نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف این تحقیق بررسی موانع توسعۀ ورزش همگانی دانشگاه‌های دولتی منتخب شهر تهران و ارائۀ راهکارهای کاربردی توسعۀ آن بود. روش انجام تحقیق توصیفی و از نوع تحلیلی بود که از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی است. جامعۀ آماری تحقیق کلیۀ اعضای هیأت علمی مرد و زن دانشکده‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌های دولتی منتخب شهر تهران بودند که به‌دلیل محدود بودن تعداد افراد جامعه از روش تمام‌شماری برای نمونه­گیری استفاده شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه­ای محقق‌ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن را استادان تأیید کردند و پایایی آن توسط آزمون آلفای کرونباخ محاسبه شد (91/0 = a). نتایج تحقیق نشان داد که 9 دسته مانع در توسعۀ ورزش همگانی دانشگاه مؤثرند که به‌ترتیب اولویت عبارت‌اند از: موانع سیاست­گذاری و برنامه­ریزی، موانع شناختی، موانع مالی، موانع آموزشی، موانع قانونی، موانع اطلاعاتی، موانع انسانی، موانع فردی و موانع زیرساختی. در پایان هم راهکارهایی برای توسعۀ ورزش همگانی دانشگاه ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigating of Developmental Barriers of Sport for All in State Universities of Tehran City and Presenting Developing Strategies

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ali Asefi 1
  • hassan asadi dastjerdi 2

1 Assistant Professor, Sport Sciences Faculty, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Professor, Sport Sciences Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

 
The aim of this study was to investigate developmental barriers of sport for all in selected state universities of Tehran city and to present strategies to developing it. The method of this study was descriptive-correlation and application in terms of aim. The statistical population consisted of all male and female faculty members of faculties of physical education and sport sciences of selected state universities of Tehran city. As the population was limited, census method was used for sampling. Data were collected by a researcher-made questionnaire; its face and content validity was determined by professors and its reliability was calculated by Cronbach alpha coefficient (a=0.90). The results indicated that nine categories of barriers influenced developing sport for all in universities: policy making and planning barriers, cognitive barriers, financial barriers, educational barriers, legal barriers, information barriers, human barriers, personal barriers and infrastructure barriers. Finally, strategies were introduced to develop sport for all in universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • developmental barriers
  • sport for all
  • Strategy
  • University
١. آذرنیا، هدایت ( 1384 ). بررسی گرایش دانشجویان دانشگاه تبریز به ورزش همگانی ، پایان نامة
.1- کارشناسی، دانشگاه تبریز، ص 15
مقایسة دیدگاه های اعضای » .( 2. آفرینش خاکی، اکبر؛ تندنویس، فریدون؛ مظفری، سید احمد ( 1384
نشر یة علوم ،« هیات علمی، مربیان، ورزشکاران و مدیران در مورد چگونگی توسعة ورزش همگانی
.1- حرکتی و ورزش، ج اول، ش 5، ص 22
3. اسدی، حسن ( 1380 ). نیازسنجی و نظرسنجی از دانشجویان در خصوص فعالیت های تربیت بدنی و
- ورزش دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، تهران، پژوهشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، ص 15
