نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکدۀ کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

 
هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل موانع محیطی کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران است. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر استراتژی، توصیفی و از نظر مسیر اجرا، پیمایشی است و به روش آمیختۀ نوع اول (کیفی-کمی) صورت گرفته است. پس از مطالعۀ پیشینۀ پژوهش، از طریق روش کیفی به مصاحبۀ عمیق با خبرگان آگاه از موضوع پرداخته شد. سپس پرسشنامه­ای محقق‌ساخته تدوین (ضریب پایایی 951/0) و در بین کارشناسان و کارشناسان مسئول حوزۀ ستادی وزارت ورزش و جوانان به‌عنوان نمونه‌های آماری توزیع شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون فریدمن و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد و تحلیل عاملی تأییدی سازه­های تحقیق با رویکرد پی.ال.اس انجام یافت. در راستای اهداف پژوهش، مهم‌ترین موانع محیطی هر یک از ابعاد پنج‌گانۀ برشمردشده شناسایی و تحلیل شد تا اولویت نسبی آنها نیز تعیین شود. نتایج نشان داد که در وزارت ورزش و جوانان، موانع سیاسی- قانونی، اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی، فناورانه و بین‌المللی بر کارآفرینی سازمانی وزارت ورزش و جوانان تأثیر معنادار و سوء داشته‌اند و سازۀ موانع فرهنگی اجتماعی و بین‌المللی به‌ترتیب مهم‌ترین موانع محیطی در برابر کارآفرینی سازمانی وزارت ورزش جوانان از نگاه نمونۀ جامعۀ آماری کیفی و کمی پژوهش بودند. در پایان مقاله، ضمن جمع‌بندی و بحث، پیشنهاد‌هایی برای پژوهش­های آتی بیان شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and Analyzing Contextual Barriers of Organizational Entrepreneurship in Ministry of Sport and Youth

نویسندگان [English]

 • Yavar Omidi 1
 • Reza Mohammad kazemi 2
 • soghra azmoudeh 3

چکیده [English]

 
This study aimed at identifying and analyzing contextual barriers of organizational entrepreneurship in the Islamic Republic of Iran Ministry of Sport and Youth. This study was applied in terms of goals, descriptive with regard to strategy. The method was survey conducted by mixed method (qualitative-quantitative). After reviewing the literature, experts had deep interviews by qualitative method. Then, a researcher-made questionnaire (reliability coefficient=0.951) was distributed among experts of Ministry of Sport and Youth as the sample of the study. For data analysis, Friedman test, Spearman correlation coefficient and confirmatory factor analysis were used by PLS approach. In order to achieve the study aims, the most important environmental barriers of each of the 5 outlined aspects were identified and analyzed to determine their relative priority. The results showed that political-legal barriers, economic barriers, cultural-social barriers, technological barriers and international barriers had significant and negative effects on organizational entrepreneurship in Ministry of Sport and Youth. From the viewpoints of qualitative and quantitative sample of the study, cultural-social barriers and international barriers were respectively the most important environmental barriers to organizational entrepreneurship in Ministry of Sport and Youth. Finally, in addition to discussion and conclusion, some recommendations were presented for future research.

کلیدواژه‌ها [English]

