نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان آذربایجان

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز

3 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

10.22059/jsm.2024.366106.3203

چکیده

مقدمه: تبیین راهکارهای شناسایی و توسعه کسب و کارهای بالقوه حوزه ورزش همگانی و قهرمانی استان هدف اصلی این مطالعه بود. روش پژوهش: پژوهش از نوع کاربردی بود و به روش آمیخته (کیفی و کمی) اجرا شد. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای هیات علمی، کارشناسان حوزه ورزش، مدیران باشگاه‌های ورزشی، کارشناسان حوزه کسب و کار و همچنین کارآفرینان کسب و کارها در حوزه ورزش بود. بیست و پنج نفر در بخش کیفی با روش نمونه‌گیری هدفمند و در مواردی به روش گلوله برفی و در بخش کمی 188 نفر به صورت هدفمند انتخاب شدند. در بخش کیفی با روش نظریه داده بنیاد با کدگذاری سه مرحله‌ای؛ در کدبندی باز 50 مفهوم اولیه، در کدبندی محوری 17 مقوله و در کدبندی گزینشی7 مقوله اصلی در قالب راه‌های شناسایی کسب و کارها، موانع توسعه، اقدامات توسعه و رونق کسب و کارها، اقدامات جهت جذب سرمایه و افراد، تبلیغات موثر و کارآمد جهت ترویج ورزش‌ها، ساختار و روش‌های توسعه کسب و کارها و توسعه کسب و کارهای نوین ورزشی تبیین شدند. در بخش کمی از پرسشنامه آماده شده حاصل از نتایج مصاحبه‌ها، شامل گویه‌هایی در هفت بعد استفاده شد. یافته‌ها: با اجرای روش‌های تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر در بخش کمی مشخص شد که مولفه‌ها و داده‌ها دارای بسندگی مناسب، حجم نمونه کافی و بار عاملی قابل قبولی هستند. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که مولفه‌های هفت‌گانه و گویه‌های آنها در توسعه کسب و کارهای بالقوه ورزش همگانی و قهرمانی استان تاثیرگذار و مهم می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Explaining the Strategies for Development of Potential Sports Businesses in Public and Championship Sports of East Azarbaijan Province

نویسندگان [English]

  • Yousef Yavari 1
  • javad Aman zadeh 2
  • mohammad reza Dakhteh 3
  • Saba Dibaei 3

1 Azarbaijan Shahid Madani University

2 Sport management Phd student, Tabriz University

3 Sport management M. A., Azarbaijan Shahid Madani University

چکیده [English]

Introduction: The aim of study was explaining the strategies for identifying and development of potential sports businesses in the fields of public and championship sports in East Azarbaijan Province.Methods: The study was an applied research in terms of purpose and a mixed research in terms of method. The statistical population includes sport management faculty members, experts and specialists in the field of public and championship sports, including experts from Sports and Youth officees, sports club's managers, experts and specialists in the field of entrepreneurship and business, as well as entrepreneurs and managers of businesses developed in the field of sports. Twenty-five person were selected in the qualitative section by purposeful sampling method and in some cases by snowball method and in the quantitative section 188 person were selected based on purposeful method. In the qualitative part by using foundation theory with three-step coding method; seven main categories in the form of methods and ways of identification, development barriers, development and prosperity measures, methods and measures to attract capital and individuals, effective and efficient advertising, structure and methods of business development and development of new sports businesses were explained. Results: In the quantitative part of the research, exploratory factor analysis revealed that components and data have adequate sufficiency, sufficient sample size and acceptable factor loading. Conclusion: Finally, the results of repeated measures analysis of variance test showed that the seven components and their items are effective and important in the development of potential public sports and championship businesses in the province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • development
  • entrepreneurship
  • business
  • public sports
  • championship sports