • knowledge storage
 • Strategic thinking
 1. انصاری، محمدحسین (1390). «مدیریت دانش و خلاقیت در ادارة کل تربیت بدنی استان تهران»، نشریۀ مدیریت ورزشی، دورۀ 3، ش 9، ص 85-67.
 2. بدری اذرین، یعقوب؛ سید عامری، میرحسین؛ ایمانپور، علی (1391). «تحلیل رگرسیونی رابطة بین اجزای مدیریت دانش و عملکرد منابع انسانی»، نشریۀ مدیریت ورزشی، دورۀ 4، ش 15، ص 50-35.
 3. گودرزی، محمود؛ ابوترابی، مجتبی؛ دستی‌گردی، مهدی؛ دستی‌گردی، کاظم (1388). «ارتباط فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش مدیران ستادی سازمان تربیت بدنی»،نشریۀ مدیریت ورزشی، دورۀ 1، ش 2، ص 414-201.

 

 1. Ajmal Mian, Petri and Tauno Helo Keka¨ le, (2010). “Critical factors for knowledgemanagement in project business , EmeraldGroup Publishing Limited”. journal of knowled gemanagement. 14(1). pp: 32-67.
 2. Alexia Mary Tzortzaki. Athanassios Mihiotis. (2014). “A Review of Knowledge Management Theory and Future Directions”. Knowledge and Process Management, 21(1.) PP: 29–41.
 3. Angela Del Cimmuto .Alice Mannocci.Domenico Ribatti.Antonio Boccia.Giuseppe La Torre. (2014). “Impact on knowledge and behaviour of the general population of two different methods of solid waste management: An explorative cross-sectional study”. Waste Management & Research.32(6). PP: 556-561
 4. Bose R. (2004). Knowledge management metrics. Journal leadership organization; 25(9). pp: 225-238.
 5. Carlo Bagnoli, Marco Vedovato.(2014). The impact of knowledge management and strategy configuration coherence on SME performance. Journal of Management & Governance May 18(2). pp: 615-64
 6. Charles Galunic. Kishore Sengupta, Jennifer Louise Petriglieri. (2014). “Deus ex machina? Career progress and the contingent benefits of knowledge management systems”. European Management Journal. 32(1). pp: 13–23.
 7. Chase,R.L. (1998). knowledge navigators” . information outlook, 2(9). pp: 18.
 8. Cristina Villar. Joaquín Alegre, José Pla-Barber. (2014). “Exploring the role of knowledgemanagement practices on exports: A dynamic capabilities view”. International Business 23(1). pp: 38–4.
 9. Davenport , T . H & prusak , L.( 1997). Information ecology: mastering the information and knowledge environment.New York :oxford university pp: 15.
 10. Gelard, Parvaneh, Zahra Boroumand, Ali Mohammadi. (2014). “Relationship Between Transformational Leadership and Knowledge Management”. International Journal of Information Science and Management (IJISM), 12(2). pp: 67-82.
 11. Hedlund,G. (1994). “Amodel of Knowledge Management and N-formcorporations”. Strategic Management Journal,15. pp: 73-90.
 12. Hwang, Ahn- soon. (2003). “Training strategies in management of knowledge”. journal of knowledge management, 7(30). Pp:21-43.
 13. Keng-Boon Ooi. (2014). “TQM: A facilitator to enhance knowledge management? A structural analysis”. Expert Systems with Applications. 41(11). pp: 5167–5179.
 14. Mintzberg, H. (1994). “The fall and rise of strategic planning, HarvardBusiness Review”. January February. pp: 107-114.
 15. Mohamed Gamal Aboelmaged. (2014). “Linking operations performance to knowledge management capability: the mediating role of innovation performance. Production Planning & Control”. The Management of Operations. 23(1). pp: 44-65.
 16. Naser Azad, Esmaeil Mehrabi Majolan, Vahid Peej. (2014). “A survey on the effects of knowledge management on organizational learning: A case study of technical and vocational training organization”. Management Science Letters, 4(4). pp:725-728.
 17. Ohmae, K. (1982). “The Mind of the Strategist”. McGraw-Hill, NewYork. PP:34-67.
 18. Pisapia. J., Sun-Keung Pang, N , Hee, T.F , Lin, Y. and Morris, J.D.( 2009), “A Comparison of the Use of Strategic Thinking Skillsof School Leaders in Hong Kong, Malaysia, Shanghai, and the UnitedStates: Exploratory Study”. International Education Studies, 2(2). P:57
 19. Porter, M.E. (1990), “The Competitive Advantage of Nations”. Macmillan, London. p:39
 20. Shu-Mei Tseng. (2014). “The impact of knowledge management capabilities and supplier relationship management on corporate performance”. International Journal of Production Economics. 15 .pp: 39–47.
 21. Thompson, A. A. Jr and Strickland A.J. III (1999). “StrategicManagment. Concepts and Cases (11th ed).” Irwin McGraw-Hill,Boston, MA. P:117
 22. Wilson, I. (1994), “Strategic planning isn’t dead-it changed”, LongRange Planning, 27(4). pp: 12-24.
 23. Wong, K. Y. & Aspinwall E. (2006), “Development of a knowledgemanagement initiative and system: A case study”. Journal of Expertsystem of application,30(3). pp: 633-641.