نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد مدیریت بازاریابی در ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس‌ارشد مدیریت رویدادهای ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناس‌ارشد هیدروژئومورفولوژی، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

 
هدف از تحقیق حاضر تعیین مکان­های بهینه برای ساخت مجموعه­های ورزشی براساس مدل ANP در محدودۀ بخش مرکزی شهر یزد است. این تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی و کاربردی و روش پژوهش میدانی و کتابخانه­ای است. به‌منظور انتخاب مکان بهینه برای تأسیس مجموعۀ ورزشی در بخش مرکزی یزد شش فاکتور در نظر گرفته شد. به این منظور پس از تهیۀ لایه­های اطلاعاتی، ضرایب و ارزش آنها با استفاده از مدل ANP محاسبه شد، سپس در محیط GIS براساس ضریب اعمالی کار همپوشانی صورت گرفت. مطابق نقشۀ نهایی، مناطق حاشیۀ جنوب شرق و جنوب غربی شهر یزد دارای بیشترین سازگاری و همچنین مناطق شرقی یزد که منطبق بر مرز بخش مرکزی هستند، دارای کمترین سازگاری هستند. با توجه به نقشۀ کلی، مکان­های بهینه برای ساخت اماکن انتخاب شد، که پیشنهاد می­شود مسئولان مربوط برای ساخت اماکن ورزشی به این نقشه­ها توجه کنند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Locating an Optimal Place to Construct sports Complexes with ANP Model (Case Study: Central Yazd)

نویسندگان [English]

 • mohammad mollanouri shamsi 1
 • mojtaba mollanouri shamsi 2
 • hamid ganjaeaian 3

1 master

2 master

3 master

چکیده [English]

 
The aim of the present study was to determine optimal locations to construct sports complexes based on ANP model in the center of Yazd city. This study was descriptive-analytical and applied and research method was field and library. In order to select an optimal location to establish a sports complex in the center of Yazd, six factors were considered. After preparing the information layers, their coefficients and values were calculated with ANP model and then overlay was carried out on based on the applied coefficients in GIS. According to the final map, southeast and southwest suburbs of Yazd city had the highest compatibility and eastern regions of Yazd which corresponded to the border of central part had the least compatibility. Therefore, according to the final map of optimal locations to construct sport complexes, it is suggested that the authorities should pay attention to these maps to construct these complexes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • ANP
 • GIS
 • Locating
 • sports facilities
 • Yazd
 1. ابراهیمی، کلثوم (1386). «تحلیل فضایی اماکن ورزشی شهرستان آمل با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی»، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی، دانشگاه شمال (آمل)، ص 123-116.
 2. تاجی، احمد (1389). «مکان‌یابی مکان‌های ورزشی در شهر رشت با استفاده از AHP در محیط GIS»، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان.
 3. جلالی فراهانی، مجید (1393). مدیریت اماکن، تأسیسات و تجهیزات ورزشی، چ هشتم، تهران: دانشگاه تهران، ص2
 4. حسینی، سید سیروان؛ کاشف، سید محمد؛ سید عامری، میرحسن (1392). «مکان‌یابی اماکن ورزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS): مطالعة موردی شهر سقز»، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی دورة 2، ش 2، ص 34-25.
 5. زمردیان، محمدجعفر (1383). کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه­ریزی شهری و روستایی، انتشارات دانشگاه پیام نور
 6. زهره وندیان، کریم؛ ابراهیمی، فرشته (1392)، «ارائۀ مدل پیشنهادی برای مکان­گزینی اماکن ورزشی با استفاده از تلفیق سیستم (MCDM) و روش‌های تصمیم­گیری چندمعیاره (GIS) اطلاعات جغرافیایی»، مطالعات مدیریت ورزشی، ش 21، ص 126-111.
 7. سرور، هوشنگ؛ خیری‌زاده آروق، منصور؛ لاله‌پور، منیژه (1393). «نقش عوامل محیطی در امکان‌سنجی توسعه فیزیکی بهینۀ شهر ملکان»، دورۀ پنجم، ش 18، پاییز 1393، ص 114-95.
 8. سلطان حسینی، محمد؛ علی دوست قهفرخی، ابراهیم؛ فراهانی، ابوالفضل (1393). «بررسی اثرات زیست- محیطی و ترافیکی اماکن ورزشی شهر یزد بر محیط شهری آن». مطالعات مدیریت ورزشی، ش 24، ص 15-30
 9. سلیمانی امیری، قاسم (1389)، «مکان‌یابی فضاهای ورزشی شهر بابل با استفاده از GIS و تعیین میزان استفاده از آنها»، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
 10. سلیمی، مهدی؛ سلطان حسینی، محمد (1391). «مکان‌گزینی اماکن ورزشی با استفاده از مدل‌های پیوسته وگسستة فضایی مبتنی بر ترکیب دو مدل AHP و TOPSIS»، نشریة مطالعات مدیریت ورزشی، ش 13، ص 180-157.
 11. سلیمی، مهدی؛ سلطان حسینی، محمد؛ تقوایی، مسعود (1391). «انتخاب مکان بهینه به‌منظور ساخت اماکن ورزشی روباز با استفاده از GIS مطالعة موردی: منطقه­های 5 و 6 شهر اصفهان»، مطالعات مدیریت ورزشی، ش 61، زمستان 1391، صص 37-62
 12. فاضل‌نیا، غریب؛ کیانی، اکبر؛ رستگار، موسی (1389). «مکان‌یابی بهینه فضاهای ورزشی شهر زنجان با استفاده از مدل تحلیل سلسله‌مراتبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی»، پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال اول، ش 1، ص 20-1.
 13. فرد گیل، (1392). مدیریت اماکن ورزشی، ترجمۀ حسن اسدی، کیوان شعبانی مقدم،  نوشین اصفهانی، چ چهارم، تهران: دانشگاه تهران، ص 114.
 14. قادری، عمران (1381). «توسعة پایدار شهری و مکان­یابی فضاهای ورزشی در شهر»، مجموعه مقالات اولین سمینار ورزش، محیط زیست و توسعة پایدار، کمیتة ملی المپیک، ص 44-27.
 15. قادری، عمران (1384). «سرانه و استاندارد فضاهای ورزشی»، مجموعه مقالات سمینار ملی مدیریت ورزشی، اصفهان، ص 111-89.
 16. حبیبی، کیومرث؛، نظر عدلی، سعید (1386). «پیاده‌سازی الگوریتم سلسله‌مراتبی در محیط GIS به‌منظور مکان‌گزینی فضاهای عمومی شهر (مطالعۀ موردی فضاهای ورزشی منطقۀ شش تهران)»، همایش ژئوماتیک 86، تهران.
 17. منصورزاده، علی‌محمد (1393). نقش عوامل محیطی در توسعۀ فیزیــکی شهر (مطالعۀ موردی شهر ارکواز-ایلام)، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی.
 18. مؤمنی، منصور؛ شریفی سلیم، علیرضا (1390). مدل‌ها و نرم‌افزارهای تصمیم­گیری چندشاخصه، چ اول، تهران: نشر مؤلفین.
 19. میکائیلی، علیرضا (1387). «لزوم سازماندهی و برنامه‌ریزی و طراحی تفریحی-فراغتی با تأکید بر فعالیت­های ورزشی»، مجموعه مقالات اولین همایش توسعة پایدار در نواحی شهری، دانشگاه تبریز، ص 121-114.
 20. وارثی، حمیدرضا؛ علی‌نژاد طیبی، کاووس (1390). «تحلیل تناسب زمین برای توسعة شهری با استفاده از مدل AHP مطالعة موردی: شهر فیروزآباد»، پژوهش و برنامه­ریزی شهری، سال دوم، زمستان، ش 7.

