نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه تربیت بدنی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولی‌عصر (ع)، رفسنجان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عوامل رسانه های جمعی در توسعه فرهنگ سیاسی ورزش قهرمانی از دیدگاه اساتید مدیریت ورزشی، رسانه، اصحاب رسانه و ورزشکاران بود. نمونه ای هدفمند از اساتید مدیریت ورزشی، رسانه، اصحاب رسانه و قهرمانان ورزشی ملی و استانی در سال 97 به تعداد125 نفرانتخاب شد. ابزار، پرسشنامۀ ساخته محقق بود که روایی آن توسط اساتید تربیت بدنی، رسانه و ورزشکاران مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه، با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ(91/0= α ) محاسبه گردید. روش تحلیل داده ها استفاده از معادلات ساختاری، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ اول و دوم بود. نتایج نشان داد که سه عامل مرتبط با رسانه‌های جمعی شامل فرهنگی، آموزشی و تبلیغی است. ضمناً گویه‌های وجودتفکراستراتژیک و درازمدت وپرهیزازروزمرگی درامربرنامه سازی در ورزش، تشویق اسپانسرها جهت حمایت ازورزش قهرمانی و صلاحیت حرفه ای منتقدان رسانه های ورزشی به ترتیب در عامل‌های فرهنگی، آموزشی و تبلیغی در اولویت اول قرار داشتند. براساس یافته‌های این پژوهش رسانه های جمعی باید یک مؤلفه مهم در جهت توسعۀ فرهنگ سیاسی در ورزش قهرمانی مورد توجه قرارگیرد. همچنین توسعه فرهنگ سیاسی ورزش قهرمانی با همکاری همه جانبه جامعه رسانه ای، ورزشی و علم به ورزش قهرمانی صورت می گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explanation and Prioritization of Mass Media Factors Affecting Political Culture Development of Championship Sport

نویسندگان [English]

  • sayyed jalil miryousefi
  • hossein bakhshndah

Assistant Professor, Department of Physical Education, Faculty of Literature and Humanities, Vali-e-Asr University, Rafsanjan, Iran

چکیده [English]

