نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه تهران، ایران

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، طراحی و تدوین برنامۀ راهبردی توسعۀ ورزش همگانی استان یزد بود. پژوهش حاضر از نظر راهبرد توصیفی، از نظر مسیر اجرا راهبردی و از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعۀ آماری تحقیق ً33 نفر از استادان تربیت بدنی مؤسسات آموزش عالی استان (12 نفر)، مدیران هیأت علمی تربیت بدنی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری استان (2 نفر)، مدیران و کارشناسان تربیت بدنی استان (12نفر) و مدیران نهادهای دولتی و خصوصی استان بودند که در زمینۀ فعالیت‌های ورزشی نقش دارند (7 نفر). پرسشنامۀ تهیه‌شده حاوی 32 سؤال در زمینۀ بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای ورزش همگانی استان بود. برای تعیین روایی پرسشنامه از 11 نفر از استادان صاحب‌نظر گرایش مدیریت ورزشی نظرخواهی شد، که پرسشنامۀ مورد تأیید آنها قرار گرفت. به‌منظور اندازه‌گیری قابلیت پایایی، از روش آلفای کرونباخ و نرم‌افزار SPSS استفاده شد. این مقدار براساس داده‌های حاصل از پرسشنامه 89/. است که نشان می‌دهد پرسشنامۀ مورد استفاده، از قابلیت پایایی لازم برخوردار است. یافته‌ها نشان داد که در زمینۀ ورزش همگانی، 8 قوت، 10 ضعف، 9 فرصت و 11 تهدید وجود دارد که پس از تجزیه‌وتحلیل آنها در ماتریس SWOT و بحث و تبادل نظر گروهی مشخص شد که جایگاه راهبردی ورزش همگانی استان یزد در منطقۀ SO قرار دارد و در نهایت، براساس تحلیل‌های راهبردی اقدام به تدوین راهبردهای لازم برای توسعۀ ورزش همگانی در این استان شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing and Preparing the Strategic Development Plan for Yazd Province’s Public Sport

نویسندگان [English]

 • Seyed Mohammad Amin Arabadeh Tafti 1
 • Mahmoud Goodarzi 2
 • Majid Farahani 3
 • Ebrahim Alidost 3

1 PhD Candidate. Department of Sport Management,, Faculty of Physical education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Professor , Department of Sport Management,, Faculty of Physical education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 Associate Professor, Department of Sport Management,, Faculty of Physical education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Abstract

The purpose of this research is designing and preparing a strategic development plan for Yazd province’s public Sport. This study, in terms of descriptive strategy, the path of strategic studies and in the case of purpose, is a type of practical research. The statical population of the study was consisted of the physical education professors of the higher educational institutions (12 people), the physical education faculty directors of the ministry of science, research and technology (2 people), the physical education managers and experts (12 people) and the managers of public and private institutions of Yazd province who are involved in sport activities (7 people), which had a total 33 people. The prepared questionnaire contained 32 questions in the field of investigating the strengths, weakness, opportunities and threats of public sport in the province. To determine the validity of the questionnaire, 11 sport management professors considered and approved the questionnaire. In order to measuring the reliability, Cronbach’s alpha and SPSS software were used and this value based on the questionnaire’s datas, is 0.98 that showes the used questionnaire has required reliability. The results showed there are 8 strengths, 10 weaknesses, 9 opportunities and 11 threats in the case of public sport. After analyzing them in SWOT matrix and group discussing, it was found that the public sport’s strategic position of Yazd province is in SO area and finally

کلیدواژه‌ها [English]

