نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان

چکیده

 هدف از پژوهش حاضر ارائۀ مدلی به‌منظور تعیین و تحلیل سرانۀ اماکن ورزشی بر مبنای توزیع شبکه‌های تیسنی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) بود. به‌منظور پیاده‌سازی مدل، محدودۀ مطالعاتی پژوهش سه منطقۀ 5، 6، و 13 شهر اصفهان، و مکان ورزشی نمونه نیز استخرهای سرپوشیده در نظر گرفته شد. نقشه‌های با فرمت DWG از محدوده و همچنین بلوک‌های جمعیتی آن، اطلاعات مکانی و مختصات دقیق جغرافیایی استخرهای سرپوشیده، و اطلاعات جمعیتی بلوک‌ها، اطلاعات زیربنایی اجرای تحقیق بود. پس از تقسیم‌بندی و توزیع شبکه‌ای محدوده به‌وسیلۀ تابع تیسن در محیط Arc GIS، با استفاده از فرمول ارائه‌شده و جمعیت بلوک‌های مرتبط، سرانۀ هر پلیگون به‌صورت مجزا محاسبه شد. در نهایت با کیفی‌سازی سرانه‌های حاصل‌شده در مرحلۀ پیش، محدودۀ مطالعاتی براساس نیاز به توسعۀ استخرهای سرپوشیده، به سه طیف برخوردار، نیمه‌برخوردار، و محروم طبقه‌بندی شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Model to Identify and Interpret Sport Places Per Capita According to Distribution of Thiessen Networks in GIS Space

نویسنده [English]

 • Mehdi Salimi

Assistant Professor, Department of Sport Management, Faculty of Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

 
The aim of this study was to present a model to identify and interpret sport places per capita according to distribution of Thiessen networks in Geographical Information System (GIS) space. To execute the model, three regions (5, 6 & 13) of Isfahan city were considered and indoor pools were also considered as the sport place sample. DWG-format region maps and their blocks, spatial data and accurate geographical coordinates of indoor pools and population information of blocks were the substantial data of this study. After division and network distribution of regions by Thiessen function in Arc GIS, the per capita of each polygon was separately calculated by the presented formula and population of the blocks. Finally, the regions under study were classified into three sections (good, middle, poor) according to a need for indoor pool development by qualifying calculated per capita in the previous phase.

کلیدواژه‌ها [English]