 

 

 

 1. Dehring, C. A., Depken, C. A. and Ward, M. R. (2007). «The Impact of Stadium Announcements on Residential Property Values: Evidence from a Natural Experiment in Dallas-Fort Worth». Contemporary Economic Policy.; 25(4):627-38.
 2. Higgs g., Mitch L., Paul N. (2015). «Accessibility to sport facilities in Wales: A GIS-based analysis of socioeconomic variations in provision», Geoforum, 62, 105-120.
 3. Higgs g. (2006). «Integrating multi-criteria techniques with geographical information systems in

waste facility location to enhance public participation», Journal of Waste Management & Research, volume 24, pp 105-11.

 1. Geneletti, D. (2007). «Impact assessment of proposed ski areas: A GIS approach integrating biological, physical and landscape indicators Department of Civil and Environmental Engineering», University of Trento, Via Mesiano, 77, 38050 Trento, Italy.
 2. Huntley, M.; Liue, X.; Dougall, K.; Gibbings, P. (2011). «Mapping cycling pathways and Route selection using GIS and GPS Faculty of Engineering and Surveying The University of Southern Queensland Toowoomba», QLD 4350, Australia.
 3. Macintyre, S. Ellaway, A (1998). «Social and local variations in the use ofurban neighbourhoods: a case study in Glasgow». Health & Place 4, 91–94
 4. McCormac, G., Giles-Corti, b., Lange,A., Smith,A.,Matric,K.,& Pikora,T (2004). «An update of recent evidence of the relationship between objective and selfreport measures of the physical environment and physical activity behaviours», Journal of Science and Medicine in sport, 7, pp 81-92.
 5. Pascual C. Regidor E. Astasio P. (2007). «Orte The association ofcurrentand sustained area-based adverse environment with physical inactivity», Social Scienceand Medicin; 65,454–66