نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران

2 استاد، گروه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

 
   شناخت نتایج و پیامدهای اجرای مسئولیت­های اجتماعی تأثیر زیادی روی نوع نگاه باشگاه­های فوتبال به این مقوله دارد. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی پیامدهای مسئولیت اجتماعی باشگاه­های حرفه­ای فوتبال ایران بود. نمونۀ آماری شامل 19 مصاحبۀ کیفی با صاحب‌نظران، مدیران اجرایی و اعضای هیأت علمی بود که به روش نمونه­گیری نظری و انتخاب خبرگان با حداکثر نوسان انجام گرفت. یافته­های تحقیق از طریق روش کد­گذاری در سه مرحلۀ باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. 33 نشان در کدگذاری بازشناسایی شد که در 9 مقوله و 4 مؤلفۀ طبقه‌بندی شدند.  مقوله­ها شامل شایستگی، درون‌گرایی با ثبات در قالب مؤلفۀ توسعۀ فنی، فرهنگ‌سازی و مشروعیت‌بخشی در قالب مؤلفۀ توسعۀ فرهنگی اخلاقی، سالم‌سازی، همسان‌سازی و مفرح‌سازی در قالب توسعۀ اجتماعی و اشتغال و عدالت اجتماعی و نیز ارتقای برند نیز در قالب توسعۀ اقتصادی دسته‌بندی شدند. با توجه به پیامدهای برون‌زایی و درون‌زایی توسعۀ مسئولیت اجتماعی، پیشنهاد می­شود باشگاه‌های فوتبال رویکردی متناسب با راهبرد­های محلی خود در این زمینه اعمال کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Codification of Model of Consequences of Social Responsibility Development of Iran Professional Football Clubs

نویسندگان [English]

 • mohammad afroozeh 1
 • Sseyyed Amir Ahmad Mozaffari 2
 • Najaf Aghaee 3
 • Marjan Saffari 4

1 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Jahrom University, Jahrom, Iran

2 Professor, Department of Sport Management and Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Khrazmi University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Sport Management and Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran

4 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

 
Understanding results and consequences of social responsibility implementation has a significant effect on the attitude of football clubs. The main aim of this study was to identify social responsibility consequences of Iran professional football clubs. The statistical sample consisted of 19 qualitative interviews with experts, administrators and faculty members who were selected through theoretical sampling and maximal variation. Data were analyzed through coding in three stages: open, axial and selective. In open coding, 33 codes were identified which were classified into 9 fields and 4 categories. Fields included competence, stable introversion in the form of technical development, cultural development and legitimacy in the form of cultural – moral development, purification, synchronization and fun in terms of social development and employment, and social justice as well as brand promotion in the form of economic development. According to the consequences of internal and external development of social responsibility, it is suggested that the football clubs adopt an approach tailored to their local strategies accordingly.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Coding
 • consequence
 • football
 • professional clubs
 • Social Responsibility
 1. ادیب حاج باقری، محسن؛ پرویزی، سرور؛ صلصالی، مهوش (1382). روش‌های تحقیق کیفی، تهران: نشر و تبلیغ بشری، چ اول، ص 27 .
 2. افروزه، محمدصادق (1386). عوامل انگیزشی داوطلبان در ورزش دانشگاهی، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه ارومیه، ص 106.
 3. بخشنده، حسین؛ فراهانی، جلال؛ سجادی، نصرالله (1391). تأثیر مسئولیت اجتماعی باشگاه بر هویت مشتری سازمان در لیگ برتر فوتبال ایران، نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین، تهران، ص 91.
 4. خاکی، غلامرضا (1392). روش تحقیق با رویکرد گرانددی در پایان‌نامه‌نویسی، انتشارات فوژان، ص 68.
 5. رسولی، مهدی (1393). تعیین عوامل مؤثر بر توسعۀ برند باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران و ارائۀ الگو، رسالۀ دکتری، دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی، ص 122.
 6. رحمتی، محمدمهدی (1388). جامعه‌شناسی خشونت ورزشی، چ اول، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ص 19.
 7. شافعی، رضا؛ احمدی، کیومرث (1391). مسئولیت‌پذیری اجتماعی سازمانی، مفاهیم، نظریه‌ها، الگوها و کاربردها، تهران، سمت، ص 88.
 8. شیخیان عزیزی، جعفر؛ باقری، حسام (1389). «راهبردهایاساسیانجاممسئولیتاجتماعی»، پژوهشنامۀ جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی، ش 62، ص 122 - 95.