This study aimed at identifying and prioritizing mass media factors in political culture development of championship sport from the viewpoints of sport management and media professors, media reporters and athletes. A sample of 125 media and sport management professors, media reporters and national and provincial champions were selected in 2018 by purposive sampling method. A researcher-made questionnaire was used to collect data; the validity was confirmed by media and physical education professors. Reliability was also calculated by Cronbach's alpha coefficient (α=0.91). The data were analyzed by structural equation modeling, exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis of first and second order. The results indicated that three factors related to mass media were cultural, educational and advertising. Meanwhile, items of long-term and strategic thinking, avoidance of daily routine in sport planning, encouraging sponsors to support championship sport and professional qualification of sport media critics occupied the first places in cultural, educational and advertising factors respectively. Based on these findings, mass media should be considered as an important factor in political culture development in championship sport. Furthermore, political culture of championship sport is developed through comprehensive collaboration of scientific, media and sport (championship sport) societies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • championship sport
  • development
  • factors
  • mass media
  • political culture development
1. Manafi Sharfabbad K, Zamani E. "The role of the education system in the cultural   development of society" (In Persian). Journal of Cultural Engineering. 2012; 7, 73: 135-152.
2. Amini A, Anami S. "Globalization of Culture and the Functioning of Cultural Diplomacy in Foreign Policy" (In Persian). Journal of Rahbord. 2012; 21(65): 393-413.
3. Imam Jumezadeh S J, Mousavi S S. "Globalization and Generalism and Specialization in the Political Culture of the Islamic Republic of Iran" (In Persian). Journal of politic studies.2010; 2(7): 75-96.
4. Ahmadi Y, Rabbani R, Namaki A. "Human Development Indicators and Democratic Political Culture (In Persian). Journal of Iranian social studies". 2012; 6(1):1-31.
5. Rowe D. "Sports Media: Beyond broadcasting, beyond sports, beyond societies?, In A. Billings (Ed). Sports Media: Transformation, Integration", Consumption. New York: Routledge. 2011; 94-113.
6. Hashemzadeh Abrasi F, Ebadi N. "The study of the relationship between the culture of national media and the development process in Iran"(In Persian). Journal of News science. 2016; 19:102-127.
 7. Matani M. "Investigating the Role of Mass Media in the Political Development of Society" (In Persian). Journal of Social Sciences. 2016; 4 (35):209-228.
8. Aghili S V, Jafari A. "The role of the Internet in political development" (In Persian). Journal of media studies. 2012; 7, 4(19):2-9.
9. Feizabadi M S, Khabiri M, Hamidi M. "The Relationship between the Success of Countries at the Guangzhou 2010 Summer Asian Games and Demo-economic Factors". Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2013; 82: 369-374.
10. Mahdevian Mashhadi M. "Investigation of the role of sports media in women's championship"(In Persian). M.A Thesis. University of Guilan.2008.
11. Moradi M, Henry H, Ahmadi A. "Investigation of the role of sports media in the development of public sports culture" (In Persian). Journal of Sports Management Studies. 2011; 3(9):167-180.
12. Bahrani M, Alavi Pour S M. "Paradigm of Interaction of Political Thought and Culture" (In Persian). Journal of cultural research. 2012; 5, 3(19):127-151.
13. Khaledian M; Mostafaei F; Samadi M; Kia F. "The role of mass media in the development of sport" (In Persian). Journal of Communication Management in Sports Media. 2013; 1(2):42-52.
14. Aghili S V. "The role of mass media in developing the sociability of Third World countries" (In Persian). Journal of social development. 2017; 12(3):235-246.
15. Nazari1 R, Ghasemi H. "The role of mass media as an opportunity for sustainable development in sport"(In Persian). Journal of Communication Management in Sport Media. 2013; 1(1):39-44.
16. Gharah M A. "The Role of Mass Media in Sport Development"(In Persian). Journal of Sport Physiology & Management Investigations. 2012; 10: 113-121.
17. Ballaar, M, Gray M, Reilly J, Noggle M. "Correlates of game screen time among mles: Body, Physical activity and other media use". Eating behaviors. 2009; 10, PP. 161-167.
18. Dhonde B M., Patil V N. "Role Of Mass Media In Progress Of Physical". Indian Streams Research Journal. 2013; 2:1-4.
19. Zohrabi F, Sabunchi R, Roham M. "The role of the media in the economic jihad of the championship sport"(In Persian). Journal of Organizational Behavioral and Management in Sport. 2012; 1(1):13-19.
20. Ghasemi H, Mozaffari S A, Amirtash A M. "Sports Development through Television in Iran"(In Persian). Journal of Research of sport scinces. 2007; 5(17):131-148.
21. Ramezani Nejad R, Demirchi A, Ebrahimpour S. "Comparison of the Achievement of the Node Program to its Objectives from the Perspectives of Managers, Technical Staff, and Football League Referees" (In Persian). Journal of Olympics. 2011;19,2(45): 172-184.
22. Rajabi M, Sultan Hosseini M , Razavi M H , Hosseini S E. "The role of media and sports audiences in attracting private sector investment in championship sport" (In Persian). Journal of Sports Management Studies. 2012; 4(13):93-106.
23. Home J. "Sport and the Mass Media in Japan". Sociology of Sport Journal. 2005 (22)4: 415-432. Human Kinetics, Inc.
24. Irajpour A, Mojarad N, Dabagh Rezaie F. "Investigating the role of mass media in the cultural development of public and professional sports" (In Persian). Journal of Sport Management and development. 2016; 2(9):36-52.
25. Miryousefi S J. "Designing Cultural development Model in championship Sport"(In Persian). Ph.D Thesis., Guilan University. (Persian). (1394).
26. Hamid pour H, Shetab Bushehri S N. "The role of mass media in the development of sports women's championship" (In Persian). Journal of Communication Management in Sports Media. 2015;2(8):48-60.
27. Rezaei Sufi M, Shabani A. "Investigating The impact of media on the countrys sport structure" (In Persian). Journal of Communication Management in Sports Media. 2014; 1, 5: 62-67.
28. Shahmohammadi A, Ghareati A. "The Influence of Media Diplomacy on the Cultural Exchange of Countries" (In Persian). Journal of Media studies. 2012; 7, 19: 98-108.
29. Ruddock A. "Contradictions in Media Sport Culture". University of Western, Sydney.2010.
30. Moradi M, Goodarzi M, Henry H, Rahimi M. "Studying the status of sports media in the development and promotion of the components of championship sport" (In Persian). Journal of Economics and Sports Marketing Research. 2012; 2(1): 2-17.
31. Henry H, Ahmadi A, Moradi M. "Effective Factors Affecting Information Roles, Social Participation, Education, and Culture Promotion of Sports Media in Sport Exercise" (In Persian). Journal of Sport Management. 2012; 4(12): 127-145.
32. Kashishian G. "Culture and Political Socialization in the Information Age" (In Persian). Journal of culture and media. 2017; 7, 2:173-203.
 33. Jafari S, Akbari khooshe Mehr B, Sadegi H, Shargi A. "The Role of Mass Media Informing about Sailing Races of Maragheh City on the Development of the Field  "(In Persian).Journal of Communication Management in Sports Media. 2019; 6( 22):99-110.
34. Melzer M, Elbe A, Brand R. "Moral and Ethical Decision-Making: A Chance for Doping Prevention in Sports" Nordic Jurnal of Applied Ethics. 2010; 4(1):69- 85.
35. Zare A, Heydari Nejad S. "Relationship the Role of Mass Media on Superstitious Behaviors of among Football Players"(In Persian). Journal of Communication Management in Sports Media.2018; 5(18):15-28.
36. Ghasemi H. "The role of television in ethics in football from the perspective of the players of the Premier League and the category of Iran" (In Persian). Journal of Communication research. 2015; 22(81):83-101.
37. Seyed Ameri M H, Jameei F. "Identifying the factors influencing people's tendency to recreational and championship sports, emphasizing on the role of mass media from the viewpoint of Kurdistan province physical education experts" (In Persian). Journal of Applied Research of Sport Management. 2014; 3(1):61-72.
38. "Statistical Yearbook of GeorgiaNational Statistics office of Georgia. – Tbilisi, Education and Culture". chapter5. 2014; 61-77.
39. "Statistical Yearbook of Ukraine. 447-464 website": www.ukrstat.gov.ua. 2013.
40. Shahbazi R, Mostafaei Kiwi J, Daei R, Sajjadi S. N. "Role of Mass Media on Development of Sport for All (from the Perspective of Students of University of Tehran) " (In Persian). Journal of Communication Management in Sports Media. 2018; 6(21):33-42.
41. Golshani A, Jadidi A, Eskandari S. "The role of the media in political and social development with an emphasis on the semantic society of Iran" (In Persian). Journal of Political Researches. 2012;2,1:5-28.
42. Qara M A, safari M, Nieri N. "Restore the functions of the national media for the development of recreational sports: the provision of strategies and strategies" (In Persian). Journal of research on sport management and motor behavior. 2016; 6, 11(27): 64-76.
43. Asadi A, Rezaei Sufi M. "The role of advertising in the mass media on the amount of shopping for sporting goods affecting weight loss: A survey of the views of female students on physical education and non-physical activity" (In Persian). Journal of Communication Management in Sports Media. 2015; 2(7):49-54.