بررسی اولویت ها و راهکارهای پیشرفت ورزش قهرمانی جودوی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد، مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری، مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی اولویت­ها و راهکارهای پیشرفت ورزش قهرمانی جودوی کشور از دیدگاه صاحب­نظران بود. جامعۀ آماری پژوهش کلیۀ صاحب‌نظران این رشته شامل ورزشکاران بزرگسال تیم ملی، مربیان و رؤسای هیأت­ها و مدیران ارشد فدراسیون (60 نفر) و نمونۀ آماری در دسترس برابر با 40 نفر بود. ابزار اندازه­گیری پرسشنامه­ای براساس مبانی نظری پژوهش بود که روایی آن با استفاده از نظرهای کارشناسان و پایایی آن نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ (94/0) تأیید شد. برای تجزیه‌وتحلیل آماری داده­ها از آمار توصیفی و آزمون تحلیل عاملی استفاده شد. یافته­های پژوهش نشان داد که کنترل و نظارت بر فعالیت­های مربیان، برنامه­ریزی مدون تقویم ورزشی فدراسیون و برگزاری اردوهای بلندمدت با بار عاملی 90/0، بیشترین اهمیت و الگوبرداری از کشورهای صاحب­نام و ثبات مدیریت در فدراسیون، کمترین اهمیت را از دیدگاه صاحب­نظران در راستای راهکارهای پیشرفت ورزش قهرمانی جودو به خود اختصاص دادند. درنهایت، با شناسایی این راهکارها می­توان مدیران را به جهت­دهی دقیق­تر برنامه­ها و اهداف فدراسیون در راستای توسعه و پیشرفت این مهم کمک کرد.

کلیدواژه‌ها