 

 1. Ackerman, R.W. (1973), “How Companies Respond to Social Demands”, Harvard Business  Review, 51, pp:88-98

10. Blumrodt, J. Bryson, D. Flanagan, J. (2011). "European football teams’ CSR engagement impacts on customer-based brand equity", Journal of Consumer Marketing 29/7 .pp: 482–493

11. Breitbarth, T. and Harris, P. (2008). "The role of Corporate Social Responsibility in the Football Business: Towards the development of a conceptual model. European Sport Management Quarterly", Vol. 8, No. 2, pp: 179-206

 1. Breitbarth T, Harris P. (2007). "Conceptualizing the Role of Corporate Social Responsibility in Professional Football". The Australian and New Zealand Marketing Academy Conference, 3-5 December 2007, pp: 2825-2824

13. Business for Social Responsibility. (2001). "Introduction to Corporate Social Responsibility". http://www.bsr.org/bsrresources/WhitePapers_Issue- Area.cfm

14. Clement, T. (2005). "Bottom Line Issue or Public Relations Exercise?" in J. Hancock (eds.), Investing in Corporate Social Responsibility: A Guide to Best Practice, Business Planning and the UK’s Leading Companies (Kogan Page, London), pp:5–13

15. Exterjt, M.M. (2004). "Philanthropy and professional sport teams". International Journal of Sport Management, 5(3), pp:215-228

16. Filizöz B, Fisne M. (2011). "Corporate Social Responsibility: A Study of Striking Corporate Social Responsibility Practices in Sport Management". 7th International Strategic Management Conference, Procedia Social and Behavioral Sciences 24,pp: 1405–1417

17. Hamil, S & Morrow, S. (2011). "Corporate social responsibility in the Scottish Premier League: Context and motivation", European Sport Management Quarterly, 11 (2), pp:143-170.

18. Henderson CO'Hara SThornicroft GWebber M. (2014). "corporate social responsibility and mental health: the Premier League football Imagine Your Goals programmer". Int Rev Psychiatry. 2014 Aug; 26(4), pp:460-6

19. Kolyperas, D. (2012). "Corporate and Social Responsibility in Professional Football Club Organizations". University of Stirling, Stirling

20. Koopman, R. (2001). "The relationship perceived organizational justice and organizational citizenship behaviors: a review literature", applied psychology,86, pp:386-400

21. Lin C, H. Yong H, L. Lion D, Y. (2009). "the Impact Corporate Social Responsibility on Financial Performance: Evidence from Business in Taiwan", Technology of Society, Vol 31 (1), pp: 56-63

22. Mintezberg, H. (1983). "Power in and around organizations", Prentice-Hall, the University of Michigan

23. Murray, A. (2005). "The Economy, Business: Will Social Responsibility Harm Business?"The Wall Street Journal, May 18, A2.

24. Ngwenya Z Z. (2010). "The Value Drivers of Investing in sport based Corporate Social Responsibility Initiative", A Research Project Submitted to the Gordon Institute of Business Science in partial fulfillment of the requirement for the degree of Master of Business Administration, university of Pretoria

25. Prado-lorenzo, J. (2008). "Social Responsibility in Spain: practices and motivations in firms", management Dicision, Vol. 48(8), pp: 47-7

26. Salcines J L P,  Grady J&  Downs PH. (2014). "Growing the football game: the increasing economic and social relevance of older fans and those with disabilities in the European football industry", Soccer & Society, pp: 864-882

27. Salcines P,L, J. Babiak, B. Walters, G  (2013). "Routledge Handbook of Sport and Corporate Social Responsibility (Foundations of Sport Management)" Hardcover, p: 322 

28. Şerban, C. (2013). "Social Marketing and Privately Held Companies: The Impact of Corporate Social Responsibility Activities on Romanian Consumers", Journal of Food Products Marketing, vol (19) 22, pp: 81-92

29. Sheth, H. Babiak, K, M. (2010). "Beyond the Game: Perceptions and Practices of Corporate Social Responsibility in the Professional Sport Industry". Journal of Business Ethics , 91, pp:433–450

30. Strauss, A. and Corbin, J. (1998). "Basics of Qualitative Research", Second Edition London: Sage Publications, p:201

31. Walker M. Kent A. Vincent J. (2010). "Communicating Socially Responsible Initiatives: An Analysis of U.S.Professional Teams", Sport Marketing Quarterly, 19(3). pp: 125-131