نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد، مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

استادیوم­های فوتبال زیرساخت‌های اصلی این رشتۀ ورزشی پرطرفدار در جامعه به‌شمار می­رود. رعایت استانداردهای لازم در این استادیوم­ها از جنبه­های مختلفی مانند ایمنی، افزایش کیفیت مسابقات، جلب تماشاگر بیشتر به ورزشگاه، دریافت مجوز میزبانی مسابقات فوتبال در سطوح بین­المللی و غیره، حائز اهمیت است. هدف از این پژوهش تبیین وضعیت ایمنی استادیوم­های فوتبال لیگ حرفه­ای کشور بود. جامعۀ مورد نظر که برابر نمونۀ تحقیق است، شامل تمامی شانزده استادیوم میزبان لیگ حرفه­ای کشور در فصل مسابقات 89-1388 (لیگ نهم) بود. ابزار تحقیق چک­لیست محقق‌ساخته با استفاده از استانداردهای کنفدراسیون فوتبال آسیا بود. پایایی چک­لیست از طریق روش پایایی مصححان و ضریب همبستگی پیرسون (93/0 r =) تعیین شد. داده­ها به‌صورت حضوری در استادیوم­ها جمع­آوری و برای توصیف اطلاعات از آمار توصیفی (میانگین، نمودار و درصد فراوانی) استفاده شد. یافته­ها نشان داد که در مجموع، استادیوم­ها با 67 درصد ایمنی در وضعیت خوبی قرار داشتند و استادیوم فوتبال فولادشهر اصفهان با 88 درصد ایمنی، بیشترین ایمنی و استادیوم تختی بندر­انزلی با 47 درصد ایمنی کمترین ایمنی را نسبت به دیگر استادیوم­ها داشتند. براساس نتایج پیشنهاد می­شود که به‌منظور ایمن کردن محیط استادیوم برای تمامی استفاده­کنندگان، در ساخت استادیوم­های جدید یا بازسازی استادیوم­های موجود به مسئلۀ ایمنی توجه بیشتری شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Investigation of the State of Safety in Stadiums of Iran Professional Football League

نویسندگان [English]

  • Loghman Hesami 1
  • Majid Jalali Farahani 2
  • Khaled Soleimany 3

1 M.Sc. of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Associate Professor of Sport management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

3 M.Sc. of Sport Management, Physical Education Faculty, Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

Football stadiums are the main infrastructures of this popular sport in every society. It is essential to observe essential standards in these stadiums such as safety, enhancing the quality of competitions, attracting more spectators to the stadium and receiving the host permission for international football competitions and so on. The present study aimed at demonstrating the state of safety of Iran professional football league stadiums. The statistical population which equaled the sample included all 16 stadiums hosting Iran professional league competitions in 88-89 (the ninth league). A researcher-made checklist based on the Asian football confederation standards was used. The reliability of the checklist was determined by the examiners and Pearson correlation coefficient (r=0.93). Data were collected at stadiums and descriptive statistics (mean, graph and frequency distribution) were used to describe the data. The results demonstrated that stadiums were in a good condition with 67% safety and Fooladshahr stadium in Isfahan with 88% safety was considered to be the safest and Takhti stadium in Bandar Anzali with just 47% safety had the lowest safety. According to the results of the present study, it is suggested that more attention should be paid to the safety when establishing new stadiums or rebuilding the existing ones in order to ensure the safety of the stadiums for all users.

کلیدواژه‌ها [English]

  • football
  • Iran Professional League
  • Safety
  • stadium
  • Standard