نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، مدیریت بازاریابی، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد، تربیت بدنی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 استادیار، مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

اهمیت و کارکردهای متعدد و متنوع فناوری اطلاعات، تمامی سازمان‌ها را دچار تغییر و تحولات اساسی کرده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی موانع به‌کارگیری فناوری اطلاعات در ادارات ورزش و جوانان و با استفاده از روش تاپسیس فازی انجام گرفته است. این پژوهش با توجه به هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی است و داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامۀ محقق‌ساخته جمع‌آوری شد که روایی آن با استفاده از نظرهای استادان تربیت بدنی (پنج نفر) و مدیریت (هفت نفر) بررسی و تأیید شده بود. جامعة آماری این پژوهش 92 نفر از رؤسا، معاونان و کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان فارس بودند. در این پژوهش ابتدا با استفاده از نظرهای خبرگان و کارشناسان صاحب‌نظر، بیست‌ویک مانع در به‌کارگیری فناوری اطلاعات، شناسایی و در چهار دستۀ کلی طبقه‌بندی شد. در نهایت با توجه به نظرهای پاسخگویان، این موانع و مؤلفه‌های مربوط، با روش تاپسیس فازی رتبه‌بندی شد. نتایج نشان داد که از موانع شناسایی‌شده به‌ترتیب موانع فنی، مالی، رفتاری و در آخر موانع سازمانی به‌ترتیب با مقادیر 558/0،464/0،.458/0 و 433/0 اهمیت بیشتری دارند. با توجه به اولویت‌های شناسایی‌شده موانع به‌کارگیری فناوری اطلاعات می‌تواند یکی از راهکارهای بهبود به‌کارگیری و توسعۀ فناوری اطلاعات در ادارات ورزش و جوانان استان فارس باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Obstacles to the Application of Information Technology in Sport and Youth Offices of Fars Province Using Fuzzy Topsis Technique

نویسندگان [English]

  • Ali Sanayei 1
  • Javad Khazaei Pool 2
  • Abdolhamid Shamsi 3
  • Mohammad Soltan Hoseini 4

1 Professor of Marketing Management, Administrative and Economics Faculty, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 M.Sc. of Business Management, Administrative and Economics Faculty, University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 M.Sc. of Physical Education, Physical Education Faculty, University of Isfahan, Isfahan, Iran

4 Assistant Professor of Sport Management, Physical Education Faculty, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The importance and various applications of information technology have made fundamental changes in all organizations. The aim of the present study was to identify and prioritize the obstacles to the application of information technology in Sport and Youth offices using fuzzy topsis technique. The study had an application purpose and used a descriptive-survey methodology and data were collected through a researcher-made questionnaire. The validity of this questionnaire was confirmed by 5 physical education professors and 7 management professors. The statistical population included 92 heads, deputies, and experts of the Sport and Youth offices in Fars province. First, according to the experts’ viewpoints, 21 obstacles to the application of information technology were identified and divided into four general categories. Finally, considering the respondents’ viewpoints, these obstacles and their respective constituents were ranked using fuzzy topsis technique. The results indicated that the technical, financial, behavioral, and finally organizational obstacles with values of 0.558, 0.464, 0.458 and 0.433 were more important than other identified obstacles. Attention to the identified priorities of obstacles to the application of information technology can be one of the strategies to improve the application and development of information technology in the Sport and Youth offices of Fars province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy Multiple Criteria Decision Making
  • fuzzy topsis
  • Information Technology
  • Obstacles
  • Sport and Youth offices