نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

2 استاد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایراند

4 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

 
هیجانات و هوش حاکم بر آنها نقش مهمی در موقعیت‌های بین‌فردی دارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر هوش هیجانی بر میزان اثربخشی افراد در تیم است. جامعۀ آماری تحقیق تیم‌های ورزشی شرکت‌کننده در یازدهمین المپیاد ورزشی (1391)، شامل 1952 نفر بودند. 322 ورزشکار مطابق جدول مورگان انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامۀ هوش هیجانی سیبریا شرینگ و پرسشنامۀ اثربخشی تیمی بیلی بتمن و کولین ویلسون (2002) بود. داده‌ها به کمک روش همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل، تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج نشان داد رابطۀ معناداری بین هوش هیجانی و اثربخشی شرکت‌کنندگان رشته‌های تیمی وجود دارد (01/0P < ). همچنین نتایج آزمون t، تفاوت معناداری را بین هوش هیجانی و نیز اثربخشی در دو گروه دختران و پسران نشان داد. خودتنظیمی از مؤلفه‌های هوش هیجانی بیشترین ارتباط را با اثربخشی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Emotional Intelligence and Team Effectiveness of Male and Female Students participating in the 11th Student Cultural and Sport Olympiad

نویسندگان [English]

 • omid jamshidi 1
 • mahmoud goudarzi 2
 • amin sharari 3
 • Zeinab Anet 4

1 PhD Student of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Mazandaran University, Mazandaran, Iran

2 Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

3 PhD Student of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Mazandaran University, Mazandaran, Iran

4 PhD Student of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

 
Emotions and the intelligence dominant over them play an important role in interpersonal situations. The aim of this study was to examine the effect of emotional intelligence on team effectiveness. The population consisted of those sport teams participating in the 11th sports Olympiad (2012) (N=1952). 322 athletes were selected according to Morgan Table. Emotional Intelligence Questionnaire (Sybrya Schering) and Team Effectiveness Questionnaire (Billy Batman and Colin Wilson, 2002) were used. Data were analyzed with Pearson correlation coefficient and independent t test. The results showed a significant relationship between emotional intelligence and effectiveness of participants in team sports (P<0.01). Also, t test results indicated a significant difference between emotional intelligence and effectiveness in boys and girls groups. Self-regulation, one of emotional intelligence components, had the highest relationship with effectiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Emotional intelligence
 • Self-Regulation
 • student cultural and sport Olympiad
 • team effectiveness
 • team fields
 1. بشارت، محمدعلی؛ عباسی، غلامرضا؛ میرزاکمسفیدی (1385). «تبیین موفقیت ورزشی در ورزش‌های گروهی و فردی برحسب هوش هیجانی»،". فصلنامۀ المپیک، سال چهاردهم- ش 1 (پیاپی 33)، ص 96-87.
  1. پروین،لارنس ای (1381). روانشناسی شخصیت، ترجمۀ جوادی و کدیور، تهران، مؤسسۀ خدمات فرهنگی رسا.

 

 

 1. تابش، سعید (1383).«مقایسۀ هوش هیجانی در بین زنان ورزشکار (با مهارت‌های باز و بسته) و غیرورزشکار»، نشریۀ حرکت، ش 29، ص 42-33.

 

 1. زند، مدیریت؛ جمهری، فرهاد؛ میرزایی، بهشته (1387).«رابطۀ هوش هیجانی با انواع سبک‌های مدیریت تعارض»، اندیشه و رفتار، دورۀ دوم، ش 8، ص44-36.
  1. شعبانی، علی؛ فدایی، غلامرضا؛ بشارت، محمدعلی (1388). «سنجش میزان هوش هیجانی کتابداران دانشکده‌های دانشگاه تهران»، مجلۀ کتابداری، سال چهل‌وسوم، دفتر پنجاهم، پاییز و زمستان 1388، ص 44-29.
  2. شعبانی بهار، غلامرضا؛ عرفانی، نصرالله؛ پارساجو، علی ( 1389). «بررسی رابطۀ سبک رهبری و هوش هیجانی مربیان تیم‌های ورزشی گروهی شرکت‌‌کننده در نهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه‌های سراسر کشور»، مدیریت ورزشی، بهار 1390، ش 8، ص 105-93.
  3. عبدلی، بهروز؛ ثانی، حجت؛ رضایی، زهرا (1388). «منابع پیش‌بینی‌کنندۀ انسجام گروهی در بازیکنان فوتبال از دیدگاه هوش هیجانی»، پژوهش در علوم ورزشی، ش 25، زمستان 1388، ص 80-6.
  4. عباسی، همایون؛ حمیدی، مهرزاد؛ خبیری، محمد (1381)  .«بررسی ارتباط مدیریت تعارض و اثربخشی ادراک‌شده در دانشکده‌های تربیت بدنی شهر تهران»، پژوهش در علوم ورزشی، ش 23، تابستان 1388، ص 132-126.

 

 1. عبداللهی، حیدر (1388). ارتباط هوش هیجانی با سبک رهبری مدیران واحدهای دانشگاهی تربیت بدنی (دولتی) شهر تهران، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تهران، دانشکدۀ تربیت بدنی.

 

 1. عیدی، حسین (1386). ارتباط هوش هیجانی اعضای هیئت علمی با اثربخشی دانشکده‌های تربیت بدنی (دولتی) شهر تهران، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تهران، دانشکدۀ تربیت بدنی.

