بررسی موانع توسعۀ ورزش همگانی در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران و ارائۀ راهکارهای کاربردی توسعۀ آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف این تحقیق بررسی موانع توسعۀ ورزش همگانی دانشگاه‌های دولتی منتخب شهر تهران و ارائۀ راهکارهای کاربردی توسعۀ آن بود. روش انجام تحقیق توصیفی و از نوع تحلیلی بود که از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی است. جامعۀ آماری تحقیق کلیۀ اعضای هیأت علمی مرد و زن دانشکده‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌های دولتی منتخب شهر تهران بودند که به‌دلیل محدود بودن تعداد افراد جامعه از روش تمام‌شماری برای نمونه­گیری استفاده شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه­ای محقق‌ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن را استادان تأیید کردند و پایایی آن توسط آزمون آلفای کرونباخ محاسبه شد (91/0 = a). نتایج تحقیق نشان داد که 9 دسته مانع در توسعۀ ورزش همگانی دانشگاه مؤثرند که به‌ترتیب اولویت عبارت‌اند از: موانع سیاست­گذاری و برنامه­ریزی، موانع شناختی، موانع مالی، موانع آموزشی، موانع قانونی، موانع اطلاعاتی، موانع انسانی، موانع فردی و موانع زیرساختی. در پایان هم راهکارهایی برای توسعۀ ورزش همگانی دانشگاه ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


١. آذرنیا، هدایت ( 1384 ). بررسی گرایش دانشجویان دانشگاه تبریز به ورزش همگانی ، پایان نامة
.1- کارشناسی، دانشگاه تبریز، ص 15
مقایسة دیدگاه های اعضای » .( 2. آفرینش خاکی، اکبر؛ تندنویس، فریدون؛ مظفری، سید احمد ( 1384
نشر یة علوم ،« هیات علمی، مربیان، ورزشکاران و مدیران در مورد چگونگی توسعة ورزش همگانی
.1- حرکتی و ورزش، ج اول، ش 5، ص 22
3. اسدی، حسن ( 1380 ). نیازسنجی و نظرسنجی از دانشجویان در خصوص فعالیت های تربیت بدنی و
- ورزش دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، تهران، پژوهشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، ص 15
.1
تأثیر ورزش بر سلامت روانی در بعد جسمانی، اضطراب و اختلال خواب » .( 4. اصفهانی، نوشین ( 1381
.75- مجلة حرکت، ش 12 ، ص 86 ،«( کارکرد اجتماعی و افسردگی دانشجویان دانشگاه الزهرا (س
5. امیرتاش، علی محمد ( 1383 ). فوق برنامه و اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت های ورزشی در دانشگاه
تربیت معلم تهران از دیدگاه مدیران، اعضای هیات علمی و کارکنان آن ، فصلنامة المپیک، سال
.37- دوازدهم، ش 2، ص 51
6. انورالخولی، امین ( 1966 ). ورزش و جامعه، ترجمة حمیدرضا شیخی ( 1381 )، بنیاد پژوهش ها ی
اسلامی آستان قدس رضوی و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، مشهد
. و تهران، 1381 ، ص 27
7. جعفری حجین، افسر؛ شب خیز، فاطمه ؛ مشهوری، مرضیه ( 1384 ). بررسی میزان اوقات فراغت
.103- دانشجویان دختر دانشگاه تهران با تأکید بر تربیت بدنی، مجلة حرکت، ش 27 ، ص 116
8. خداداد کاشی، حمید ( 1384 ). تعیین اثربخشی فعالیتهای ورزشی فوقبرنامة دانشگاههای تهران و
.1- ارائة الگوی اثربخش، رسالة دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس، ص 15
9. خسروی زاده، اسفندیار ( 1381 ). بررسی اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه اراک با تأکید بر فعالیت -
. های ورزشی، چکیده مقالات پنجمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، ص 20
نقش ورزش در گذران اوقات فراغت » .( 10 . رحمانی، احمد؛ بخشی نیا، طیبه؛ قوامی، سید سعید ( 1385
.33- مجلة پژوهش در علوم ورزشی، ش 12 ، ص 50 ،« دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
مقایسة نحو ة گذران اوقات فراغت دانشجویان علوم » .( 11 . زارعی، علی؛ تندنویس، فریدون ( 1382
بررسی موانع توسعة ورزش همگانی در دانشگاه های دولتی شهر تهران و ارائة راهکارهای کاربردی ...