.1
تأثیر ورزش بر سلامت روانی در بعد جسمانی، اضطراب و اختلال خواب » .( 4. اصفهانی، نوشین ( 1381
.75- مجلة حرکت، ش 12 ، ص 86 ،«( کارکرد اجتماعی و افسردگی دانشجویان دانشگاه الزهرا (س
5. امیرتاش، علی محمد ( 1383 ). فوق برنامه و اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت های ورزشی در دانشگاه
تربیت معلم تهران از دیدگاه مدیران، اعضای هیات علمی و کارکنان آن ، فصلنامة المپیک، سال
.37- دوازدهم، ش 2، ص 51
6. انورالخولی، امین ( 1966 ). ورزش و جامعه، ترجمة حمیدرضا شیخی ( 1381 )، بنیاد پژوهش ها ی
اسلامی آستان قدس رضوی و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، مشهد
. و تهران، 1381 ، ص 27
7. جعفری حجین، افسر؛ شب خیز، فاطمه ؛ مشهوری، مرضیه ( 1384 ). بررسی میزان اوقات فراغت
.103- دانشجویان دختر دانشگاه تهران با تأکید بر تربیت بدنی، مجلة حرکت، ش 27 ، ص 116
8. خداداد کاشی، حمید ( 1384 ). تعیین اثربخشی فعالیتهای ورزشی فوقبرنامة دانشگاههای تهران و
.1- ارائة الگوی اثربخش، رسالة دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس، ص 15
9. خسروی زاده، اسفندیار ( 1381 ). بررسی اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه اراک با تأکید بر فعالیت -
. های ورزشی، چکیده مقالات پنجمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، ص 20
نقش ورزش در گذران اوقات فراغت » .( 10 . رحمانی، احمد؛ بخشی نیا، طیبه؛ قوامی، سید سعید ( 1385
.33- مجلة پژوهش در علوم ورزشی، ش 12 ، ص 50 ،« دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
مقایسة نحو ة گذران اوقات فراغت دانشجویان علوم » .( 11 . زارعی، علی؛ تندنویس، فریدون ( 1382
بررسی موانع توسعة ورزش همگانی در دانشگاه های دولتی شهر تهران و ارائة راهکارهای کاربردی ...
841
نشریة علوم حرکتی و ورزش، ج اول، ،« پزشکی کشور با دانشجویان دانشگاه های غیرپزشکی و آزاد
.18- ش 2، ص 25
12 . زرخواه، محمد ( 1388 ). گذران اوقات فراغت کارکنان بانک ملت شهر تهران و نیازسنجی برنامههای
. تفریحی و ورزشی، پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ص 24
تبیین راهکارهای جذب و افزایش » .( 13 . سید عامری، میرحسن؛ قربان بردی، محمدآلق ( 1391
پژوهشهای ،«( مشارکت شهروندان در برنامههای ورزش همگانی و تفریحی (مطالعة موردی ارومیه
.23- مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، سال دوم، ش 4، ص 34
توصیف امکانات فوق برنامة ورزشی دانشگاه های » .( 14 . شکرچی زاده، پریوش؛ کریمیان، جهانگیر ( 1383
.157- مجلة حرکت، ش، 23 ، ص 169 ،« علوم پزشکی از دیدگاه مدیران تربیت بدنی
15 . صانعی، سعید ( 1384 ). بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران
.1- با تأکید بر فعالیت های ورزشی، پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، ص 15
16 . صباغ لنگرودی، مهدی ( 1377 ). چگونگی گذران اوقات فراغت دانشجویان پسر دانشگاه اصفهان ب ا
.1- تأکید بر ورزش، پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، ص 15
نحوة گذراندن اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه های آزاد » .( 17 . صفانیا، علی محمد ( 1380
.127- مجلة حرکت، ش 9، ص 140 ،« اسلامی کشور با تأکید بر فعالیت های ورزشی
سرما یة فرهنگی » .( 18 . عادلخانی، امین؛ واعظ موسوی، سید محمدکاظم؛ فراهانی، ابوالفضل ( 1391
فصلنام ة مجلس و راهبرد، سال ،«( شرکت کنندگان در ورزش همگانی (سیاستگذاری و راهکاره ا
.5- نوزدهم، ش 69 ، ص 32
19 . عزیزی، بیستون ( 1387 ). بررسی نگرش دانشجویان ساکن خوابگاههای دانشگاه تهران به ورزش -
.1- همگانی، پایان نامة کارشناسیارشد، دانشگاه تهران، ص 15
