نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارم

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان

10.22059/jsm.2023.364724.3195

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت و پیوند رو به رشد ورزش و تکنوژی، هدف کلی از انجام این پژوهش شناسایی پیامد‌های توسعۀ تکنولوژی در حوزۀ ورزش بوده است.

روش پژوهش: این پژوهش یک مطالعه کیفی اکتشافی بود که با استفاده از روش تحلیل تماتیک انجام گرفت. جامعۀ آماری پژوهش شامل خبرگان حوزۀ ورزش با اشراف بر تکنولوژی بود و با توجه به ماهیت پژوهش، با 11نفر به عنوان شرکت‌کننده، به صورت گلوله برفی تا رسیدن به مرحلۀ اشباع نظری مصاحبه شد. ابزار استفاده شده در فرآیند پژوهش، مصاحبۀ نیمه ساختارمند بود.

یافته ها: تحلیل تماتیک داده‌ها با روش برون و کلارک به استخراج 235 کد، 24تم فرعی و 7 تم اصلی منجر شد. یافته‌ها نشان داد که "توسعه آمادگی ورزشکار"، "توسعه رویدادها"، "توسعه گردشگری هوشمند"، "توسعه کسب و کارها"، "توسعه علم"، "توسعه تجهیزات" و "توسعه اماکن" از پیامدهای توسعۀ تکنولوژی در حوزه ورزش می‌باشد.

نتیجه گیری: براساس یافته‌ها، توسعۀ تکنولوژی در ورزش می‌تواند توسعه آمادگی ورزشکار، توسعه رویدادها، توسعه گردشگری هوشمند، توسعه کسب و کارها، توسعه علم، توسعه تجهیزات و اماکن ورزشی را در پی داشته باشد. با توجه به یافته‌ها به مدیران و متولیان ورزش توصیه می‌شود بر مبنای پیامدهای تکنولوژی در ورزش، سیاست‌های خود را در جهت توسعه و پیشبرد همه جانبه تکنولوژی در حوزۀ ورزش متمرکز نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Development of Technology in Sport Setting: Consequences and Results

نویسندگان [English]

  • Mahdiyeh Soltaninejad 1
  • Akbar Jaberi 2
  • Esmaiel Sharifian 2

1 NO

2 Associate professor of sport management in Shahid Bahonar University of Kerman

چکیده [English]

Introduction: Considering the growing importance and link between sports and technology, the general purpose of this research was to identify the consequences of technology development in the field of sports.Methods: This research was an exploratory qualitative study that was conducted using thematic analysis method. The statistical population of the research included experts in the field of sports and technology. According to the nature of the research, 11 people were interviewed as the research participants through snowball sampling until reaching the theoretical saturation. The tool used in the research process was a semi-structured interview.Results: The thematic analysis of the data by Braun and Clarke (2006) model led to the extraction of 235 codes, 24 sub-themes and 7 main themes. The findings showed that "development of athlete preparation", "development of events", "development of smart tourism", "development of businesses", "development of science", "development of equipment", and "development of sport places" were the consequences of technology development in the field of sports.Conclusion: Based on the findings, the development of technology in sports can lead to the development of athlete preparation, development of events, development of smart tourism, development of businesses, development of science, and development of sports equipment and places. Therefore, according to the findings, it is recommended to sports managers and trustees to focus their policies on the comprehensive development and advancement of technology in the field of sports based on the consequences of technology in sports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • development
  • ، sport
  • ، technology، thematic analysis