تبیین وضعیت ایمنی استادیوم‌های فوتبال لیگ حرفه‌ای کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد، مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

استادیوم­های فوتبال زیرساخت‌های اصلی این رشتۀ ورزشی پرطرفدار در جامعه به‌شمار می­رود. رعایت استانداردهای لازم در این استادیوم­ها از جنبه­های مختلفی مانند ایمنی، افزایش کیفیت مسابقات، جلب تماشاگر بیشتر به ورزشگاه، دریافت مجوز میزبانی مسابقات فوتبال در سطوح بین­المللی و غیره، حائز اهمیت است. هدف از این پژوهش تبیین وضعیت ایمنی استادیوم­های فوتبال لیگ حرفه­ای کشور بود. جامعۀ مورد نظر که برابر نمونۀ تحقیق است، شامل تمامی شانزده استادیوم میزبان لیگ حرفه­ای کشور در فصل مسابقات 89-1388 (لیگ نهم) بود. ابزار تحقیق چک­لیست محقق‌ساخته با استفاده از استانداردهای کنفدراسیون فوتبال آسیا بود. پایایی چک­لیست از طریق روش پایایی مصححان و ضریب همبستگی پیرسون (93/0 r =) تعیین شد. داده­ها به‌صورت حضوری در استادیوم­ها جمع­آوری و برای توصیف اطلاعات از آمار توصیفی (میانگین، نمودار و درصد فراوانی) استفاده شد. یافته­ها نشان داد که در مجموع، استادیوم­ها با 67 درصد ایمنی در وضعیت خوبی قرار داشتند و استادیوم فوتبال فولادشهر اصفهان با 88 درصد ایمنی، بیشترین ایمنی و استادیوم تختی بندر­انزلی با 47 درصد ایمنی کمترین ایمنی را نسبت به دیگر استادیوم­ها داشتند. براساس نتایج پیشنهاد می­شود که به‌منظور ایمن کردن محیط استادیوم برای تمامی استفاده­کنندگان، در ساخت استادیوم­های جدید یا بازسازی استادیوم­های موجود به مسئلۀ ایمنی توجه بیشتری شود.

کلیدواژه‌ها