تدوین الگوی پیامدهای توسعۀ مسئولیت اجتماعی باشگاه‌های حرفه‌‌ای فوتبال ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران

2 استاد، گروه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

 
   شناخت نتایج و پیامدهای اجرای مسئولیت­های اجتماعی تأثیر زیادی روی نوع نگاه باشگاه­های فوتبال به این مقوله دارد. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی پیامدهای مسئولیت اجتماعی باشگاه­های حرفه­ای فوتبال ایران بود. نمونۀ آماری شامل 19 مصاحبۀ کیفی با صاحب‌نظران، مدیران اجرایی و اعضای هیأت علمی بود که به روش نمونه­گیری نظری و انتخاب خبرگان با حداکثر نوسان انجام گرفت. یافته­های تحقیق از طریق روش کد­گذاری در سه مرحلۀ باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. 33 نشان در کدگذاری بازشناسایی شد که در 9 مقوله و 4 مؤلفۀ طبقه‌بندی شدند.  مقوله­ها شامل شایستگی، درون‌گرایی با ثبات در قالب مؤلفۀ توسعۀ فنی، فرهنگ‌سازی و مشروعیت‌بخشی در قالب مؤلفۀ توسعۀ فرهنگی اخلاقی، سالم‌سازی، همسان‌سازی و مفرح‌سازی در قالب توسعۀ اجتماعی و اشتغال و عدالت اجتماعی و نیز ارتقای برند نیز در قالب توسعۀ اقتصادی دسته‌بندی شدند. با توجه به پیامدهای برون‌زایی و درون‌زایی توسعۀ مسئولیت اجتماعی، پیشنهاد می­شود باشگاه‌های فوتبال رویکردی متناسب با راهبرد­های محلی خود در این زمینه اعمال کنند.

کلیدواژه‌ها


  1. ادیب حاج باقری، محسن؛ پرویزی، سرور؛ صلصالی، مهوش (1382). روش‌های تحقیق کیفی، تهران: نشر و تبلیغ بشری، چ اول، ص 27 .
  2. افروزه، محمدصادق (1386). عوامل انگیزشی داوطلبان در ورزش دانشگاهی، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه ارومیه، ص 106.
  3. بخشنده، حسین؛ فراهانی، جلال؛ سجادی، نصرالله (1391). تأثیر مسئولیت اجتماعی باشگاه بر هویت مشتری سازمان در لیگ برتر فوتبال ایران، نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین، تهران، ص 91.
  4. خاکی، غلامرضا (1392). روش تحقیق با رویکرد گرانددی در پایان‌نامه‌نویسی، انتشارات فوژان، ص 68.
  5. رسولی، مهدی (1393). تعیین عوامل مؤثر بر توسعۀ برند باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران و ارائۀ الگو، رسالۀ دکتری، دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی، ص 122.
  6. رحمتی، محمدمهدی (1388). جامعه‌شناسی خشونت ورزشی، چ اول، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ص 19.
  7. شافعی، رضا؛ احمدی، کیومرث (1391). مسئولیت‌پذیری اجتماعی سازمانی، مفاهیم، نظریه‌ها، الگوها و کاربردها، تهران، سمت، ص 88.
  8. شیخیان عزیزی، جعفر؛ باقری، حسام (1389). «راهبردهایاساسیانجاممسئولیتاجتماعی»، پژوهشنامۀ جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی، ش 62، ص 122 - 95.
 