20 . غفوری روزبهانی، احمد؛ همتی نژاد، مهرعلی ( 1381 ). ارزیابی فعالیت های فوق برنامة ورزشی دانشگاه
گیلان، چکیده مقالات پنجمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران
. اهواز، ص 56
21 . غلامی اشلقی، هاله ( 1383 ). بررسی علل عدم شرکت دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد
ورامین (پیشوا) در فعالیت های فوق برنامة ورزشی، پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ص
.1-15
842 مدیریت ورزشی، دورة 8، شمارة 6، بهمن و اسفند 1395
22 . فرج الهی، نصرت الله ( 1373 ). بررسی جایگاه تربیت بدنی و ورزش در گذران اوقات فراغت
.1- دانشجویان دختر دانشگاه تهران، پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ص 15
مجلة پژوهش در علوم ،« توسعة ورزش از طریق تلویزیون در ایران » .( 23 . قاسمی و همکاران ( 1386
.131- ورزشی، ش 17 ، ص 148
24 . قدرتی، غلام رضا ( 1380 ). چگونگی گذران اوقات فراغت دانشجویان مرد و زن دانشگاه شهید چمران
.1- اهواز با تأکید بر نقش تربیت بدنی و ورزش، پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ص 15
روابط بین نیروی انسانی، بودج ة صرف شده، » ،( 25 . کریمیان، جهانگیر؛ تندنویس، فریدون ( 1383
نشر یة علوم ،« مساحت اماکن و تأسیسات بر افزایش فعالیت های فوق برنام ة ورزشی دانشگاه ه ا
.65- حرکتی و ورزش، ج اول، ش 3، ص 79
. 26 . مطالعه تفصیلی توسعة ورزش همگانی و تفریحی، سازمان تربیت بدنی، 1382 ، ص 77
راهکارهای ارتقا و توسعة ورزش همگانی بانوان دانشگاه » .( 27 . ممتازبخش، مریم؛ فکور، یوسف ( 1386
.53- فصلنامة دانش انتظامی، سال نهم، ش 10 ، ص 62 ،« علوم انتظامی
28 . مهدی پور، عبدالرحمان ( 1372 ). بررسی جایگاه تربیت بدنی و ورزش در گذران اوقات فراغت
.1- دانشجویان پسر دانشگاه های تهران، پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ص 15
بررسی و تحلیل مسائل و مشکلات مؤثر بر مشارکت زنان در » .( 29 . میرغفوری و همکاران ( 1388
مجلة مدیر یت ورزشی، ش ،«( فعالیت های ورزشی (مطالعة موردی: دختران دانشجوی دانشگاه یزد
.83- 1، ص 100
30. Aman, M.S. (2009). Sport for All and Elite Sport: Underlining Values and Aims for
Government Involvement via Leisure Policy, European Journal of Social Sciences, Vol. 9,
No. 4, Pp: 25-28.
31. Breslow, R. A., Ballard-Barbash, R., Munoz, K., Graubard, B. I. (2001). Long-term
recreational physical activity and breast cancer in the National Health and Nutrition
Examination Survey I epidemiologic follow-up study, Cancer Epidemiol Biomarkers
Prev, Vol. 10, Pp: 805– 808.
32. Brosse, A.L., Sheets, E. S., Lett, H. S., Blumenthal, J. A. (2002). Exercise and the
treatment of clinical depression in adults: recent findings and future directions, Sports
Med, Vol. 32, Pp: 741–760.
33. Cerin et al. (2008). How socio-economic status contributes to participation in leisure-time
physical activity, Social Science and Medicine, Vol. 66, Pp: 2596-2609.
بررسی موانع توسعة ورزش همگانی در دانشگاه های دولتی شهر تهران و ارائة راهکارهای کاربردی ...
843
34. Consultancy Study on Sport for All - Participation Patterns of Hong Kong People in
Physical Activities Summary Report, The Chinese University of Hong Kong, Department
of Sports Science & Physical Education, 2008, Pp: 12-19.
35. Frawley, S., Veal, A. J., Cashman, R., and Toohey, K. (2009). ‘Sport for All’ and Major
Sporting Events: Introduction to the Project. School of Leisure, Sport and Tourism
Working Paper 5, Sydney: UTS, Pp: 15.
