نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 گروه علوم ورزشی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

10.22059/jsm.2021.328019.2785

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش طراحی مدل مدیریت­استعداد در ورزش کاراته ایران با رویکرد طرح‌های ترکیبی بود.
روش پژوهش: روش پژوهش ترکیبی اکتشافی دومرحله‌ای از نوع ابزارسازی بود. روش پژوهش کیفی، مطالعه موردی کیفی و مشارکت‌کنندگان بالقوه شامل 12 نفر از کارشناسان و خبرگان ورزش کاراته و اساتید دانشگاهی مسلط به استعدادیابی با روش نمونه­گیری گلوله برفی بودند. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ورزشکاران، مدیران هیئت استانی، مدیران فدراسیون­ها، استعدادیاب­ها، داوران و مربیان ورزش کاراته بود که تعداد آن­ها 500 نفر می­باشد. نمونه آماری با توجه به جدول مورگان 217 نفر در نظر گرفته شد و نمونه­گیری به‌صورت تصادفی در دسترس در نظر گرفته شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و مدل معادلات ساختاری برای بررسی برازش مدل پژوهش استفاده گردید.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که مقدار T مربوطه هر عامل تأثیر معناداری را دارد و تمامی چارچوب مدل مدیریت استعداد در ورزش کاراته ایران مورد تأیید قرار گرفت. همچنین عوامل نگهداشت با تأثیر 86/0 مهم­ترین عامل در چارچوب مدل مدیریت استعداد در ورزش کاراته ایران می­باشد.
نتیجه گیری: بنابراین با توجه به‌ضرورت استعدادیابی در ورزش و به‌خصوص ورزش کاراته، به مدیران و دست‌اندرکاران ورزش کاراته، توصیه می­شود که به هر یک از فاکتورهای شناسایی‌شده در خصوص استعدادیابی در ورزش کاراته توجه نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a talent management model in Iranian karate with a combined design approach

نویسندگان [English]

  • Azadeh Aghili 1
  • Ezatollah Shahmansouri 2
  • Reza Sabounchi 1

1 Department of Sports Science, Borujard Branch, Islamic Azad University, Borujard, Iran

2 Department of Sports Sciences, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran

چکیده [English]

Talent management is a broad concept in the field of discovering, developing and achieving talent, and talent search is a part of this process and more clearly in the early parts of this process. The purpose of this study was to design a talent management model in Iranian karate with a combined design approach. The research method was a two-stage exploratory combination of instrument making. Qualitative research method, qualitative case study and potential participants included 12 karate experts and university professors and professors proficient in talent identification by snowball sampling method. The statistical population of this research included all athletes, provincial board managers, federation managers, talent scouts, referees and karate coaches, whose number is 500 people. The statistical sample was 217 people according to Morgan table and random sampling was considered available. The results showed that the corresponding T value of each factor has a significant effect and the whole framework of the talent management model in Iranian karate was approved. Also, retention factors with an effect of 0.86 is the most important factor in the framework of the talent management model in Iranian karate. Therefore, due to the need to find talent in sports, especially karate, karate managers and staff are advised to pay attention to each of the identified factors in finding talent in karate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talent
  • attract
  • develop
  • Retain talent
  • management
Heidke, J.D. (2006). Benefits of effective Talent Management include. ASTD Presentation. Retrieved fromwww.fasset.org.za/downloads/.../ talent_man_sdf_long_article_website.pdf,