841
نشریة علوم حرکتی و ورزش، ج اول، ،« پزشکی کشور با دانشجویان دانشگاه های غیرپزشکی و آزاد
.18- ش 2، ص 25
12 . زرخواه، محمد ( 1388 ). گذران اوقات فراغت کارکنان بانک ملت شهر تهران و نیازسنجی برنامههای
. تفریحی و ورزشی، پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ص 24
تبیین راهکارهای جذب و افزایش » .( 13 . سید عامری، میرحسن؛ قربان بردی، محمدآلق ( 1391
پژوهشهای ،«( مشارکت شهروندان در برنامههای ورزش همگانی و تفریحی (مطالعة موردی ارومیه
.23- مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، سال دوم، ش 4، ص 34
توصیف امکانات فوق برنامة ورزشی دانشگاه های » .( 14 . شکرچی زاده، پریوش؛ کریمیان، جهانگیر ( 1383
.157- مجلة حرکت، ش، 23 ، ص 169 ،« علوم پزشکی از دیدگاه مدیران تربیت بدنی
15 . صانعی، سعید ( 1384 ). بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران
.1- با تأکید بر فعالیت های ورزشی، پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، ص 15
16 . صباغ لنگرودی، مهدی ( 1377 ). چگونگی گذران اوقات فراغت دانشجویان پسر دانشگاه اصفهان ب ا
.1- تأکید بر ورزش، پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، ص 15
نحوة گذراندن اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه های آزاد » .( 17 . صفانیا، علی محمد ( 1380
.127- مجلة حرکت، ش 9، ص 140 ،« اسلامی کشور با تأکید بر فعالیت های ورزشی
سرما یة فرهنگی » .( 18 . عادلخانی، امین؛ واعظ موسوی، سید محمدکاظم؛ فراهانی، ابوالفضل ( 1391
فصلنام ة مجلس و راهبرد، سال ،«( شرکت کنندگان در ورزش همگانی (سیاستگذاری و راهکاره ا
.5- نوزدهم، ش 69 ، ص 32
19 . عزیزی، بیستون ( 1387 ). بررسی نگرش دانشجویان ساکن خوابگاههای دانشگاه تهران به ورزش -
.1- همگانی، پایان نامة کارشناسیارشد، دانشگاه تهران، ص 15
20 . غفوری روزبهانی، احمد؛ همتی نژاد، مهرعلی ( 1381 ). ارزیابی فعالیت های فوق برنامة ورزشی دانشگاه
گیلان، چکیده مقالات پنجمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران
. اهواز، ص 56
21 . غلامی اشلقی، هاله ( 1383 ). بررسی علل عدم شرکت دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد
ورامین (پیشوا) در فعالیت های فوق برنامة ورزشی، پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ص
.1-15
842 مدیریت ورزشی، دورة 8، شمارة 6، بهمن و اسفند 1395
22 . فرج الهی، نصرت الله ( 1373 ). بررسی جایگاه تربیت بدنی و ورزش در گذران اوقات فراغت
.1- دانشجویان دختر دانشگاه تهران، پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ص 15
مجلة پژوهش در علوم ،« توسعة ورزش از طریق تلویزیون در ایران » .( 23 . قاسمی و همکاران ( 1386
.131- ورزشی، ش 17 ، ص 148
24 . قدرتی، غلام رضا ( 1380 ). چگونگی گذران اوقات فراغت دانشجویان مرد و زن دانشگاه شهید چمران
.1- اهواز با تأکید بر نقش تربیت بدنی و ورزش، پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ص 15
روابط بین نیروی انسانی، بودج ة صرف شده، » ،( 25 . کریمیان، جهانگیر؛ تندنویس، فریدون ( 1383
نشر یة علوم ،« مساحت اماکن و تأسیسات بر افزایش فعالیت های فوق برنام ة ورزشی دانشگاه ه ا
.65- حرکتی و ورزش، ج اول، ش 3، ص 79
. 26 . مطالعه تفصیلی توسعة ورزش همگانی و تفریحی، سازمان تربیت بدنی، 1382 ، ص 77
راهکارهای ارتقا و توسعة ورزش همگانی بانوان دانشگاه » .( 27 . ممتازبخش، مریم؛ فکور، یوسف ( 1386
.53- فصلنامة دانش انتظامی، سال نهم، ش 10 ، ص 62 ،« علوم انتظامی
28 . مهدی پور، عبدالرحمان ( 1372 ). بررسی جایگاه تربیت بدنی و ورزش در گذران اوقات فراغت
.1- دانشجویان پسر دانشگاه های تهران، پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ص 15
بررسی و تحلیل مسائل و مشکلات مؤثر بر مشارکت زنان در » .( 29 . میرغفوری و همکاران ( 1388
مجلة مدیر یت ورزشی، ش ،«( فعالیت های ورزشی (مطالعة موردی: دختران دانشجوی دانشگاه یزد
.83- 1، ص 100
30. Aman, M.S. (2009). Sport for All and Elite Sport: Underlining Values and Aims for
Government Involvement via Leisure Policy, European Journal of Social Sciences, Vol. 9,
No. 4, Pp: 25-28.
31. Breslow, R. A., Ballard-Barbash, R., Munoz, K., Graubard, B. I. (2001). Long-term
recreational physical activity and breast cancer in the National Health and Nutrition
Examination Survey I epidemiologic follow-up study, Cancer Epidemiol Biomarkers
Prev, Vol. 10, Pp: 805– 808.