 • GIS space
 • per capita
 • polygon networks
 • sport places
 • Thiessen function
 1. ابراهیم‌زاده، عیسی؛ زارعی، شکرالله (1391). «تحلیلی بر مکان‌یابی بهینۀ مراکز بهداشتی درمانی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی»، جغرافیا (فصلنامۀ انجمن جغرافیای ایران)، 10 (35)، ص 104-83.
 2. احمدی، محمدرضا (1387). «شناسایی شاخص‌های مهم در مکان‌یابی اماکن ورزشی»، همایش ملی مدیریت، تهران: آکادمی ملی المپیک، ص 56.
 3. بهرام سلطانی، کامبیز (1374). «پیشنهاد روش محاسبۀ سرانۀ فضای سبز شهری»، مجلۀ آبادی، 5 (17)، ص 94.
 4. پاکزاد، جهانشاه (1386). سیر اندیشه‌ها در شهرسازی، ج دوم، تهران: انتشارات شهرهای جدید، ص 121.
 5. پورمحمدی، محمدرضا؛ قربانی، رسول؛ بهشتی، روی مجید [MO1] (1390). «سرانۀ فضای سبز شهری در ایران و جهان، با تأملی بر کارآمدی‌ها و ناکارآمدی‌های آن در شهرهای کشور»، جغرافیا و برنامه‌ریزی، 36، ص 58-23.
 6. تاجی، احمد (1389). مکان‌یابی مکان‌های ورزشی در شهر رشت با استفاده از AHP در محیط GIS، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، گیلان: دانشگاه گیلان، ص 1.
 7. جواهری، محمدرضا؛ نظری، رسول (1392). آمایش سرزمین و سند راهبردی توسعۀ ورزش استان، اصفهان: ادارۀ کل ورزش و جوانان استان اصفهان، ص 91.
 8. حسینی، سید سیروان؛ کاشف، سید محمد؛ سید عامری، میرحسن (1392). «مکان‌یابی اماکن ورزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، مطالعۀ موردی: شهر سقز»، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 2 (5)، ص 34-25.
 9. حکمتی، جمشید (1381). طراحی باغ و پارک، تهران: انتشارات فرهنگ جامع، ص 313.
 10. حیدریان، حسین (1393). مکان‌یابی اماکن ورزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در شهر کاشان، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی، نراق: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، ص 5-3.
 11. زهره وندیان، کریم؛ ابراهیمی، فرشته (1392). «ارائۀ مدل پیشنهادی برای مکان گزینی اماکن ورزشی با استفاده از تلفیق سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره»، مطالعات مدیریت ورزشی، 21، ص 126-111.
 12. سلیمانی امیری، قاسم (1389). مکان‌یابی فضاهای ورزشی شهر بابل با استفاده از GIS و تعیین میزان استفاده از آنها، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ص 1.
 13. سلیمی، مهدی (1393). ارائه و مقایسۀ سه مدل AHP-TAXONOMY، FAHP-FTOPSIS، و FAHP-GCA در محیط GIS جهت مکانگزینی اماکن ورزشی، رسالۀ دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ص 98.
 14. سلیمی، مهدی؛ سلطان حسینی، محمد؛ هنری، حبیب (1392). «تلفیق توابع تحلیلی تیسن و اورلی در مکان گزینی اماکن ورزشی»، مطالعات مدیریت ورزشی، 20، ص 148-127.
 15. سید حسینی، رسول؛ دهقانی‌زاده، رضا؛ هنری، حبیب؛ یوسفی، بهرام؛ نوروزی، ابراهیم (1392). «تحلیل مکانی فضاهای ورزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و ارائۀ مدل مطلوب»، مدیریت ورزشی، 5 (4)، ص 28-5.
 16. شهرداری اصفهان (1391). آمارنامۀ شهر اصفهان 1391، اصفهان: شهرداری اصفهان، ص 38.
 17. قادری، عمران (1381). «مکان‌یابی فضاهای ورزشی با استفاده از GIS»،تهران: کمیتۀ ملی المپیک، مجموعه مقالات اولین سمینار ورزش، محیط زیست و توسعۀ پایدار، ص 85.
 18. قادری، عمران (1393). سرانه و استانداردهای فضاهای ورزشی، دفتر فنی استانداری فارس، ص 2.
 19. کاشف، میرمحمد (1389). مدیریت اماکن و فضاهای ورزشی، چ دوم، تهران: بامداد کتاب، ص 11.
 20. لطفی، صدیقه؛ مهدی، علی؛ محمدپور، صابر (1393). «بررسی پراکنش، استانداردها و محاسبۀ سرانۀ فضای سبز شهری براساس مدل بهرام سلطانی»، جغرافیا و آمایش شهری منطقه‌ای، 10، ص 18-1.
 21. ولی‌پور، معصومه؛ بهرامی، محبوبه؛ رحیم‌آبادی، ابوالفضل؛ کریمی، امید (1393). «مکان‌یابی پمپ‌بنزین‌های شهر بروجرد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی»، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری چشم‌انداز زاگرس، 20، ص 179-161.
 1. Ebrahimi A, Mehdipoor A, Azmsha T, Azami A (2015). “Impact of Environmental and Individual Characteristics and Sport Participation Motivation on Physical Activity Level of Ahvaz Citizens”. International Journal of Basic Sciences and Applied Research. 4 (SP1). pp. 69-74.
 2. Gudarzi M, Salimi M, Jalali Farahani M, Taghvaie M (2015), “Implementation of AHP-Taxonomy Model in GIS Environment for Sport Facilities Site Selection”. International Journal of Management and Humanity Sciences. 4 (1). pp. 4421-29.
 3. Hall P (2014). “Cities of Tomorrow: An Intellectual History of Urban Planning and Design since 1880”. John Wiley & Sons. pp. 14-33.
 4. Ilia I, Koumantakis I, Rozos D, Koukis G, Tsangaratos P (2015). ”A Geographical Information System (GIS) Based Probabilistic Certainty Factor Approach in Assessing Landslide Susceptibility: The Case Study of Kimi, Euboea, Greece”. Engineering Geology for Society and Territory. 2. pp. 1199-1204.
 5. Lin T Y, Sakuno S (2015). “Sports Management and Sports Humanities”. Springer International Publishing Switzerland. pp. 31-46.
 6. McGrath L J, Hopkins W G, Hinckson E A (2015). “Associations of Objectively Measured Built-Environment Attributes with Youth Moderate–Vigorous Physical Activity: A Systematic Review and Meta-Analysis”. Sports Medicine. 45. pp. 841-65.
 7. Oh K, Jeong Y, Lee D, Lee W, Cho J (2005). “Determining development density using the urban carrying capacity assessment system”. Landscape and Urban Planning. 73 (1). pp. 1-15.