36. Hallal, P. C., Andersen, L. B., Bull, F. C., Guthold, R., Haskell, W., & Ekelund, U.
(2012). Global physical activity levels: Surveillance progress, pitfalls, and prospects, The
Lancet, Vol. 380, Pp: 247–257.
37. Knowler, W. C., Barrett-Connor, E., Fowler, S. E., Hamman, R. F., Lachin, J. M., Walker,
E.A., Nathan, D. M. (2002). Diabetes Prevention Program Research Group. Reduction in
the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin, N Engl J Med,
Vol. 346, Pp: 393– 403.
38. Kohl, H. W., Craig, C. L., Lambert, E. V., Inoue, S., Alkandari, J. R., Leetongin, G., et al.
(2012). The pandemic of physical inactivity: Global action for public health, The Lancet,
Vol. 380, Pp: 294–305.
39. Lamp, K. and Morris, P. G. (1993). Leisure time Physical Activity as A Determinant of
Self-Perceived Fitness, Perceptual and motors Skills, Vol. &9, No. 3, Pp: 43-48.
40. Lampkin, A. K. (1991). The Relationship between Leisure Activities and Career
Development among a Select Group of College Snores: Ed, D, Dissertation, Virginia
Polite Chink Institution and State University. Pp: 1-15.
41. Lee, I. M., Skerrett, P. J. (2001). Physical activity and all-cause mortality: what is the
dose-response relation? Med Sci Sports Exerc, Vol. 33, Pp: S459–S471.
42. McConville, B. (2003). Revealed Nine Ways to Find Your Inner Happiness, www. The
Costman.Co.Uk/Inke.Cfmid: 126272003.
43. Mokdad, A. H., Giles, W.H., Bowman, B. A., Mensah, G. A., Ford, E. S., Smith, S. M.,
Marks, J. S. (2004). Changes in health behaviors among older Americans, 1990 to 2000,
Public Health Rep, Vol. 119, Pp: 356 –361.
44. Rowe, K., Shilbury, D., Ferkins, L., and Hinckson, E. (2013). Sport development and
physical activity promotion: An integrated model to enhance collaboration and
understanding, Sport Management Review, Pp: 1-14.
45. Slattery, M. L., Potter, J. D. (2002). Physical activity and colon cancer: confounding or
interaction? Med Sci Sports Exerc, Vol. 34, Pp: 913–919.
46. Smith, P. (1991). Positioning Recreation in Higher Education: Implication and
Opportunities in Bacher and Weese, Management of Recreational Sport in Higher
Education Benchmark Carmer, P: 254.
47. Thompson, P. D., Buchner, D., Pina, I. L., Balady, G. J., Williams, M. A., Marcus, B. H.,
Berra, K., Blair, S. N., Costa, F., Franklin, B., Fletcher, G. F., Gordon, N. F., Pate, R. R.,
Rodriguez, B. L., Yancey, A. K., Wenger, N. K. (2003). American Heart Association
Council on Clinical Cardiology (Subcommittee on Exercise, Rehabilitation, and
Prevention) and the Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism
844 مدیریت ورزشی، دورة 8، شمارة 6، بهمن و اسفند 1395
(Subcommittee on Physical Activity), Exercise and physical activity in the prevention and
treatment of atherosclerotic cardiovascular disease: a statement from the Council on
Clinical Cardiology (Subcommittee on Exercise, Rehabilitation, and Prevention) and the
Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism (Subcommittee on Physical
Activity), Circulation, Vol. 107, Pp: 3109–3116.
48. Vuori, I. M. (2001). Health benefits of physical activity with special reference to
interaction with diet, Public Health Nutr, Vol. 4, Pp: 517–528.
49. Wing, R. R., Hill, J. O. (2001). Successful weight loss maintenance, Annu Rev Nutr, Vol.
21, Pp: 323–341.
50. World Health Organization. (2004). Global strategy on diet, physical activity and health,
Geneva: WHO, Pp: 33–34.
51. World Health Organization. (2009). Global health risks: Mortality and burden of disease
attributable to selected major risks, Geneva: World Health Organization, Pp: 23–41.