طراحی مدل کارآفرینی پایدار در ورزش با استفاده از نظریۀ برخاسته از داده‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 استاد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

 
هموار کند، مهم و باارزش است. هدف مقالۀ حاضر طراحی مدل کارآفرینی پایدار براساس رویکرد نظام‌مند اشتراوس و کوبین (1989) است. روش تحقیق تحلیلی است و بدین منظور از روش­شناسی کیفی استفاده شد. راهبرد تحقیق، استفاده از نظریۀ برخاسته از داده­ها بود. مشارکت­کنندگان در تحقیق 24 نفر شامل استادان مدیریت ورزشی، مدیریت کارآفرینی و کارآفرینان ورزشی و راهبرد نمونه­گیری در بخش کیفی انتخاب موارد حاد و شاخص بود. برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها از تحلیل محتوای مصاحبه­ها و کدگذاری استفاده شد. یافته­ها نشان داد که نگرش و ذهنیت کارآفرینانۀ افراد با در نظر گرفتن نهادهای درگیر و محیط نهادی می­تواند بر فرایند کارآفرینی پایدار ورزشی اثرگذار باشد تا نتایج حاصل از آن در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط نهادی جامعۀ ورزش را به سمت و سوی توسعۀ پایدار هدایت کند. به‌نظر می­رسد راهبردهای حاصل از مدل از جمله سیاست­های حمایتی از طرف دولت، تشویق رسانه­ها از کارآفرینی در ورزش و آموزش صحیح مهارت­های کاربردی و کارآفرینانه بتواند به کارآفرینی و استمرار کسب‌وکارها و به نتیجه رسیدن اهداف اجتماعی و نهادی به کشور و جامعۀ ورزش کمک کند.

کلیدواژه‌ها


 1. حسینی، مجتبی (1385). بررسی نقش توانمندی کارآفرینانه در کسب مزیت رقابتی پایدار توسط کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SMEsپایان­نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، چکیده، ص 1
 2. خزاعی، زهرا (1390). تبیین نقش انگیزش کارآفرینانه در رشد و پایداری کسب وکارها در شرکت­های شهرک صنعتی بوشهر، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشکدۀ کارآفرینی دانشگاه تهران، چکیده، ص 1.
 3. دانایی­فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی؛ آذر، عادل (1388). روش­شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، چ سوم، تهران: صفار-اشراقی، ص 131.
 4. داوری، علی؛ رضایی، حمیدرضا (1385). «نقش دولت و خط مشی­های دولتی در توسعۀ کارآفرینی»، فصلنامۀ علوم مدیریت ایران، دورۀ اول، ش 2، ص 129-109.
 5. عسگریان، فریبا؛ فرجی­دانا، احمد؛ گودرزی، محمود؛ جعفری، افشار (1384). «بررسی وضعیت اقتصادی صنعت ورزش ایران در سال­های 1370 و 1380»، نشریۀ حرکت، 24، 43-25.
 6. فلیک، اووه (1387). "درآمدی بر تحقیق کیفی"، ترجمۀ هادی جلیلی، تهران: نشر نی، ص143.
 7. قلی­پور، آرین (1384)." نهادها و سازمان­ها (اکولوژی نهادی سازمان­ها)". تهران: سمت. ص 155.
 8. کیان­مرز، یحیی، محرم­زاده، مهرزاد، کیان­مرز، وحیده، و مرندی، رضا (1386). "بررسی وضعیت اقتصادی صنعت ورزش ایران در سال­های 80 تا 84"، مجموعه مقالات ششمین همایش بین­المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، جزیرۀ کیش، ص94.
 9. مندعلی­زاده، زینب (1393). "طراحی و تبیین الگو و شاخص­های کارآفرینی پایدار در ورزش ایران"، رسالۀ دکتری دانشگاه تربیت مدرس، ص173.
 10. مندعلی­زاده، زینب؛ احسانی، محمد؛ کوزه­چیان، هاشم؛ هنری، حبیب (1392). "عوامل محیطی مؤثر بر توسعۀ کارآفرینی در ورزش کشور"، همایش بهبود فضای کسب‌وکار، تهران، ص 10.
 11. هومن، حیدرعلی (1390). مدل­یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل،چ چهارم،تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)، ص 70.

 

 1. Ball, S. (2005). "The importance of entrepreneurship to hospitality, leisure, sport and tourism." Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Network 1: 1-14.
 2. Black, D. R. (2010). "The ambiguities of development: Implications for ‘development through sport." Sport in Society 13(1): 121-129.
 3. Byrd, M.J., Megginson, L. (2008). "Small business management: an Entrepreneur’s guide book", paper back, 6th Ed. PP: 46-51.
 4. Ciletti, D., & Chadwick, S. (2012). "Sports Entrepreneurship: Theory and Practice":Fitness Information Technology pp:1-2.
 5. Cochran P. (1994) ."The Toronto Conference: Reflections of Stakeholder Theory", Business & Society 33(1), 95-98.
 6. Demirdjian, Z. S. (2007). "Social Entrepreneurship: Sustainable Solutions to Societal Problems", Journal of American Academy of Business, Cambridge, 11, 1, pp: 1-2.
 7. Dyllick, T. and K. Hockerts (2002). "Beyond the business case for corporate sustainability" Business Strategy and the Environment 11: 130-141.
 8. Farmer, J., Prior, M., Taylor, J. (2012). "A theory of how rural health services contribute to community sustainability." Social Science & Medicine 75(10): 1903-1911.
 9. Gilmore, A., Gallagher, D., & O'Dwyer. (2011). "Is Social Entrepreneurship an Untapped Marketing Resource? A Commentary on its Potential for Small Sports Clubs." Journal of Small Business & Entrepreneurship 24(1): 11-15.
 10. Glaser, B. G. (2001). "The grounded theory perspective: Conceptualization contrasted with description", Sociology Press. pp: 145-148.
 11. Krajnc, D. and P. Glavič (2005). "How to compare companies on relevant dimensions of sustainability." Ecological Economics 55(4): 551-563.
 12. Labuschagne, C., A. C. Brent., Van Erck, R.G (2005). "Assessing the sustainability performances of industries." Journal of Cleaner Production 13(4): 373-385.
 13. Lindsey, I. (2008). "Conceptualizing sustainability in sports development." Leisure Studies 27(3): 279-294.
 14. Manolova, T. S., Eunni, R. V., Gyoshev., B.S. (2008). "Institutional environments for entrepreneurship: evidence from emerging economies in Eastern Europe." Entrepreneurship Theory and Practice 32(1): 203-218.
 15. Ratten, V. (2011). "Sport-based entrepreneurship: towards a new theory of entrepreneurship and sport management." International Entrepreneurship and Management Journal 7(1): 57-69.
 16. Ratten, V. and H. Ratten (2011). "International sport marketing: practical and future research implications." Journal of business and industrial marketing 26(8): 614-620.
 17. Roxas, B. and A. Coetzer (2012). "Institutional environment, managerial attitudes and environmental sustainability orientation of small firms." Journal of Business Ethics: 1-16.
 18. Salome, L. R., M. V. Bottenburg, et al. (2012). "We are as green as possible: environmental responsibility in commercial artificial setting for lifestyle sports." Leisure Studies 1: 1-18.
 19. Spaaij, R. N. (2009). "The glue that holds the community together? Sport and sustainability in rural Australia." Sport in Society 12(9): 1132-1146.
 20. Tilley, F. and W. Young (2009). "Sustainability entrepreneurs: could they be the true wealth generators of the future?" greener management international 55, pp: 79-92.