32. Brosse, A.L., Sheets, E. S., Lett, H. S., Blumenthal, J. A. (2002). Exercise and the
treatment of clinical depression in adults: recent findings and future directions, Sports
Med, Vol. 32, Pp: 741–760.
33. Cerin et al. (2008). How socio-economic status contributes to participation in leisure-time
physical activity, Social Science and Medicine, Vol. 66, Pp: 2596-2609.
بررسی موانع توسعة ورزش همگانی در دانشگاه های دولتی شهر تهران و ارائة راهکارهای کاربردی ...
843
34. Consultancy Study on Sport for All - Participation Patterns of Hong Kong People in
Physical Activities Summary Report, The Chinese University of Hong Kong, Department
of Sports Science & Physical Education, 2008, Pp: 12-19.
35. Frawley, S., Veal, A. J., Cashman, R., and Toohey, K. (2009). ‘Sport for All’ and Major
Sporting Events: Introduction to the Project. School of Leisure, Sport and Tourism
Working Paper 5, Sydney: UTS, Pp: 15.
36. Hallal, P. C., Andersen, L. B., Bull, F. C., Guthold, R., Haskell, W., & Ekelund, U.
(2012). Global physical activity levels: Surveillance progress, pitfalls, and prospects, The
Lancet, Vol. 380, Pp: 247–257.
37. Knowler, W. C., Barrett-Connor, E., Fowler, S. E., Hamman, R. F., Lachin, J. M., Walker,
E.A., Nathan, D. M. (2002). Diabetes Prevention Program Research Group. Reduction in
the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin, N Engl J Med,
Vol. 346, Pp: 393– 403.
38. Kohl, H. W., Craig, C. L., Lambert, E. V., Inoue, S., Alkandari, J. R., Leetongin, G., et al.
(2012). The pandemic of physical inactivity: Global action for public health, The Lancet,
Vol. 380, Pp: 294–305.
39. Lamp, K. and Morris, P. G. (1993). Leisure time Physical Activity as A Determinant of
Self-Perceived Fitness, Perceptual and motors Skills, Vol. &9, No. 3, Pp: 43-48.
40. Lampkin, A. K. (1991). The Relationship between Leisure Activities and Career
Development among a Select Group of College Snores: Ed, D, Dissertation, Virginia
Polite Chink Institution and State University. Pp: 1-15.
41. Lee, I. M., Skerrett, P. J. (2001). Physical activity and all-cause mortality: what is the
dose-response relation? Med Sci Sports Exerc, Vol. 33, Pp: S459–S471.
42. McConville, B. (2003). Revealed Nine Ways to Find Your Inner Happiness, www. The
Costman.Co.Uk/Inke.Cfmid: 126272003.
43. Mokdad, A. H., Giles, W.H., Bowman, B. A., Mensah, G. A., Ford, E. S., Smith, S. M.,
Marks, J. S. (2004). Changes in health behaviors among older Americans, 1990 to 2000,
Public Health Rep, Vol. 119, Pp: 356 –361.
44. Rowe, K., Shilbury, D., Ferkins, L., and Hinckson, E. (2013). Sport development and
physical activity promotion: An integrated model to enhance collaboration and
understanding, Sport Management Review, Pp: 1-14.
45. Slattery, M. L., Potter, J. D. (2002). Physical activity and colon cancer: confounding or
interaction? Med Sci Sports Exerc, Vol. 34, Pp: 913–919.
46. Smith, P. (1991). Positioning Recreation in Higher Education: Implication and
Opportunities in Bacher and Weese, Management of Recreational Sport in Higher
Education Benchmark Carmer, P: 254.
47. Thompson, P. D., Buchner, D., Pina, I. L., Balady, G. J., Williams, M. A., Marcus, B. H.,
Berra, K., Blair, S. N., Costa, F., Franklin, B., Fletcher, G. F., Gordon, N. F., Pate, R. R.,
Rodriguez, B. L., Yancey, A. K., Wenger, N. K. (2003). American Heart Association
Council on Clinical Cardiology (Subcommittee on Exercise, Rehabilitation, and
Prevention) and the Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism
844 مدیریت ورزشی، دورة 8، شمارة 6، بهمن و اسفند 1395
(Subcommittee on Physical Activity), Exercise and physical activity in the prevention and
treatment of atherosclerotic cardiovascular disease: a statement from the Council on
Clinical Cardiology (Subcommittee on Exercise, Rehabilitation, and Prevention) and the
Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism (Subcommittee on Physical
Activity), Circulation, Vol. 107, Pp: 3109–3116.
48. Vuori, I. M. (2001). Health benefits of physical activity with special reference to
interaction with diet, Public Health Nutr, Vol. 4, Pp: 517–528.
49. Wing, R. R., Hill, J. O. (2001). Successful weight loss maintenance, Annu Rev Nutr, Vol.
21, Pp: 323–341.
50. World Health Organization. (2004). Global strategy on diet, physical activity and health,
Geneva: WHO, Pp: 33–34.
51. World Health Organization. (2009). Global health risks: Mortality and burden of disease
attributable to selected major risks, Geneva: World Health Organization, Pp: 23–41.