نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد، دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه اقتصاد، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر ابهام در نتیجۀ ناشی از افزایش سطح توازن رقابتی بر میزان حضور تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران است. میزان حضور تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران، به روش کتابخانه‌ای و از منابع موجود در سازمان لیگ، فدراسیون و نشریات معتبر باشگاهی، به‌صورت ریز، تهیه، جمع‌آوری و منظم شد. میزان توازن رقابتی نیز با استفاده از سه معیار پرکاربرد c5,SDW,Herfindal برای چهار لیگ فوتبال ایران، ژاپن، چین و کرۀ جنوبی محاسبه شد. نتایج نشان داد که لیگ برتر فوتبال ایران براساس شاخص هرفیندال دارای بالاترین سطح توازن رقابتی در میان چهار لیگ مذکور است. همچنین نتایج آزمون علیت گرنجری و مقایسۀ روند دو متغیر میزان حضور و سطح توازن رقابتی در لیگ برتر فوتبال ایران، نشان داد که ضمن اثر اولیه از سمت توازن رقابتی، با افزایش ابهام در نتایج مسابقات (افزایش سطح توازن رقابتی)، میزان حضور تماشاگران افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Outcome Uncertainty Induced by Increased Competitive Balance on Spectators' Attendance Demand in Iran Football Premier League

نویسندگان [English]

 • yavar dashtbany 1
 • hamid Abrishami 2
 • seyed nasrollah sajjadi 3

1 PhD student Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran

2 Faculty and Professor of Economics of Tehran University

3 Tehran University, Faculty of Physical Education and Sports Sciences faculty member and Associate Professor, Department of Management and Planning

چکیده [English]

The aim of the present study was to examine the effect of outcome uncertainty induced by increased competitive balance level on the amount of spectators' attendance in Iran football premier league. Therefore, the amount of spectators' attendance in Iran football premier league was prepared, collected and organized in detail by library sources, the present sources of league organization, federation as well the reliable publications of the club. In addition, the competitive balance was calculated using three applicable standards of C5, SDW and Herfindal for four football leagues of Iran, Japan, China and South Korea. The results indicated that Iran football premier league enjoyed the highest competitive balance level among the above four leagues based on Herfindal standard. In addition, the results obtained from Granger causality test and the comparison of two variables of 'presence' and 'competitive balance level' in Iran football premier league indicated that in addition to the initial effect of competitive balance, increased uncertainty of the outcome of matches (increased level of competitive balance) increased spectators' attendance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • competitive balance
 • football demand
 • Iran premier league
 • outcome uncertainty
 • sport economics
 1. الهی، علیرضا (1387). موانع و راهکارهای توسعۀ اقتصادی صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران، پایان‎نامۀ دکتری، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، ص 124-23.
 2. صادقی، حسین؛ اصغرپور، حسین؛ گلچین‌فر، نازلی (1388). «تخمین تابع تقاضای تماشای لیگ برتر فوتبال ایران»، فصلنامۀ پژوهش‎های اقتصادی، ش‎ 3، ص 202-183.
 3. یوسفی، بهرام؛ حسنی، احمد؛ دل‎انگیز، سهراب (1387). مبانی علم اقتصاد و اقتصاد ورزش، انتشارات دانشگاه رازی، چ تهران، ص 96-21.
 4. رسولی، سید مهدی؛ ساعتچیان، وحید؛ الهی، علیرضا (1392). «پراکندگی قدرت در لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران و لیگ‌های برتر اروپا با استفاده از تیم برتر، منحنی لورنز و ضریب جینی) K) شاخص‌های اقتصادی»، مطالعات مدیریت ورزشی، ش هفدهم، ص 190-175.
 5. درویشی، ابوالفضل؛ دوستی، مرتضی (1393). «مقایسۀ تعادل رقابتی لیگ برتر فوتبال ایران با لیگهای منتخب فوتبال کشورهای اروپایی»، پژوهش‌نامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، ش نوزدهم ص 116- 109.
 6. نقش‌بندی، سید صلاح‌الدین؛ یوسفی، بهرام؛ صادقی بروجردی، سعید (1391). «مقایسۀ تعادل رقابتی لیگ برتر فوتبال ایران با پنج لیگ فوتبال حرفه‌ای اروپا در فصل 2009 - 2010 میلادی»، مدیریت ورزشی، ش 13، ص 78- 65.

 

 

 

4. Balfour, A., & Porter, P. (1991). The reserve clause in professional sports: Legality and effect on competitive balance. Labor Law Journal, 42, 8-18.

 

5. Borland, J.,&Lye, J. (1992). Attendance at Australian rule football:Apanel study. Applied Economics,24(9), 1053-1058.

 

6. Brands, Leif., Frank, E. (2006), How Fans May ImroveCompetitce Balance an Emporoca; Analysis of the German, Journal of Sport Economic. Pdf.( pp 55-79)

 

 

7. Fort,R., Maxcy,J.(2003).Competitive Balance in Sports Leagues: An Introduction. Journal of Sport Economic, Pdf.(pp 88-96)

 

8.Goossens, K., (2006), Competitive Balance in European Football: Comparsion By Adapting Measures: Ntional Measure of Seasonal Imbalance and Top3, Journal of Sport Economic, Pdf.(pp 32-68)

 

9. Koning, R.H. Balance in Competition in Dutch Soccer. The Statistician, 2000, 419–431.

 

10. Kral dell Julio, D. (2009), CB and Match Uncertaintly in Gread – Slam Tennis, Effect of Seeding SAstem, Gender and Court Surface, Journal of Sport Economic, Pdf.(pp 35-42)

 

11. Krigsted, Morten.,Gerrard, Bill, (2002), Competitive Blanace in European

Football, University Business School Uk. Jurnal of Sport Economic.Pdf.(pp24-27)

12. Marques, A., (2002), Competitive Balance in the Protuguese Premier League of Proessional Soccer, Journal of Sport Economic, Pdf.(pp 43-53)

 

13. Oughton, C., Michi., (2004), Competitive Balance in Football: Trends and Effects, Journal of Sport Economic, Pdf(pp 31-54)

 

14. Peel, D., & Thomas, D. (1988). Outcome uncertainty and the demand for football: an analysis of matchattendance in the English football league. Scottish Journal of Political Economy, 35(3), 242-249.

 

15. Rascher, D. (1999). A test of the optimal positive production network externality in major league baseball. In J. Fizel, E. Gustafson, & L. Hadley (Eds.), Sports economics: Current research (pp. 27-45).Westport, CT: Greenwood.

16. Rottenberg, S. (1956). The baseball players’ labor market.Journal of Political Economy, 64,242-258.

 

17. Szymansky, S. (2000), Income inequality, competitive balance and the attractiveness

of team sports: some evidence and a natural experiment from English soccer,forthcoming in the Economic Journal Feature on the economics of team sports.(pp 11-27)

 

18.Ten, K. (2010), Blanace, Journal of Competitive Sport Economic, Pdf.(pp 13-18)

 

19. Vrooman, J. (1995). A general theory of professional sport leagues.Southern Economic Journal, 61,971-990.