نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 استاد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

 
هموار کند، مهم و باارزش است. هدف مقالۀ حاضر طراحی مدل کارآفرینی پایدار براساس رویکرد نظام‌مند اشتراوس و کوبین (1989) است. روش تحقیق تحلیلی است و بدین منظور از روش­شناسی کیفی استفاده شد. راهبرد تحقیق، استفاده از نظریۀ برخاسته از داده­ها بود. مشارکت­کنندگان در تحقیق 24 نفر شامل استادان مدیریت ورزشی، مدیریت کارآفرینی و کارآفرینان ورزشی و راهبرد نمونه­گیری در بخش کیفی انتخاب موارد حاد و شاخص بود. برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها از تحلیل محتوای مصاحبه­ها و کدگذاری استفاده شد. یافته­ها نشان داد که نگرش و ذهنیت کارآفرینانۀ افراد با در نظر گرفتن نهادهای درگیر و محیط نهادی می­تواند بر فرایند کارآفرینی پایدار ورزشی اثرگذار باشد تا نتایج حاصل از آن در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط نهادی جامعۀ ورزش را به سمت و سوی توسعۀ پایدار هدایت کند. به‌نظر می­رسد راهبردهای حاصل از مدل از جمله سیاست­های حمایتی از طرف دولت، تشویق رسانه­ها از کارآفرینی در ورزش و آموزش صحیح مهارت­های کاربردی و کارآفرینانه بتواند به کارآفرینی و استمرار کسب‌وکارها و به نتیجه رسیدن اهداف اجتماعی و نهادی به کشور و جامعۀ ورزش کمک کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing Sustainable Entrepreneurship Model in Sport Based on the Grounded Theory

نویسندگان [English]

 • zeinab mondalizade 1
 • mohammad ehsani 2
 • habib honari 3

1

2

3

چکیده [English]

The study of those factors facilitating sustainable entrepreneurship in sport according to cultural and ethnic values is important. The aim of this study was to develop sustainable entrepreneurship model based on Strauss and Corbin’s (1989) systematic model. Research method was analytical so qualitative methodology was used. Research strategy was Grounded Theory (GT). Participants included 24 subjects (sport management professors, entrepreneurship management professors and sport entrepreneurs). Sampling strategy was to select typical and acute cases. Content analysis of interviews and coding were used to analyze data. Results showed that entrepreneurial mindset and attitude could affect sustainable entrepreneurship process in sport considering involved institutions and environmental situation so that the economic, social and institutional outcomes could direct sport society towards sustainable development. It seems that the obtained strategies of this model including the support of government, the encouragement of media for sport entrepreneurship and the correct instruction of practical and entrepreneurial skills can help entrepreneurship, sustain businesses and achieve social and institutional goals in sport and society.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • Entrepreneurship
 • Grounded theory (GT)
 • Sport
 • Sustainability
 1. حسینی، مجتبی (1385). بررسی نقش توانمندی کارآفرینانه در کسب مزیت رقابتی پایدار توسط کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SMEsپایان­نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، چکیده، ص 1
 2. خزاعی، زهرا (1390). تبیین نقش انگیزش کارآفرینانه در رشد و پایداری کسب وکارها در شرکت­های شهرک صنعتی بوشهر، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشکدۀ کارآفرینی دانشگاه تهران، چکیده، ص 1.
 3. دانایی­فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی؛ آذر، عادل (1388). روش­شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، چ سوم، تهران: صفار-اشراقی، ص 131.
 4. داوری، علی؛ رضایی، حمیدرضا (1385). «نقش دولت و خط مشی­های دولتی در توسعۀ کارآفرینی»، فصلنامۀ علوم مدیریت ایران، دورۀ اول، ش 2، ص 129-109.
 5. عسگریان، فریبا؛ فرجی­دانا، احمد؛ گودرزی، محمود؛ جعفری، افشار (1384). «بررسی وضعیت اقتصادی صنعت ورزش ایران در سال­های 1370 و 1380»، نشریۀ حرکت، 24، 43-25.
 6. فلیک، اووه (1387). "درآمدی بر تحقیق کیفی"، ترجمۀ هادی جلیلی، تهران: نشر نی، ص143.
 7. قلی­پور، آرین (1384)." نهادها و سازمان­ها (اکولوژی نهادی سازمان­ها)". تهران: سمت. ص 155.
 8. کیان­مرز، یحیی، محرم­زاده، مهرزاد، کیان­مرز، وحیده، و مرندی، رضا (1386). "بررسی وضعیت اقتصادی صنعت ورزش ایران در سال­های 80 تا 84"، مجموعه مقالات ششمین همایش بین­المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، جزیرۀ کیش، ص94.
 9. مندعلی­زاده، زینب (1393). "طراحی و تبیین الگو و شاخص­های کارآفرینی پایدار در ورزش ایران"، رسالۀ دکتری دانشگاه تربیت مدرس، ص173.
 10. مندعلی­زاده، زینب؛ احسانی، محمد؛ کوزه­چیان، هاشم؛ هنری، حبیب (1392). "عوامل محیطی مؤثر بر توسعۀ کارآفرینی در ورزش کشور"، همایش بهبود فضای کسب‌وکار، تهران، ص 10.
 11. هومن، حیدرعلی (1390). مدل­یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل،چ چهارم،تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)، ص 70.

