دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 191-380 
2. نقش مقاصد در توسعۀ صنعت گردشگری ورزشی در یک دورۀ پنج‌ساله در امارت ابوظبی

صفحه 215-230

ابوالفضل فراهانی؛ نوشین اصفهانی؛ محسن زارعی؛ حسین خالقی آرانی خالقی آرانی


3. بررسی اولویت ها و راهکارهای پیشرفت ورزش قهرمانی جودوی کشور

صفحه 231-246

ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ سید نصرالله سجادی؛ احمد محمودی؛ وحید ساعتچیان


5. تأثیر جامعه‌پذیری سازمانی بر حفظ داوطلبی در ورزش دانشجویی

صفحه 263-282

معصومه کلاته سیفری؛ هاشم کوزه چیان؛ محمد احسانی؛ سیدیعقوب حسینی


9. تبیین وضعیت ایمنی استادیوم‌های فوتبال لیگ حرفه‌ای کشور

صفحه 343-359

لقمان حسامی؛ مجید جلالی فراهانی؛ خالد سلیمانی