  1. Ackerman, R.W. (1973), “How Companies Respond to Social Demands”, Harvard Business  Review, 51, pp:88-98
10. Blumrodt, J. Bryson, D. Flanagan, J. (2011). "European football teams’ CSR engagement impacts on customer-based brand equity", Journal of Consumer Marketing 29/7 .pp: 482–493

11. Breitbarth, T. and Harris, P. (2008). "The role of Corporate Social Responsibility in the Football Business: Towards the development of a conceptual model. European Sport Management Quarterly", Vol. 8, No. 2, pp: 179-206

  1. Breitbarth T, Harris P. (2007). "Conceptualizing the Role of Corporate Social Responsibility in Professional Football". The Australian and New Zealand Marketing Academy Conference, 3-5 December 2007, pp: 2825-2824
13. Business for Social Responsibility. (2001). "Introduction to Corporate Social Responsibility". http://www.bsr.org/bsrresources/WhitePapers_Issue- Area.cfm

14. Clement, T. (2005). "Bottom Line Issue or Public Relations Exercise?" in J. Hancock (eds.), Investing in Corporate Social Responsibility: A Guide to Best Practice, Business Planning and the UK’s Leading Companies (Kogan Page, London), pp:5–13

15. Exterjt, M.M. (2004). "Philanthropy and professional sport teams". International Journal of Sport Management, 5(3), pp:215-228

16. Filizöz B, Fisne M. (2011). "Corporate Social Responsibility: A Study of Striking Corporate Social Responsibility Practices in Sport Management". 7th International Strategic Management Conference, Procedia Social and Behavioral Sciences 24,pp: 1405–1417

17. Hamil, S & Morrow, S. (2011). "Corporate social responsibility in the Scottish Premier League: Context and motivation", European Sport Management Quarterly, 11 (2), pp:143-170.

18. Henderson CO'Hara SThornicroft GWebber M. (2014). "corporate social responsibility and mental health: the Premier League football Imagine Your Goals programmer". Int Rev Psychiatry. 2014 Aug; 26(4), pp:460-6

19. Kolyperas, D. (2012). "Corporate and Social Responsibility in Professional Football Club Organizations". University of Stirling, Stirling

20. Koopman, R. (2001). "The relationship perceived organizational justice and organizational citizenship behaviors: a review literature", applied psychology,86, pp:386-400

21. Lin C, H. Yong H, L. Lion D, Y. (2009). "the Impact Corporate Social Responsibility on Financial Performance: Evidence from Business in Taiwan", Technology of Society, Vol 31 (1), pp: 56-63

22. Mintezberg, H. (1983). "Power in and around organizations", Prentice-Hall, the University of Michigan

23. Murray, A. (2005). "The Economy, Business: Will Social Responsibility Harm Business?"The Wall Street Journal, May 18, A2.

24. Ngwenya Z Z. (2010). "The Value Drivers of Investing in sport based Corporate Social Responsibility Initiative", A Research Project Submitted to the Gordon Institute of Business Science in partial fulfillment of the requirement for the degree of Master of Business Administration, university of Pretoria

25. Prado-lorenzo, J. (2008). "Social Responsibility in Spain: practices and motivations in firms", management Dicision, Vol. 48(8), pp: 47-7

26. Salcines J L P,  Grady J&  Downs PH. (2014). "Growing the football game: the increasing economic and social relevance of older fans and those with disabilities in the European football industry", Soccer & Society, pp: 864-882

27. Salcines P,L, J. Babiak, B. Walters, G  (2013). "Routledge Handbook of Sport and Corporate Social Responsibility (Foundations of Sport Management)" Hardcover, p: 322 

28. Şerban, C. (2013). "Social Marketing and Privately Held Companies: The Impact of Corporate Social Responsibility Activities on Romanian Consumers", Journal of Food Products Marketing, vol (19) 22, pp: 81-92

29. Sheth, H. Babiak, K, M. (2010). "Beyond the Game: Perceptions and Practices of Corporate Social Responsibility in the Professional Sport Industry". Journal of Business Ethics , 91, pp:433–450

30. Strauss, A. and Corbin, J. (1998). "Basics of Qualitative Research", Second Edition London: Sage Publications, p:201

31. Walker M. Kent A. Vincent J. (2010). "Communicating Socially Responsible Initiatives: An Analysis of U.S.Professional Teams", Sport Marketing Quarterly, 19(3). pp: 125-131