 • environmental barriers
 • Ministry of Sport and Youth
 • Organizational entrepreneurship
 1. احمدپورداریانی، محمود؛ مقیمی، سید محمد (1388). مبانی کارآفرینی، انتشارات سریرا، ص 51.
 2. اسکوئیان، معصومه (1391). «بررسی عوامل درون‌سازمانی مؤثر بر کارآفرینی سازمانی»، کتابچۀ مجموعه مقالات همایش ملی کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکارهای دانش‌بنیان»، مازندران: دانشگاه مازندران، ص 15.
 3. اکبری بورنگ محمد؛ پور سمیرا؛ آیتی محسن (1393). «تبیین عملکرد سازمان براساس گرایش به کارآفرینی و سرمایۀ فکری:‏ ‏مدل معادلات ساختاری‏»، مدیریت بهره‌وری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، دورۀ 8، ش 30، ص 134 -115.
 4. انصار، محمدتقی؛ فکور، بهمن (1393). «موانع محیطی گرایش دانشجویان و دانش­آموختگان به کارآفرینی»، فصلنامۀ پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، ش 72، ص 141- 117.
 5.  الهی، علیرضا؛ سجادی، سید نصرالله؛ خبیری، محمد؛ ابریشمی، حمید (1389). «موانع توسعۀ صنعت باشگاه‌داری حرفه­ای فوتبال ایران»، مطالعات مدیریت ورزشی، سال هفتم، پاییز، ش 7، از ص 53 - 68.
 6. بخشی، غلامرضا (1382). «بررسی موانع کارآفرینی در دانشگاه مازندران»، پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، بهار و تابستان 1382، دورۀ نهم، ش 27-28، ص 213- 157.
 7. حمیدی، مهرزاد؛ خبیری، محمد؛ فلاح، زین­العابدین (1385). «بررسی عوامل مرتبط با استقرار سیستم اطلاعاتی مدیریت در فدراسیون‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران»، نشریۀ حرکت، پاییز ، ش پیاپی 29، ص 109 - 99.
 8. دیوید، فرد آر (1386). مدیریت استراتژیک، ترجمۀ علی پارسیان و محمد اعرابی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، ص 247 - 211.
 9. ربیعی، علی؛ نیک‌روش، معصومه (1390). «بررسی عوامل محیطی مؤثر بر توسعۀ کارآفرینی در کسب‌وکارهای دانش­بنیان»، دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری، تهران: پژوهشکدۀ سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت، ص286 - 276.
 10. سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه (1388). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات آگاه، چ هفدهم، ص 186.
 11. سیفی سالدهی، محمدهادی؛ سیفی سالدهی، مهدی؛ کوزه‌چیان، هاشم؛ احسانی، محمد (1393). «ارتباط بین ساختار کارآفرینانه و کارآفرینی سازمانی در سازمان تربیت ‌بدنی جمهوری اسلامی ایران»، پژوهشنامۀ مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، دورۀ 10، ش 19، بهار و تابستان 1393، ص 68-55.
 12. کوزه­چیان، هاشم؛ احسانی، محمد؛ سیفی سالدهی، محمدهادی؛ سلیمانی کشایه، سجاد؛ رضایی، شمس­الدین (1389). «رابطۀ بین ساختار کارآفرینانه و اثربخشی سازمانی در سازمان تربیت ­بدنی جمهوری اسلامی ایران»، مدیریت ورزشی، مقالۀ 1، دورۀ 2، ش 6، پاییز 1389، ص 31-5.
 13. کیاکجوری، داوود؛ فاضلی ویسری، الهام (1389).«شناسایی موانع داخلی، محیطی و برآیندی کارآفرینی سازمانی مطالعۀ موردی: ادارۀ کل بنادر و کشتیرانی استان مازندران-بندر نوشهر»، پژوهشگر (مدیریت)، زمستان، دورۀ هفتم، ش 20، ص 108- 94.
 14. محمدکاظمی، رضا؛ قاسمی، حمید؛ رستم بخش، محمد­رضا (1390). «شناسایی و تحلیل موانع رفتاری کارآفرینی سازمانی در سازمان تربیت بدنی (وزارت ورزش) کشور»، نشریۀ علمی پژوهشی پژوهش­های معاصر در مدیریت ورزشی، دورۀ 1، ش 2، زمستان، ص 100-89.
 15. محمدکاظمی، رضا؛ غلامحسین، حسینی­نیا؛ حبیبی، حمیدرضا (1392). جمعسپاری در باشگاه‌های فوتبال مفاهیم، کاربردها، سیستم‌ها، مؤسسۀ کار و تأمین اجتماعی، ص 110 -120.
 16. مقیمی، سید محمد (1384). کارآفرینی در سازمان­های دولتی، نشر کارآفرینی، ص 295- 265.
 17. میرزایی اهرنجانی، حسن (1375). «شناخت و تجزیه‌وتحلیل عوامل مؤثر بر وجدان کاری و انضباط اجتماعی در سازمان»، مقالات دومین اجلاس بررسی راهکارهای عملی حاکمیت وجدان کاری و انضباط اجتماعی، تهران، ص 11.
 18. یدالهی ­فارسی، جهانگیر؛ غلامی، ناصر؛ حمیدی، مهرزاد؛ کنعانی، علی (1390). «مطالعۀ موانع کارآفرینی در ورزش کشور»، فصلنامۀ علمی پژوهشی توسعۀ کارآفرینی، سال سوم، ش دوازدهم، ص 124- 105.
  1. Audretsch, D. B. & Kuratko, D. F. & Link, Albert N, (2015). "Making Sense of the Elusive Paradigm of Entrepreneurship", Department of Economics Working Paper Series, University of North Carolina at Greensboro. P, 4.
