تحلیل موانع به‌کارگیری فناوری اطلاعات در ادارات ورزش و جوانان استان فارس با استفاده از رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیارۀ فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، مدیریت بازاریابی، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد، تربیت بدنی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 استادیار، مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

اهمیت و کارکردهای متعدد و متنوع فناوری اطلاعات، تمامی سازمان‌ها را دچار تغییر و تحولات اساسی کرده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی موانع به‌کارگیری فناوری اطلاعات در ادارات ورزش و جوانان و با استفاده از روش تاپسیس فازی انجام گرفته است. این پژوهش با توجه به هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی است و داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامۀ محقق‌ساخته جمع‌آوری شد که روایی آن با استفاده از نظرهای استادان تربیت بدنی (پنج نفر) و مدیریت (هفت نفر) بررسی و تأیید شده بود. جامعة آماری این پژوهش 92 نفر از رؤسا، معاونان و کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان فارس بودند. در این پژوهش ابتدا با استفاده از نظرهای خبرگان و کارشناسان صاحب‌نظر، بیست‌ویک مانع در به‌کارگیری فناوری اطلاعات، شناسایی و در چهار دستۀ کلی طبقه‌بندی شد. در نهایت با توجه به نظرهای پاسخگویان، این موانع و مؤلفه‌های مربوط، با روش تاپسیس فازی رتبه‌بندی شد. نتایج نشان داد که از موانع شناسایی‌شده به‌ترتیب موانع فنی، مالی، رفتاری و در آخر موانع سازمانی به‌ترتیب با مقادیر 558/0،464/0،.458/0 و 433/0 اهمیت بیشتری دارند. با توجه به اولویت‌های شناسایی‌شده موانع به‌کارگیری فناوری اطلاعات می‌تواند یکی از راهکارهای بهبود به‌کارگیری و توسعۀ فناوری اطلاعات در ادارات ورزش و جوانان استان فارس باشد.

کلیدواژه‌ها