برندسازی فوتبال بانوان در سطح آسیا و ارائه الگو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشگاه رازی

چکیده

هدف از این پژوهش برندسازی فوتبال بانوان در سطح آسیا و ارائه الگو بود. روش تحقیق کیفی است. جامعه آماری پژوهش حاضر اساتید و خبرگان رشته ورزشی فوتبال بودند. نمونه‌گیری به روش هدفمند و تکنیک گلوله برفی بود. ابزار تحقیق مصاحبه بود که از 15 نفر به عمل آمد. روایی ابزار پژوهش (مصاحبه)، توسط مصاحبه‌شوندگان و سپس اساتید متخصص، مورد بررسی قرار گرفت و تأیید گردید و برای سنجش پایایی از روش توافق درون موضوعی استفاده شد که مطابق این روش مقدار پایایی برابر با 90/0 بود بر این اساس پایایی آزمون نیز مورد تایید واقع شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش نظریة برخاسته از داده‌ها استفاده شد. نتایج یافته‌های حاصل از مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته نشان داد که 11 مقوله اثر می‌تواند به عنوان شاخص‌های برندینگ فوتبال بانوان در سطح آسیا مورد نظر واقع شود. که این 11 مقوله خود شامل 35 مفهوم و 176 عامل یا کد باز هستند. بر اساس یافته‌های این پژوهش نتیجه می‌گیریم که مدیران و مسئولان باید با توجه به شاخص‌های شناسایی شده اقدامات لازم را برای توسعه و پیشرفت فوتبال بانوان بکار گیرند و در جهت رفع چالش‌ها و مشکلات پیش‌رو قدم بردارند.

کلیدواژه‌ها