 

 1. Ball, S. (2005). "The importance of entrepreneurship to hospitality, leisure, sport and tourism." Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Network 1: 1-14.
 2. Black, D. R. (2010). "The ambiguities of development: Implications for ‘development through sport." Sport in Society 13(1): 121-129.
 3. Byrd, M.J., Megginson, L. (2008). "Small business management: an Entrepreneur’s guide book", paper back, 6th Ed. PP: 46-51.
 4. Ciletti, D., & Chadwick, S. (2012). "Sports Entrepreneurship: Theory and Practice":Fitness Information Technology pp:1-2.
 5. Cochran P. (1994) ."The Toronto Conference: Reflections of Stakeholder Theory", Business & Society 33(1), 95-98.
 6. Demirdjian, Z. S. (2007). "Social Entrepreneurship: Sustainable Solutions to Societal Problems", Journal of American Academy of Business, Cambridge, 11, 1, pp: 1-2.
 7. Dyllick, T. and K. Hockerts (2002). "Beyond the business case for corporate sustainability" Business Strategy and the Environment 11: 130-141.
 8. Farmer, J., Prior, M., Taylor, J. (2012). "A theory of how rural health services contribute to community sustainability." Social Science & Medicine 75(10): 1903-1911.
 9. Gilmore, A., Gallagher, D., & O'Dwyer. (2011). "Is Social Entrepreneurship an Untapped Marketing Resource? A Commentary on its Potential for Small Sports Clubs." Journal of Small Business & Entrepreneurship 24(1): 11-15.
 10. Glaser, B. G. (2001). "The grounded theory perspective: Conceptualization contrasted with description", Sociology Press. pp: 145-148.
 11. Krajnc, D. and P. Glavič (2005). "How to compare companies on relevant dimensions of sustainability." Ecological Economics 55(4): 551-563.
 12. Labuschagne, C., A. C. Brent., Van Erck, R.G (2005). "Assessing the sustainability performances of industries." Journal of Cleaner Production 13(4): 373-385.
 13. Lindsey, I. (2008). "Conceptualizing sustainability in sports development." Leisure Studies 27(3): 279-294.
 14. Manolova, T. S., Eunni, R. V., Gyoshev., B.S. (2008). "Institutional environments for entrepreneurship: evidence from emerging economies in Eastern Europe." Entrepreneurship Theory and Practice 32(1): 203-218.
 15. Ratten, V. (2011). "Sport-based entrepreneurship: towards a new theory of entrepreneurship and sport management." International Entrepreneurship and Management Journal 7(1): 57-69.
 16. Ratten, V. and H. Ratten (2011). "International sport marketing: practical and future research implications." Journal of business and industrial marketing 26(8): 614-620.
 17. Roxas, B. and A. Coetzer (2012). "Institutional environment, managerial attitudes and environmental sustainability orientation of small firms." Journal of Business Ethics: 1-16.
 18. Salome, L. R., M. V. Bottenburg, et al. (2012). "We are as green as possible: environmental responsibility in commercial artificial setting for lifestyle sports." Leisure Studies 1: 1-18.
 19. Spaaij, R. N. (2009). "The glue that holds the community together? Sport and sustainability in rural Australia." Sport in Society 12(9): 1132-1146.
 20. Tilley, F. and W. Young (2009). "Sustainability entrepreneurs: could they be the true wealth generators of the future?" greener management international 55, pp: 79-92.