 

 1. کمالی، امین رضا؛ فاضل، امیر (1390) .«بررسی رابطۀ هوش هیجانی و میزان کارآفرینی دانشجویان»، توسعۀ کارآفرینی، سال سوم، ش 11، بهار 1390، ص 146-127.

 

 1. گلمن، دانیل (1995). هوش هیجانی، ترجمۀ نسرین، پارسا (1380)، تهران، انتشارات رش[MO5] ، ص 59-56.

 

 1.  مختاری‌پور، مرضیه؛ سیادت، علی (1385). «مدیریت و رهبری با هوش هیجانی»، ماهنامۀ تدبیر، سال شانزدهم، ش 165.

 

 1. ملکی آواریس، صادق؛ سید کلان، میرمحمد (1387). «بررسی رابطۀ بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس‌آباد مغان»، فصلنامۀ رهبری و مدیریت آموزشی، سال دوم، ش 2، تابستان 1387، ص 132-115.

 

 1. منصوری، بهزاد (1380). هنجاریابی آزمون هوش هیجانی سیبریا شرینگ در بین دانشجویان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، تهران، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.

 

16.نقی‌زاده باقی، عباس؛ اسدی حسن؛ گودرزی، محمود؛ سجادی، نصرالله (1388). «بررسی و تحلیل رابطۀ بین نوع تعارض، سبک مدیریت تعارض و انسجام گروهی با اثربخشی تیم‌های والیبال باشگاه‌های لیگ برتر کشور و ارائۀ الگوی کاربردی»، مدیریت ورزشی، تابستان 1389 ، ش 5، ص 71-51.

 

 1. یارمحمدی منفرد، سعید ( 1389). رابطۀ بین هوش هیجانی و رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تهران، دانشکدۀ تربیت بدنی.

 

 

18. Apri,Kurt.(2012). "Emotional Intelligence Of Elite Sports Leaders & Elite Business Leaders" . International journal of business and commerce, vol,1. No, PP:82-115.

 

19. Bateman, Billy, Wilson,F.Colin. (2002). "Team effectiveness-development of an audit   questioonnaire". Journal of managment development, Vol, 21,No:3 ,pp,215-226.

 

20. Barsade,S. G. (2000)." The ripple effect: Emotional contagion in groups".working paper: New Haven. CT Yale University press. Pp. 136-149.

 

21. Cherniss, Cary. (2001)." Emotional Intelligence and Organizational Effectiveness". Annual Meeting of society for Industrial and organizational Psychology New. Chapter one. LA, Aprill 15. Pp.69-73.

 

22. Drew, Todd L. (2006)." The Relationship between Emotional Intelligence and Student Teacher Performance". Unpublished Doctoral Dissertation. Golman, D. (1998)Working with Emotional Intelligence. Ebook. Pp.23-37

 

23. Galloway SH, Groves M. (2006). "Emotional Intelligence and friendship patterns among Sport Studies Students." School of Sport,Performing Arts and Leisure.pp. 98-106.

 

24. Goleman, D. (2000). "Emotional Intelligence, In Sadock, B and Sadock, V. (ed)". Comprehensive  textbook of psychiatry, seventh edition, Philadelphia. pp. 59-63.

 

25. Goleman D. (2001). "An EI-Based Theory of Performance". Available from: http://www.eiconsortium.org.pp. 36-49

 

26. Goleman D. (2001). " Emotional Intelligence: Issues in Paradigm Building". Available from: http://www.eiconsortium.org.pp. 16-28

 

27. Hemmatinezhad, Mehr Ali. Ramazaninezhad, Rahim. Ghezelsefloo, Hamid.Hemmatinezhad, Mohammad. (2012)."Relationship between Emotional Intelligence and athlete’s mood with team-Efficiency and Performance in elite- handball player". International journal of sport studies .No:.2(3) ,pp:155-162

 

28. Jordan, P.J., Ashkanasy, N.M. and Hartel, C.E. (2002). " Emotional intelligence as a moderator of emotional and behavioral reactions to job insecurity".Academy of managment review.No:27, pp: 361-385

 

 

29. Mayer, J. D. (2001). "A field guid for emotional intelligence". In J. Ciarrochi. J. P. Forgass, & J. D. Mayer (Eds.), emotional itelligence in everyday life,pp: 3 - 24.

 

 

30. Mayer, J.D, Salovey, P., and Caruso, D. (2000)." Competing models of emotional intelligence". in R.J. Sternberg (ed), Handbook of human intelligence, Cambridge University Press , second edition, New York, pp. 396-420.

 

 

31. Mayer, J. D., & Salovey, P. (1997). " What is emotional intelligence? ". In P. Salovey & J. D.  Mayer (Eds.), emotional development and emotional intelligence: pp: 3 - 31.

 

32. Meyers, M. C., Bourgeois, A. E., Le Unes, A., & Murray, N. G.(1998). "Mood and  psychological skills of elite and subelite equestrian athletes". Journal of Sport Behavior.No: 22, pp:399 - 409.

 

 

33. Salovey, P., Mayer, J. D., & Caruso, D. (2002). "The positive psychology of emotional intelligence". In C. R. Snyder, & S. L. Lopez (Eds.), handbook of positive psychology, pp: 159 - 171.

 

34. Wong, C., Law, K.S. (2004)." The effect of leader and follower emotional intelligence on performance and attitude: an exploratory study" . Leadership Quarterly No:13 (3), pp: 243–274.