 • SWOT
 • Strategic
 • Plan
 • Development
 • Yazd
 1. Cohen, K et al. (2014). Fundamental movement skills and physical activity among children living in low-income communities: a cross-sectional study, Cohen et al.
 2. Yan WangJames J. ZhangNathan David PiferMinkil Kim, (2018) "Factors affecting the regional strategies for developing and advancing the Chinese sport industry", International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, Vol. 19 Issue: 2, pp.178-193.
 3. Sotiriadou, P. (2010). The sport development processes and practices in Australia: The attraction, retention, transition and nurturing of participants and athletes. Koln Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN: 978-3838338606.
 4. Grant, R. M. (2015). Contemporary strategy analysis: Text and cases edition. London: John
 5. Melitski, J., & Manoharan, A. (2014). Strategic information system plans in nations around the world. International Journal of Public Administration, 37(12), 846-855.http://dx.doi.org/10.1080/01900692.2014.917102.
 6. David (2009). Strategic Management, Translated by Ali Parsaian, Seyed Mohammad Arabi, Thirteenth Edition, Tehran: Cultural Research Office. {IN PERSIAN}
 7. Mozaffari SAA, and Ghareh, M. A. . Iran Sport for all situation and comparison with several selected countries of the world. . Journal of Motion and Exercise Science,. (2005). ; 3(6),: 151-71. (In Persian).
 8. Waxman AJF, bulletin n. WHO global strategy on diet, physical activity and health. 2004;25(3):292-302.
 9. Jensen MK, Chiuve SE, Rimm EB, Dethlefsen C, Tjønneland A, Joensen AM, et al. Obesity, behavioral lifestyle factors, and risk of acute coronary events. 2008;117(24):3062-9.
 10. Löllgen H, Böckenhoff A, Knapp GJIjosm. Physical activity and all-cause mortality: an updated meta-analysis with different intensity categories. 2009;30(03):213-24.
 11. Anjzab B, Bokayi, M., Farajekhoda, T., and Khoshbin, A. . Inactivity, most common highrisk behaviors of middle-aged women. . Tolodanesh Journal. (2009);3, 4:23-33, (In Persian).
 12. Physical Education Organization. Detailed study on the development of sport for all and recreation sport. (2003),(In Persian).
 13. Asefi, A., asadi dastjerdi, H. An Investigating of Developmental Barriers of Sport for All in State Universities of Tehran City and Presenting Developing Strategies. Journal of Sport Management, 2017; 8(6): 823-844. {IN PERSIAN}
 14. Almasifard, Mohammad Rasul. Arabs, Seyed Mohammad (2015). "Foundations of Strategic Management". Tehran: Mahkameh Publications {IN PERSIAN}
 15. Javadipour, M., Saminia, M. Sport for all in Iran and Codification of perspective and programs strategy. Applied Research in Sport Management, 2013; 1(4): 21-30. {IN PERSIAN}
 16. Shabani Moghaddam, Keyvan, 2011. Public Exercise in Iran and Comparison with Several Countries: Barriers, Solutions and Development Strategies. Doctoral dissertation, Payam Noor University, Tehran. {IN PERSIAN}
 17. Vandermeerschen, H. Meganck, J. Seghers, J. Vos, S. Scheerder, J. (2017). “Sports, Poverty and the Role of the Voluntary Sector. Exploring and Explaining Nonprofit Sports Clubs” Efforts to Facilitate Participation of Socially Disadvantaged People. LSTR. Voluntas. 28:307–334.
 18. Arabnarmi, B., Goodarzi, M., Sajadi, S., Khabiri, M. TV and Public Sport Development: A Grounded Theory. Sport Management Studies, 2017; 8(40): 17-38. {IN PERSIAN}
 19. Kentucky High School Athletic Association Strategic Plan (2012-2017) (2013). Retrieved February 2017 from khsaa.org/general/day-to-day/strategic-plan.
 20. Savadi, M., Hemmatinejad, M., Gholizadeh, M., GoharRostami, H. Designing a development model of the sport for all in Hormozgan province. Sport Management and Development, 2017; 6(2): 86-101. {IN PERSIAN}
 21. Boroujeny, I., ghorbani, M., kouzechian, H., Ehsani, M. Identification of the development of the culture of sport for all in Iran. Journal of Sport Management, 2018; 10(4): 723-738. {IN PERSIAN}
 22. Javadi Pour, M., Rouhi Dehkordi, M., Rahbari, S., Taefi, H. Pathology the Process of Policy-Making in Sport for All in Iran and Presentation the Model. Sport Management Studies, 2019; 10(52): 17-42. {IN PERSIAN}
 23. Savadi, M., Hemmatinejad, M., Gholizadeh, M., GoharRostami, H. Designing a development model of the sport for all in Hormozgan province. Sport Management and Development, 2017; 6(2): 86-101. {IN PERSIAN}
 24. Vafaei Moghaddam, A., Farzan, F., Razavi, S., Afshari, M. Serveing the Development Causes of Sport for All Based on Grounded Theory. Sport Management Studies, 2019; 10(52): 43-72. {IN PERSIAN}
 25. Javadipour, M., Atghia, N., rahbari, S., Taefi, H. The Study of the Effective Factors on the Process of Policy-Making of Sport for All in Iran. Sport Management and Development, 2019; 8(1): 120-138. {IN PERSIAN}
 26. Abbasi bakhtiari, R., Farahani, A., Keshavarz, L. Develop a strategic plan with the sport and the championship Islamic Azad University SWOT-ANP. Applied Research in Sport Management, 2019; 8(1): 139-153. {IN PERSIAN}
 27. Keshavarz, L. Factor Analysis of Sport for all Development Barriers in SAIPA Car Manufacturing Company. Sport Management Studies, 2019; (): -. doi: 10.22089/smrj.2019.1594 {IN PERSIAN}
 28. Yang, Y. & Wu, W. W. & Liang, D. P. and Yu, B. (2010) ,”Strategic planning for management of technology of China’s high technology enterprises", Journal of Technology Management in China, Vol. 5, pp. 6-25
 29. Herri, Ade Winanta Zaimardi, and Irda (2015). Barriers in Implementing Strategic Management Process at Local Government: Case Padang City Regency-West Sumatera.
 30. Huang, H., Brad R, Humphreys. (2012). Sports participation and happiness: Evidence from US micro data. Journal of Economic Psychology, 33: 776-793.