نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسارشد مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق ارزیابی شاخص‌های استاندارد و ایمنی در باشگاه‌های بدنسازی شهر تهران بود. جامعۀ آماری تحقیق باشگاه‌های بدنسازی شهر تهران، اعم از باشگاه­های دولتی و خصوصی بود که از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای پنج منطقۀ شهر تهران انتخاب شدند. سپس براساس نمونه‌گیری غیرتصادفی در دسترس 20 باشگاه از این مناطق بررسی شدند که در مجموع 100 باشگاه بدنسازی بررسی شدند. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی-میدانی است که از طریق چک‌لیست و مشاهدۀ حضوری محقق در باشگاه‌های بدنسازی شهر تهران انجام گرفت. چک­لیست مورد استفاده محقق‌ساخته بود و 111 گویه داشت و از چهار بخش ملاحظات کلی (برنامه‌ریزی مکان و موقعیت، دسترسی برای همه و اسکان)، مناطق همگانی (پذیرش و ورودی، دفتر کار، کافی‌شاپ و سالن استراحت، منطقۀ بازاریابی و رختکن)، سالن‌های بدنسازی و مناطق اختصاصی آن و طراحی سالن تناسب‌اندام و طراحی کف سالن (روشنایی روز و نماها، آینه‌ها، سقف سالن و تهویه و دمای سالن) تشکیل شده بود. یافته‌های تحقیق نشان داد که وضعیت باشگاه‌های بدنسازی در بخش‌های ملاحظات کلی (برنامه‌ریزی مکان و موقعیت خوب، دسترسی برای همه و اسکان متوسط)؛ مناطق همگانی (پذیرش و ورودی متوسط، دفتر کار خوب، کافی‌شاپ و سالن استراحت متوسط، منطقۀ بازاریابی ضعیف، رختکن خوب)؛ سالن‌های بدنسازی و مناطق اختصاصی آن خوب؛ طراحی سالن تناسب‌اندام و طراحی کف سالن (روشنایی روز و نماها متوسط، آینه‌ها، سقف سالن و تهویه و دمای سالن) خوب است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Evaluation of Standard and Safety Indexes in Tehran Fitness Gyms

نویسندگان [English]