  2. Brizek, M. G. (2014), " Explaining corporate entrepreneurship: A contemporary literature investigation", Journal of Management and Marketing Research. Available Online at: http://www.sex.aabri.com/manuscripts/131617.pdf.
  3. Businessdictionary.com, available from: http://www.businessdictionary.com/definition/entrepreneurship.html , accessed July 8, 2015.
  4. Dilanchiev, A. (2014), " Relationship between Entrepreneurship and Unemployment: The Case of Georgia", Journal of Social Sciences; ISSN: 2233-3878; Volume 3, Issue 2. 5-9.
  5. Fry, F. (1993) “Entrepreneurship: A planning Approach, Englewood Cliffs NJ: Prentice- Hall. P 115-235.
  6. Hornsby, J. S , Kuratko, D. F. , A Zahra, Shaker, (2002),Middle managers' perception of the internal environment for corporate entrepreneurship: assessing a measurement scale”, Journal of Business Venturing, Volume 17, Issue 3, May. P, 22.
  7. Hosseini-nia, R., Zarei, B., Mohamadkazemi, R., (2015), "THE IDENTIFICATION OF BARRIERS FOR ORGANIZATIONAL ENTREPRENEURSHIP IN ACADEMIC INSTITUTIONS (By USING THE TRIPARTITE MODEL IN UNIVERSITY OF TEHRAN)", Journal of Global Economics, Management and Business Research, 2(3): 143-150.
  8. Kuratko D., Hodgetts R. (2001). "Entrepreneurship: A Contemporary Approach". New York: Harcourt College Publishers. P, 5.
  9. Kuratko, D.F., Montagno, R.V., Hornsby, J.S., (1990), “Developing an intrapreneurial assessment instrument for an effective corporate entrepreneurial environment”, Strategic Manage. J. 11, 49–58.
  10. Kuratko, D. F., Goldsby, M. G, (2004). "Corporate Entrepreneurs or Rogue Middle Managers? A Framework for Ethical Corporate Entrepreneurship ", Journal of Business Ethics 55: 13–30.
  11. Kuratko, D. F., Hornsby, J. S., Covin, J. G. (2014). "Diagnosing a firm’s internal environment for corporate entrepreneurship". Elsevier, Business Horizons, 2014, 57, 37—47. Available online at www.sciencedirect.com.  
  12. Carree, M. A. & Thurik, R. (2010), “The Impact of Entrepreneurship on Economic Growth”, International Handbook Series on Entrepreneurship, Volume 5, Part 6, 557-594, DOI: 10.1007/978-1-4419-1191-9_20
  13. Mas-Verdú, F. , Baviera-Puig, A.,  Martinez-Gomez, V., (2009), “Entrepreneurship policy and targets: the case of a low absorptive capacity region”, International Entrepreneurship and Management Journal, Volume 5, Number 3, 243-258, DOI: 10.1007/s11365-009-0112-9
  14. Moghimi, S. M. (2006). "Corporate entrepreneurship: obstacles and alternatives (the case of industrial corporation in Iran", Journal of Entrepreneurship Research, No.1: 87-119.
  15. Ratten, V, (2010). "Sport-based entrepreneurship: towards a new theory, of entrepreneurship and sport management". Int Entrep Manag J. DOI 10.1007/s11365-010-0138-z. 7(1): 57-69
   1. Sadler, R, J, (2001) “Corporate entrepreneurship and government business enterprises: the pre-paradigmatic dance of the chameleon”, Submitted to Southern Cross Universityin partial fulfilment of the requirements of the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY. P 25-29.
   2. Stephan, U., Uhlaner, L. M. (2010). Performance-based vs socially supportive culture: Across-national study of descriptive norms and entrepreneurship. Journal of International Business Studies, 41(8), 1347–1364.
   3. Thai, M. T. T., & Turkina, E. (2014). Macro-level determinants of formal entrepreneurshipversus informal entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 29(4), 490–510.
   4. Thompson, J., Geoff, A., Lees, A., (2000), “Social entrepreneurship: ‘a new look at the people and the potential”, management decision, vol.38, no.5, p.5.