  • Elahe Golabi 1
  • Mohammadreza Esmaeili 2
  • Farzad Ghafouri 2

1 MSc of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

2 . Associate Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

 
The aim of this study was to evaluate standard and safety indexes in Tehran fitness gyms. The population consisted of state and private fitness clubs in Tehran.  5 regions of Tehran city were selected by cluster sampling method; then, 20 clubs from each region were selected by on non-random convenience sampling method, so a total of 100 fitness clubs were assessed. The aim of this study was applied and a descriptive-field method was used. This study was conducted by a checklist and researcher's direct observation at Tehran fitness gyms. The researcher-made checklist contained 111 items and 4 sections: general considerations (location and site planning, accessibility for all, accommodation), the public areas (reception and entrance, office, coffee shop and lounge, marketing area, changing rooms), fitness gyms and their special areas and fitness gym design and floor design (daylight and views, mirrors, ceiling, air conditioning, and room temperature). The results showed that the situation of fitness gyms in general considerations (location and site planning good, accessibility for all and accommodation moderate), the public areas (reception and entrance moderate, office good, coffee shop and lounge moderate, marketing area weak, changing rooms good), fitness gyms good and their special areas good, fitness gym design and floor design (daylight and views moderate, mirrors, ceiling, air conditioning and room temperature good).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fitness
  • gym
  • safety index
  • standard index
1. تقوایی، مسعود؛ مرادی، گلشن (1385). تحلیلی بر وضعیت میدان‌ها و سالن‌های ورزشی شهر اصفهان در راستای بهره‌گیری مطلوب، همایش ملی مناسب‌سازی محیط شهر، ص 66-48.
2. ثابتی، مریم (1378). بررسی وضعیت تأسیسات و تجهیزات و برنامه‌ها و نیروی انسانی کانون‌های ورزشی خواهران مناطق هفت‌گانۀ مشهد، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد رشتۀ تربیت ‌بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ص 50-46.
3. جابری، اعظم؛ صادقی، اردشیر؛ امام‌وردی، حسین (1385). بررسی وضعیت بهداشتی و ایمنی سالن‌های ورزشی شهر مشهد، پنجمین همایش بین‌المللی تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، پژوهشکدۀ تربیت ‌بدنی، ص 20-1.
4. سهرابی، پوریا؛ کاشف، میر محمد؛ جوادی‌پور، محمد؛ حسینی، فاطمه‌السادات (1390). «بررسی وضعیت دسترسی، همجواری و ساخت اماکن و فضاهای ورزشی شهرستان ارومیه با توجه به استانداردها»، پژوهش در علوم ورزشی، (11)، ص 146-133.
5. شهابی‌نژاد، مهدی (1391). بررسی وضعیت ایمنی سالن‌های ورزشی وابسته به ادارۀ کل ورزش و جوانان استان کرمان، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ص  100-86.
6. شیرعلی، محسن (1381). وضعیت برنامه‌ها، نیروی انسانی و تأسیسات و تجهیزات و بودجۀ گروه‌های آموزشی تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی واحدهای دانشگاه آزاد کشور در دورۀ کارشناسی از دیدگاه مدیران گروه، مدرسین و دانشجویان، رسالۀ تحصیلی دکتری رشتۀ تربیت ‌بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، ص 112-92.
7. شیری، بیژن (1388). استانداردها و ایمنی در اماکن ورزشی. به سفارش شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور". ص  16-4.
8. غلامی، سجاد (1391). ارزیابی وضعیت ایمنی و بهداشتی سالن‌های چندمنظورۀ ورزشی و رابطۀ آن با وقوع آسیب‌های ورزشی، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، پژوهشکدۀ تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز، ص 45-15.
9. فارسی، علیرضا؛ علیزاده، محمدحسین؛ فارسی، سیروس؛ شجاعی، علی (1386). «بررسی وضعیت ایمنی اماکن ورزشی دانشگاه‌های دولتی تهران و ارائۀ راه‌کارهای مناسب»، پژوهش در علوم ورزشی، پژوهشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، ص 26-1.
10. منوچهری، علی (1387). توصیف وضعیت اماکن، تجهیزات و نیروی انسانی (ورزشی) مناطق آموزش و پرورش تهران، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشکدۀ تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی تهران مرکزی، ص 101- 90.
11. نوبخت، فرزاد (1391). مهندسی طراحی و ساخت فضاهای سرپوشیدۀ ورزشی، پژوهشکدۀ تربیت ‌بدنی، کنفرانس بین‌المللی مهندسی ورزش، ص 16- 1.
12. نورشاهی، مریم (1387). بررسی وضعیت سالن‌های ورزشی دولتی شهر تهران، گزارش طرح پژوهشی ادارۀ ورزش بانوان، سازمان تربیت ‌بدنی، ادارۀ کل تربیت ‌بدنی استان تهران، ص 54-52.
13. هاشمی، علی (1381). «بررسی کمی و کیفی اماکن و تأسیسات ورزشی ادارۀ کل تربیت ‌بدنی استان یزد و مقایسه توصیفی با استان هرمزگان»، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد تربیت ‌بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ص 86- 77.
14. Abbott, K.L. & all (2008). “Evaluation Safe Club: can risk management training improve the safety activities of community soccer club?”. Br J sports Med, 42, pp: 460-465.
15. Adome, O.R. (2007). “Lifestyle Diseases in Uganda. Presentation at the CPF Workshop”. Kampala, Uganda, pp: 32.
16. Community Gyms Step By Step Guide (2011). “Government of South Australia - Office for recreation and sports”. One eighty sport and leisure solutions, pp:40.
17. Facilities (2004). “Department of Athletics and Recreation, Fitness and Recreation Facilities, Northwestern University, Illinois, USA”. www.northwestern.edu/fitness-recreation/facilities, pp:55.
18. Finch, F. Caroline & Hennessy, Mark (2000). “The safety practices of sporting clubs/centers in the city of Hume”. Journal of Physical Education, Recreation and Dance, pp: 23-24.
19. Gagoda L, 2008. “An exploration of facilities as a model of positive urban design in mid-sized Ontario cities”. University of Gulph, school of landscape architecture, university of Guelph, school of graduate studies, pp: 25.
20. Horine, Larry & Stotlar, David (2014). “Administration Of Physical Education And Sport Programs”. McGraw-Hill Humanities, 5th edition, pp: 203-205.
21. Lhotsky, G, J (2006). “An analysis of risk management at NCAA division IA football stadiums”. Doctoral dissertation, Florida State University College of Education, Copyright by ProQuest Information and Learning Company, pp: 38.
22. Pascual, Cruz; Regidor, Enrique; Martinez, David; Calle, M Elisa & Dominguez, Vicente (2009). “Socioeconomic environment, availability of sports facilities, and jogging, swimming and gym use”. Health & Place, Vol 15, pp: 553-561.
23. Peterson, J.A. and Hronek, B.B (2011). “Risk management for park, recreation and leisure services”. Champaign, IL: Sagamore Publishing, pp: 280-295.
24. Sawyer, H. Thomas (2013). “Facility Planning and Design for Health, Physical Activity, Recreation, and Sport”. United State America, Sagamore, 13th edition, pp: 38.
25. Sawyer, H. Thomas, Judge, W. Lawrence & Gimbert, L. Tonya (2015). “Facility Management for Physical Activity and Sport”. United State America, Sagamore, 2nd edition, pp: 95-105.
26. Spengler, J, O; Connaughton, D & P Pittman, A, T (2006). “Risk management in sport and recreation”. Printed in United States of America, Human Kinetics, pp: 101-112.
27. Sport England 2012. “Design Guidance Note. Fitness and Exercise Spaces”. pp: 36.